Nemzeti Konzultáció 2017 összes költsége

Az igénylés részben sikeres volt.

Tisztelt Miniszterelnöki Kabinetiroda!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre
a Nemzeti Konzultáció 2017-hez kapcsolódó valamennyi költséget elküldeni (a hirdetései költségeket is beleértve).
Remélem az előző közérdekű adatigénylés óta eltelt 1 hónapban valamennyi számla beérkezett és képes a minisztérium egy olyan egyszerű kérdést megválaszolni, hogy mennyibe került a Nemzeti Konzultáció.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2017. július 24.

Üdvözlettel:

Ferencz Gábor

Adatigénylés (MK), Miniszterelnöki Kabinetiroda

1 Attachment

Tisztelt Ferencz Gábor Úr!

2017. július 24-én kelt levelében az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján közérdekű adatigénylést küldött a Miniszterelnöki Kabinetiroda részére.

Igénylésében elektronikusan kérte megküldeni a „Nemzeti Konzultáció 2017-hez kapcsolódó valamennyi költséget elküldeni (a hirdetései költségeket is beleértve).”

Az Infotv. 29. § alapján, valamint a közérdekű adat iránti igény teljesítéséért megállapítható költségtérítés mértékéről szóló 301/2016. (IX. 30.) Korm. rendelet alapján adatigénylése teljesítéséért a Miniszterelnöki Kabinetiroda költségtérítést állapíthat meg.

Tájékoztatom, hogy adatigénylésének teljesítése a kért adatok mennyiségére tekintettel, a Miniszterelnöki Kabinetiroda alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. A költségtérítés összege 25. 408,- Ft. Jelezzük, hogy adatigénylésével kapcsolatban dologi költség nem került megállapításra.

A fentiekre tekintettel kérjük szíves visszajelzését, hogy igénylését fenntartja-e. Amennyiben igen, a költségtérítés megfizetéséhez kapcsolódó számla kiállítása céljából – az Infotv. 28. § (2) bekezdése alapján – kérjük, szíveskedjen a csatolt dokumentum szerinti adatait az [Miniszterelnöki Kabinetiroda request email] e-mail címre megküldeni.

Tájékoztatjuk, hogy az Infotv. 29. § (4) bekezdése alapján adatigénylését a költségtérítés megfizetését követően áll módunkban teljesíteni.

Jelen levelet kizárólag elektronikus úton, a megkeresésben megjelölt e-mail címre küldjük meg.

Jogorvoslati tájékoztató
A közérdekű adat megismerésére vonatkozó igény elutasítása vagy a teljesítésre nyitva álló (illetve a meghosszabbított) határidő eredménytelen eltelte esetén, valamint az adatigénylés teljesítéséért megállapított költségtérítés összegének felülvizsgálata érdekében a Fővárosi Törvényszéken (1363 Budapest, Pf. 16 - 1055 Budapest, Markó utca 27.) keresettel élhet.
A közérdekű adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatos jogsértés esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.) is fordulhat.
A pert az igény elutasításának közlésétől, a határidő eredménytelen elteltétől, illetve a költségtérítés megfizetésére vonatkozó határidő lejártától számított harminc napon belül kell megindítani. Ha az igény elutasítása, nem teljesítése vagy a másolat készítéséért megállapított költségtérítés összege miatt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál bejelentést tesz, a pert a bejelentés érdemi vizsgálatának elutasításáról, a vizsgálat megszüntetéséről, vagy lezárásáról, továbbá az adatkezelő jogsérelem orvoslására, illetve annak közvetlen veszélye megszüntetésére történő felszólítása eredményéről szóló értesítés kézhezvételét követő harminc napon belül lehet megindítani.

Budapest, 2017. augusztus 8.

Tisztelettel,
Miniszterelnöki Kabinetiroda

Melléklet:
- formanyomtatvány

idézett részek megjelenítése

Tisztelt Adatigénylés (MK)!

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Üdvözlettel:
Ferencz Gábor

Adatigénylés (MK), Miniszterelnöki Kabinetiroda

Tisztelt Ferencz Gábor Úr!

 

2017. augusztus 18-án kelt elektronikus levelében az alábbi megkeresést
küldte a Miniszterelnöki Kabinetiroda részére:

 

„Kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát,
dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés
teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak
óradíját.”

