Normaszöveg az EUB a C‑78/18. sz. ügyben hozott ítéletének végrehajtása kapcsán

Az igénylést elutasította a(z) Igazságügyi Minisztérium.

Magyar Helsinki Bizottság

Tisztelt Igazságügyi Minisztérium!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjenek elektronikus másolatban megküldeni részünkre az Európai Unió Bírósága 2020. június 18-án, a C‑78/18. sz. ügyben hozott ítéletének végrehajtása kapcsán a "szabályozás átalakítására vonatkozó normaszöveget", amelyet Varga Judit igazságügy-miniszter 2021. február 19-én, 12.30-kor közzétett Facebook-bejegyzése (https://www.facebook.com/VargaJuditMinis...) szerint a magyar kormány megküldött az Európai Bizottság részére.

A kérelemmel kapcsolatban felhívjuk a figyelmet a jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló 2010. évi CXXXI. törvényben rögzített elvekre (azaz a vélemények lehető legszélesebb körének beszerzésére, valamint az egyeztetések átláthatóságára és minél teljesebb körű nyilvánosságára), valamint az Európa Tanács Miniszteri Bizottságának CM/Rec(2007)14 számú ajánlására, amely szerint "a civilszervezetekkel konzultálni kell minden olyan elsődleges és másodlagos jogi norma tervezetének előkészítése során, amely érinti a státuszokat, finanszírozásukat vagy a működésüket". Ezen ajánlásra a Velencei Bizottság is hivatkozott a 2017. évi LXXVI. törvény eredeti változatáról kiadott véleményében, amelyben az egyik legfontosabb kifogás a törvény elfogadása előtti konzultáció elégtelensége volt.

A civil társadalom nyilvánvalóan csak akkor tudja a hazai jogszabályoknak és a nemzetközi követelményeknek megfelelően kialakítani és kifejteni az álláspontját az uniós jogba ütköző szabályozás átalakítását célzó normaszövegről, ha azt megfelelő időben megismeri.

Erre tekintettel kérem a szöveg minél hamarabbi megküldését.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2021. február 25.

Üdvözlettel:
dr. Kádár András Kristóf társelnök
Magyar Helsinki Bizottság

Közadat, Igazságügyi Minisztérium

2 Attachments

 

  [1]Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: Leírás:
Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: Leírás:
Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: F:\Munka\Iratminták\Új mappa\címer.jpg

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM

 

Tárgy: tájékoztatás

 

Tisztelt Címzett!

 

Megkeresésével kapcsolatban a mellékelt tájékoztatást nyújtjuk.

 

 

Tisztelettel:

Igazságügyi Minisztérium

 

 

 

 

 

idézett részek megjelenítése