Nemzeti Stadionfejlesztési Program

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Nemzeti Fejlesztési Minisztérium!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

- annak dokumentálását, hogy hol tart jelenleg a 1638/2013. (IX.11.) Korm. határozat és a többször módosított 1980/2013. (XII. 29.) Korm. határozat alapján elindított Nemzeti Stadionfejlesztési Program megvalósulása;
- mely létesítményeknél milyen stádiumban (készültség, felhasznált
állami támogatás, stb.) járnak a beruházások;
- milyen partnerek vesznek részt az NSP megvalósításában.

Korábban újságírói kérdéssel fordultam a Magyar Labdarúgó-szövetséghez (MLSZ), ahonnan a következő választ kaptam: "A Nemzeti Stadionfejlesztési Programmal kapcsolatos kérdésekkel, illetékességből forduljon a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumhoz. A programban az MLSZ a minisztérium szakmai együttműködő partnere, ám a projektben csak szakmai részfeladatot lát el, így hiteles, érdemi információt a program előrehaladásáról az NFM tud önnek adni."

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2015. december 7.

Üdvözlettel:

Csepregi Botond

NFM - Ügyfélszolgálat (noreply), Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

1 Attachment

Tisztelt Címzett!

Tájékoztatjuk, hogy a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (NFM) Ügyfélszolgálati Információs Irodája részére megküldött levelét, köszönettel megkaptuk.

Üdvözlettel,

NFM Ügyfélszolgálati Információs Iroda

Ezt az üzenetet a rendszer automatikusan generálta. Kérem, ne válaszoljon rá.

idézett részek megjelenítése

NFM Kommunikáció, Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

1 Attachment

Tisztelt Csepregi Botond Úr!

Közérdekű bejelentésével kapcsolatban kérjük, fogadja a mellékletben
található tájékoztatást.

 

Üdvözlettel:

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

Kommunikációs Főosztály

 

 

 

idézett részek megjelenítése

Tisztelt NFM Kommunikáció!

Köszönettel vettem válaszukat adatigénylésemre.

Az alábbiakat küldöm válaszként:
- Az iratelv és adatelv kapcsán ellenkezőleg, következetes és egyértelmű a bírói gyakorlat abban a kérdésben, hogy egy-egy szerződés egésze is minősülhet közérdekű adatnak. (Kúria, Pfv.IV.20.518/2013/5) Továbbá szeretnék hivatkozni az Alkotmánybíróság 21/2013. (VII. 19.) AB határozatára (http://www.mkab.hu/letoltesek/abk_2013_1...), amely kimondta, hogy "az Avtv. 2. § 4. pontja szerint közérdekű adatnak minősült a közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő, a személyes adat fogalma alá nem eső, bármilyen módon vagy formában rögzített információ vagy ismeret, függetlenül kezelésének módjától, önálló vagy gyűjteményes jellegétől. " Mindezek okán jogszerű közérdekű adatot tartalmazó adatot iratot kérni, és amennyiben annak valamely része nem minősülne az adatkezelő megítélése szerint nyilvános adatnak, akkor azt a törvény értelmében jogosult felismerhetetlenné tenni.
- Az igénylésem konkrétan arra vonatkozik, hogy a Nemzeti Stadionfejlesztési Program keretében építendő/átalakítandó/felújítandó stadionok kapcsán mennyi volt az egyes stadionokra tervezett összeg, és ebből az adatigénylésig mennyit fizettek ki?
- Partnerek alatt az NSP program végrehajtása céljából megkötött bármely szerződés összes kötelezettjét értem, függetlenül az ellátandó feladat tárgyától vagy a jogviszony típusától. Jelen adatkérés szempontjából így minden természetes vagy jogi személy partnernek minősül, aki az NSP keretében megvalósuló munkálatokban, tevékenységekben részt vesz az NFM-mel vagy más, közpénzből gazdálkodó szervvel kötött polgári jogi megállapodás alapján.

Üdvözlettel:

Csepregi Botond

NFM Kommunikáció, Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

1 Attachment

Tisztelt Csepregi Botond Úr!

Közérdekű adatkérésének pontosításával kapcsolatban kérjük, fogadja a mellékletben található tájékoztatást.

Üdvözlettel:
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
Kommunikációs Főosztály

idézett részek megjelenítése