Nagykörúti kerékpársávok társadalmi egyeztetésének eredményei

Az igénylés részben sikeres volt.

Tisztelt Budapesti Közlekedési Központ Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

A COVID 19 járvány miatt kialakított nagykörúti kerékpársávok utáni társadalmi egyeztetések eredményeit. Korábban a BKK honlapján ez a társadalmi egyeztetés látható volt, ám az utóbbi időben eredményhirdetés nélkül törlésre került.
Kérném annak indoklását, hogy miért nem hozták nyilvánosságra az eredményt, ha erre törvényi előírás van!

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2021. január 12.

Üdvözlettel:

Karátsonyi Balázs

Budapesti Közlekedési Központ Zrt.

Tisztelt Levélíró!

Köszönjük, hogy levelével felkereste ügyfélszolgálatunkat!

Tájékoztatjuk, hogy levele megérkezett Társaságunkhoz, melyre válaszunkat
a közérdekű adatigénylés esetében az információs önrendelkezési jogról és
az információszabadságról szóló az 2011. évi CXII. törvény által
biztosított határidőn belül, egyéb esetben pedig legkésőbb 30 napon belül
megküldjük.

Válaszunk megérkezéséig szíves türelmét kérjük!

Üdvözlettel:

Budapesti Közlekedési Központ Ügyfélszolgálat
Dear Sender,

Thank you for contacting BKK’s customer services.

We inform you that your email has arrived to which we will reply within
the time-limit provided by Act CXII of 2011 on Informational
Self-determination and Freedom of Information in case of public interest
data requests and not later than 30 days in all other cases.

Thank you for your kind patience in advance.

Yours sincerely,

BKK Centre for Budapest Transport Customer Service

BKK, Budapesti Közlekedési Központ Zrt.

 

Ügyszám: 0038/0000664/2021

Karátsonyi Balázs

[1][FOI #16783 email]

 

Tárgy: tájékoztatás

 

 

Tisztelt Karátsonyi Balázs!

 

Társaságunkhoz 2021. január 12-én érkezett „Nagykörúti kerékpársávok
társadalmi egyeztetésének eredményei” tárgyú közérdekű adatigénylésére
hivatkozva az alábbi választ adjuk.

 

Tájékoztatjuk, hogy a társadalmi egyeztetésre 2020. augusztus 31-ig
beérkezett válaszok eredményei alapján a saját kerékpárral rendelkezők
több mint 80%-a javulásról számolt be, ami a Nagykörút biztonságosságát
illeti. Az említett csoport 67%-a legalább 4-esre értékelte a
kerékpársávokkal ellátott Nagykörút szintlépését. A szabad szöveges
mezőben megfogalmazott javaslatokat megvizsgáltuk, a rövid távon
megvalósíthatókat az azóta továbbfejlesztett kialakításban
érvényesítettük. A költségesebb megoldásokat a Nagykörút hosszútávú
tervezési folyamatában vesszük figyelembe.

 

Az elektronikus kérdőívet több, mint 47.000-en töltötték ki. A válaszadók
körülbelül 30%-a (több, mint 14.000 kitöltő) kerékpárt is használva
közlekedik. A kialakítást 1 és 5 között lehetett értékelni.

 

A Nagykörút jelenlegi kialakításának biztonságosságát jól mutatja a
leginkább gyalog közlekedő emberek véleménye: több, mint 75%-uk 4-esre
értékelte a nyári kialakítást. Az összes kitöltő véleményét vizsgálva 2/3
részük támogatja az élhető Nagykörút kialakítását és csak 1/3 részük
tartja szükségesnek a korábbi autózásra optimalizált keresztmetszetet. 

 

A Nagykörút új kialakításáról szóló társadalmi egyeztetés 2020. augusztus
18-tól augusztus 31-ig tartott. Az erről szóló felhívást nemcsak a BKK
weboldalának társadalmi egyeztetések aloldalán jeleztük, hanem
sajtóközlemény formájában is tájékoztattuk róla a nyilvánosságot:
[2]https://bkk.hu/hirek/milyen-lett-a-nagyk....
A konzultáció lezárásáról és az annak fényében hozott intézkedésekről
szintén beszámoltunk:
[3]https://bkk.hu/hirek/tarsadalmi-konzulta....
Az eredményekről ezen kívül a Fővárosi Önkormányzat is beszámolt.

