Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Fábián Erika, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Tisztelt Verőce Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

a 2024. áprilisi és májusi nyomda és postázási számlákat

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2024. május 11.

Üdvözlettel:

Fábián Erika

Jegyző, Verőce Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

2 Melléklet

Tisztelt Fábián Erika!

 

Közérdekű adatigénylés kérelemére, melyet Verőce Község Önkormányzat
Polgármesteri Hivatalnak címzett, elektronikus másolatban kéri megküldeni
a 2024. áprilisi és májusi nyomda és postázási számlákat, az alábbi
tájékoztatást adom:

Adatigényléséből nem derül ki, hogy Verőce Község Önkormányzata, vagy a
Verőcei Polgármesteri Hivatal tekintetében van szüksége a kért adatra.
Mindkettő önálló szerv, külön költségvetéssel. Tekintettel azonban arra,
hogy a kért és rendelkezésre álló adat száma csekély, így valamennyi
szervre vonatkozóan csatolom a nyomdai és postai szolgáltatásról szóló
számlákat. A május havi költségek, figyelemmel a folyamatos szerződéses
viszonyra június első felében kerülnek számlázásra.

Mindezek okán Verőce Község Önkormányzatának egy nyomdai költséget
(Verőcei Tükör helyi újság), a Verőcei Polgármesteri Hivatalnak pedig 2 db
postaköltséget tartalmazó számlája van, melyet jelen adatszolgáltatáshoz
csatolok.

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény 28. § (3) bekezdése alapján, ha az adatigénylés
nem egyértelmű, az adatkezelő felhívja az igénylőt az igény pontosítására.

Az adatszolgáltatással kapcsolatban kifogással élhet a Nemzeti Adatvédelmi
és Információbiztonság Hatóságnál.
Elérhetőségei: 1363 Budapest, Pf.: 9., [1][email address]
Hivatali kapu útján: Rövid név: NAIH, KRID: 429616918

 

Oroszi Beáta
jegyző

References

Visible links
1. mailto:[email address]

Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Fábián Erika, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.