Nettó 5 millió forintot elérő szerződések - NSKI

Az igénylést elutasította a(z) Nemzetstratégiai Kutatóintézet.

Tisztelt Nemzetstratégiai Kutatóintézet!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre évenkénti bontásban a 2012.12.11. és 2016.12.06. között kötött nettó ötmillió forintot elérő szerződések listáját, amely tartalmazza a szerződéskötések dátumát, a szerződések tárgyát és összegét, valamint a szerződött partnerek nevét.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2016. december 6.

Üdvözlettel:

Erdélyi Katalin

Molnár Miklós Béla, Nemzetstratégiai Kutatóintézet

1 Attachment

Tisztelt Erdélyi Katalin!

 

Tisztelettel tájékoztatom, hogy közérdekű adatigénylési kérelmüket – Nettó
5 millió forintot elérő szerződések – NSKI -  megkaptuk.

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.) 27.§ (5)-(6) bekezdései
szerint: „A közfeladatot ellátó szerv feladat- és hatáskörébe tartozó
döntés meghozatalára irányuló eljárás során készített vagy rögzített, a
döntés megalapozását szolgáló adat a keletkezésétől számított tíz évig nem
nyilvános. Ezen adatok megismerését - az adat megismeréséhez és a
megismerhetőség kizárásához fűződő közérdek súlyának mérlegelésével - az
azt kezelő szerv vezetője engedélyezheti.

(6) A döntés megalapozását szolgáló adat megismerésére irányuló igény - az
(5) bekezdésben meghatározott időtartamon belül - a döntés meghozatalát
követően akkor utasítható el, ha az adat további jövőbeli döntés
megalapozását is szolgálja, vagy az adat megismerése a közfeladatot ellátó
szerv törvényes működési rendjét vagy feladat- és hatáskörének
illetéktelen külső befolyástól mentes ellátását, így különösen az adatot
keletkeztető álláspontjának a döntések előkészítése során történő szabad
kifejtését veszélyeztetné.”

 

Megítélésünk szerint, különös tekintettel a Nemzetstratégiai Kutatóintézet
feladatkörére és összhangban az Alkotmánybíróság álláspontjával, illetve
az Infotv. fent említett rendelkezéseivel ezen esetekben a döntés hatékony
végrehajtásához, valamint az illetéktelen befolyástól mentes, független,
hatékony közszolgálati munkához, és semmiképpen sem az igényelt adatok
megismerhetőségéhez fűződik nagyobb közérdek.

Eszerint, az Alaptörvény vonatkozó – I. cikk (3) és VI. cikk (2) –
rendelkezései, illetve az az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény idevágó passzusai,
valamint az Alkotmánybíróság vonatkozó iránymutatásai alapján az Ön által
kért adatokat nem áll módunkban kiadni.

 

Üdvözlettel,

 

             Molnár Miklós

             az elnöki kabinet vezetője

 

[1]Leírás: Leírás: Leírás: Leírás:
W:\NSKI\pdf\email_alairas\email-alairas_v02-02.png
  H-1054 Budapest, Nagysándor József utca 8. szám

Mobil +36 30 5353727

[2][email address]

 

 

idézett részek megjelenítése