Nemzeti Konzultációk (2011-2012 között) összköltségvetése

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Miniszterelnökség!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

a Nemzeti Konzultáció (Kérdések az új alkotmányról); a Szociális Konzultáció és az Új Nemzeti Konzultáció részletes költségeit (nyomtatás, boritékolás, postázás, reklám és kiértékelés).

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2012. október 11.

Üdvözlettel:

Horváth Domokos

Hernádi Ádám, Miniszterelnökség

2 Attachments

Tisztelt Horváth Domokos Úr!

 

Szíves tájékoztatásul küldöm dr. Mikecz Péter helyettes államtitkár úr
levelét.

 

Üdvözlettel:

 

[1]Leírás: Leírás: Hernádi Ádám
Leírás: Miniszterelnokseg
osztályvezető

 

Miniszterelnökség 

Igazgatási Ügyekért Felelős Helyettes
Államtitkárság

1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3.

E-mail: [2][email address]

 

 

 

 

idézett részek megjelenítése

1 Attachment

Tisztelt Horváth Domokos!

 

A Miniszterelnökség által a Közigazgatási és Elektronikus
Közszolgáltatások Központi Hivatala felé továbbított, 2012. október 11-én
a [1]http://kimittud.atlatszo.hu oldal közérdekű-adatigénylő rendszerén
keresztül előterjesztett állampolgári adatigénylésére hivatkozva, a
„nemzeti konzultációk összköltségvetésének” tárgyában az alábbiakról
tájékoztatom:

 

A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala
(továbbiakban KEK KH) részére a Nemzeti Konzultációval (Kérdések az új
alkotmányról) kapcsolatos feladatok finanszírozására a 1108/2011.(IV.27.)
Korm. határozat 705.400.000 Ft többletforrás átcsoportosítását rendelte
el, melynek felhasználása az alábbiak szerinti költségmegosztásban
történt:

A Nemzeti Konzultáció (Kérdések az új alkotmányról) költségei

 

Ssz. Feladatok Költség
1 Postai küldemények előállítási, gyártási feladatai: 64 644 024
2 Postai szolgáltatások, kézbesítési feladatai: 547 235 162
3 Válaszborítékok feldolgozási feladatai: 93 520 814
  Összesen: 705 400 000

 

 

A KEK KH a 1137/2011.(V.6.) Korm. határozatban foglalt kijelölés alapján
látta el a szociális konzultáció végrehajtásával kapcsolatos feladatokat,
a lebonyolításhoz szükséges 789.100.000 Ft pénzügyi fedezet biztosítását a
1365/2011.(VIII. 4.) Korm. határozat tartalmazza. Az összeg
felhasználásáról az alábbi táblázat nyújt tájékoztatást:

A Szociális Konzultáció Költségei

 

Ssz. Feladatok Költség
1 Postai küldemények előállítási, gyártási feladatai: 52 281 062
2 Postai szolgáltatások, kézbesítési feladatai: 662 180 296
3 Válaszborítékok feldolgozási feladatai: 74 638 642
  Összesen: 789 100 000

 

A KEK KH-t a 1167/2012.(V.25.) Korm. határozat jelölte ki a gazdasági
konzultációval kapcsolatos feladatok ellátására. A rendkívüli kormányzati
intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról
szóló 1184/2012.(VI.5) Korm. határozat alapján, a gazdasági tárgyú nemzeti
konzultáció finanszírozására 849.000.000 Forint többletforrás
átcsoportosítása történt meg a Hivatal részére. Az előre pontosan nem
tervezhető kiadások miatt a költségek meghaladták az átcsoportosított
előirányzatot, ezért a feladat végrehajtása érdekében saját forrás
bevonása történt. A feladat ellátása során felmerült kiadási adatok
megoszlását az alább csatolt táblázat tartalmazza.

A Gazdasági Konzultáció Költségei

Ssz. Feladatok Költség
1 Postai küldemények előállítási, gyártási feladatai: 107 804 730
2 Postai szolgáltatások, kézbesítési feladatai: 675 397 163
3 Válaszborítékok feldolgozási feladatai: 106 431 993
  Összesen: 889 633 886

 

 

Budapest, 2012. október 26.                                              

 

Üdvözlettel:

 

 

 

Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások

Központi Hivatala

Sajtóiroda

 

Tel.: +36 1 456 6515

Fax: +36 1 456 6509

Honlap: [2]www.kekkh.hu

 

 

References

Visible links
1. http://kimittud.atlatszo.hu/
2. http://www.kekkh.hu/

2 Attachments

 

 

[1]címer

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI

MINISZTÉRIUM

TÁRSADALMI KAPCSOLATOKÉRT Felelős Államtitkárság

 

 

 

Tisztelt Horváth Domokos Úr!

 

A Miniszterelnökség által a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium felé
továbbított, 2012. október 11-én a [2]http://kimittud.atlatszo.hu oldal
közérdekűadat-igénylő rendszerén keresztül a „nemzeti konzultációk
összköltségvetésének” tárgyában előterjesztett adatigénylésére hivatkozva,
a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium a mellékelt tájékoztatást
nyújtja.

 

Tisztelettel:

 

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium

Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Államtitkárság

 

 

idézett részek megjelenítése