 

Fentiek tekintetében tájékoztatjuk, hogy az Ön által 2017. július 24-én
megküldött adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás
mértéke 10 munkaóra. Munkaerő-ráfordítás költségeként a közérdekű adat
iránti igény teljesítéséért megállapítható költségtérítés mértékéről szóló
301/2016. (IX. 30.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése alapján a 4
munkaórán felüli munkaórák kiszámlázása történt. A hivatkozott munkaórák
átlagos óradíja 4 234,- Ft.

 

A megállapított költségtérítés megfizetése esetén az alábbi iktatószámú
dokumentumok kerülnek megküldésre:

 

-           MK_PÜ/55/13 (2017) - 8 old.

-           MK_PÜ/55/14 (2017) - 2 old.

-           MK_PÜ/55/80 (2017) - 1 old.

-           MK_PÜ/55/79 (2017) - 1 old.

-           MK_PÜ/55/81 (2017) - 1 old.

-           MK_PÜ/55/82 (2017) - 1 old.

-           MK_PÜ/55/42 (2017) - 2 old.

-           MK_PÜ/55/105 (2017) - 1 old.

-           MK_PÜ/55/141 (2017) - 1 old.

-           MK_PÜ/55/28 (2017) - 2 old.

-           MK_PÜ/55/70 (2017) - 1 old.

-           MK_PÜ/55/95 (2017) - 1 old.

-           MK_PÜ/55/19 (2017) - 2 old.

-           MK_PÜ/55/36 (2017) - 1 old.

-           MK_PÜ/55/ 54 (2017) - 1 old.

-           MK_PÜ/55/63 (2017) - 2 old.

-           MK_PÜ/55/124 (2017) - 1 old.

-           MK_PÜ/55/147 (2017) - 1 old.

-           MK_PÜ/55/57 (2017) - 2 old.

-           MK_PÜ/55/93 (2017) - 1 old.

-           MK_PÜ/55/99 (2017) - 1 old.

-           MK_PÜ/55/60 (2017) - 2 old.

-           MK_PÜ/55/94 (2017) - 1 old.

-           MK_PÜ/55/100 (2017) - 1 old.

-           MK_PÜ/55/43 (2017) -1 old.

-           MK_PÜ/55/55 (2017) - 2 old.

-           MK_PÜ/55/89 (2017) - 1 old.

-           MK_PÜ/55/98 (2017) - 1 old.

-           MK_PÜ/55/171 (2017) - 2 old.

-           MK_PÜ/55/114 (2017) - 2 old.

-           MK_PÜ/55/177 (2017) - 1 old.

-           MK_PÜ/55/203 (2017) - 1 old.

-           MK_PÜ/55/118 (2017) - 8 old.

-           MK_PÜ/55/119 (2017) - 2 old.

-           MK_PÜ/172/1 (2017) - 8 old.

-           MK_PÜ/41/7 (2017) - 2 old.

-           MK_PÜ/41/8 (2017) - 2 old.

-           MK_PÜ/41/2 (2017) - 2 old.

-           MK_PÜ/41/3 (2017) - 2 old.

-           MK_PÁT/2/7 (2017) - 1 old.

-           MK_PÜ/41/4 (2017) - 1 old.

-           MK_PÜ/41/6 (2017) - 2 old.

-           MK_PÁT/2/9 (2017) - 1 old.

-           MK_ERK/8388 (2017) - 3 old.

-           MK_PÜ/55/169 (2017) - 2 old.

-           MK_PÜ/55/157 (2017) - 1 old.

-           MK_PÜ/55/158 (2017) - 2 old.

-           MK_PÜ/55/175 (2017) - 2 old.

-           MK_PÜ/55/73 (2017) - 6 old.

-           MK_PÜ/55/74 (2017) - 2 old.

-           MK_PÜ/55/123 (2017) - 1 old.

-           MK_PÜ/55/139 (2017) - 1 old.

 

Jelen levelet kizárólag elektronikus úton, a megkeresésben megjelölt
e-mail címre küldjük meg.

 

 

Budapest, 2017. szeptember  11.

Üdvözlettel:

 

 

Miniszterelnöki Kabinetiroda

 

idézett részek megjelenítése