 

A társadalmi egyeztetések során keletkező részletes adatokat a BKK nem
tölti fel a weboldalára. Ezen adatok elektronikus közzétételének
tekintetében sem az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. számú mellékletét
képező általános közzétételi listában előírtak, sem más jogszabály
előírásai nyomán megjelenítendő különös közzétételi listában szereplő
adatok, sem pedig a BKK számára további közzétételi kötelezettséget előíró
egyedi közzétételi lista felsorolása nem rendelkezik. A Nagykörút
konzultációja során több tízezer válasz érkezett hozzánk, amelyeket
Társaságunk az erre irányuló kifejezett közérdekű adatigénylés esetén
természetesen bárkinek a rendelkezésére bocsát.

 

Kérjük a fentiek szíves elfogadását!

 

Budapest, 2021. január 27.

                                   

 

Tisztelettel: 

 

Füzesi Krisztina

Levelezési csoportkoordinátor

BKK Zrt.

 

 

 

A személyes adatok kezelésére vonatkozó adatvédelmi tájékoztató a
[4]https://bkk.hu/magunkrol/adatkezelesi-ta... oldalon található.

 

Személyes adatainak kezelése kapcsán panaszával a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság (rövidítve: NAIH; székhelye: 1055 Budapest,
Falk Miksa utca 9-11. , postacím: 1363 Budapest, Pf. 9., honlap:
[5]www.naih.hu, telefon:  +36  (1)  391-1400,  fax:+36  (1)  391-1410, 
központi  e-mail  cím:  [6][email address]) eljárását
kezdeményezheti, illetőleg a bírósághoz fordulhat.

 

Amennyiben válaszunkkal nem ért egyet a jogorvoslati lehetőségekről az
alábbiakban tájékoztatjuk az Infotv. alapján:

„31. § (1) Az igénylő a közérdekű adat megismerésére vonatkozó igény
elutasítása vagy a teljesítésre nyitva álló, vagy az adatkezelő által a
29. § (2) bekezdése szerint meghosszabbított határidő eredménytelen
eltelte esetén, valamint az adatigénylés teljesítéséért megállapított
költségtérítés összegének felülvizsgálata érdekében bírósághoz fordulhat.

(3) A pert az igény elutasításának közlésétől, a határidő eredménytelen
elteltétől, illetve a költségtérítés megfizetésére vonatkozó határidő
lejártától számított harminc napon belül kell megindítani az igényt
elutasító közfeladatot ellátó szerv ellen. Ha az igény elutasítása, nem
teljesítése vagy az adatigénylés teljesítéséért megállapított
költségtérítés összege miatt az igénylő a Hatóság vizsgálatának
kezdeményezése érdekében a Hatóságnál bejelentést tesz, a pert a
bejelentés érdemi vizsgálatának elutasításáról, a vizsgálat
megszüntetéséről, az 55. § (1) bekezdés b) pontja szerinti lezárásáról
szóló vagy az 58. § (3) bekezdése szerinti értesítés kézhezvételét követő
harminc napon belül lehet megindítani. A perindításra rendelkezésre álló
határidő elmulasztása esetén igazolásnak van helye.

(4) A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége.
A perbe a Hatóság az igénylő pernyertessége érdekében beavatkozhat.

(5) Az országos illetékességű közfeladatot ellátó szerv ellen indult per a
törvényszék hatáskörébe tartozik. A járásbíróság hatáskörébe tartozó
ügyekben a törvényszék székhelyén lévő járásbíróság, Budapesten a Pesti
Központi Kerületi Bíróság jár el. A bíróság illetékességét az alperes
közfeladatot ellátó szerv székhelye alapítja meg.

52. § (1) A Hatóságnál bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra
hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével, illetve a közérdekű
adatok vagy a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez fűződő jogok
gyakorlásával kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen
veszélye fennáll.”

 

Tájékoztatjuk továbbá, hogy az Infotv. 26. §-tól eltérő, a közérdekű
adatok megismerésén, illetőleg nyilvánosságra hozatalán túlmenő további
felhasználás a közadatok újrahasznosításáról szóló 2012. évi LXIII.
törvény (Újrahasznosítási tv.) hatálya alá tartozik, amelyre vonatkozóan a
BKK Zrt. előzetes engedélye és az érintett adatok újrahasznosítására
vonatkozóan felhasználási szerződés megkötése szükséges.

References

Visible links
1. file:///tmp/[FOI #16783 email]
2. https://bkk.hu/hirek/milyen-lett-a-nagyk...
3. https://bkk.hu/hirek/tarsadalmi-konzulta...
4. https://bkk.hu/magunkrol/adatkezelesi-ta...
5. http://www.naih.hu/
6. mailto:[email address]