MTVA által fake news oldalaknak nyílvántartott hírportálok listája, minősítés szempontjai

Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap nem kapta meg a kért információt.

Tisztelt Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre az Önök által nyilvántartott magyar nyelvű fake news hírforrások (print és online sajtó, TV csatornák, hírműsorok) listáját, a kiválasztás szempontjait, a listázás okát és a témakörhöz kapcsolódó további dokumentumokat.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2020. szeptember 15.

Üdvözlettel:

Molnár Gréta

MTVA Sajtó Osztály, Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap

2 Attachments

Tisztelt Molnár Gréta!

A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap képviseletében az Ön
által 2020. szeptember 16. napján 12:13 AM-kor a kimittud.atlatszo.hu
oldalon keresztül a [1][FOI #15678 email]
e-mail-címről küldött, „Közérdekűadat Közérdekű adat request - MTVA által
fake news oldalaknak nyilvántartott hírportálok listája, minősítés
szempontjai - Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap” tárgyú
közérdekű adatigénnyel kapcsolatosan az alábbiakról tájékoztatjuk.

Ön a fent hivatkozott megkeresését az alábbiak szerint terjesztette elő:

„Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre az Önök
által nyilvántartott magyar nyelvű fake news hírforrások (print és online
sajtó, TV csatornák, hírműsorok) listáját, a kiválasztás szempontjait, a
listázás okát és a témakörhöz kapcsolódó további dokumentumokat.”

Az Ön által feltett kérdésekre, azok adatkérésben megjelenő, Ön által
alkalmazott sorrendjében, törvényi határidőben, az alábbi tájékoztatást
adom:

1.      „elektronikus másolatban megküldeni részemre az Önök által
nyilvántartott magyar nyelvű fake news hírforrások (print és online sajtó,
TV csatornák, hírműsorok) listáját”

Tájékoztatom, hogy a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alapnál (a
továbbiakban: MTVA) az Ön által megjelölt tartalommal nyilvántartás
(adatbázis) nem került rendszeresítésre.

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv) 3. § 5. pontja az
alábbiak szerint határozza meg a közérdekű adat fogalmát:

5. közérdekű adat: az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint
jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy
kezelésében lévő és tevékenységére vonatkozó vagy közfeladatának
ellátásával összefüggésben keletkezett, a személyes adat fogalma alá nem
eső, bármilyen módon vagy formában rögzített információ vagy ismeret,
függetlenül kezelésének módjától, önálló vagy gyűjteményes jellegétől, így
különösen a hatáskörre, illetékességre, szervezeti felépítésre, szakmai
tevékenységre, annak eredményességére is kiterjedő értékelésére, a
birtokolt adatfajtákra és a működést szabályozó jogszabályokra, valamint a
gazdálkodásra, a megkötött szerződésekre vonatkozó adat;  

A közérdekű adat fogalmának hatálya alá olyan információ vagy ismeret
tartozhat, amely az adatkezelőnél rendelkezésre áll. Rendelkezésre álló
adat hiányában közérdekű adat minőség megállapítása fizikailag és jogilag
is lehetetlen, így az ilyen közérdekű adat iránti igény teljesítése mind
fizikailag, mind jogilag lehetetlen.

Minderre tekintettel az Ön által előterjesztett közérdekű adat iránti
igény teljesítését – ebben a részében – az Infotv. 30. § (3) bekezdése
alapján megtagadom.

2.      „a kiválasztás szempontjait, a listázás okát”

Kérem, hogy jelen pontban írtaknál szíveskedjen figyelembe venni az 1.
pontban írtakat.

Figyelemmel arra, hogy az Ön által megjelölt tartalommal nyilvántartás
(adatbázis) nem került rendszeresítésre, nem létezik az MTVA Szervezeti és
Működési Szabályzatának hatálya alá tartozó belső irányítási eszköz, amely
tartalma szerint megfelelne az Ön által előterjesztett közérdekű
adatigénynek.

Minderre tekintettel az Ön által előterjesztett közérdekű adat iránti
igény teljesítését – ebben a részében – az Infotv. 30. § (3) bekezdése
alapján megtagadom.

3.      „a témakörhöz kapcsolódó további dokumentumokat”

Előre kívánom bocsátani, hogy az Ön által előterjesztett adatigény
megválaszolása során a „témakörhöz kapcsolódó” szintagmát az 1. pontban
megjelölt adatigényre alapozva akként értelmeztem, hogy Ön az Ön által
feltételezett, a „nyilvántartott magyar nyelvű fake news hírforrások
(print és online sajtó, TV csatornák, hírműsorok) listáját” tekinti az
adatigény „témakörének”, így a jelen pontban adott válaszom során ezt
tekintettem kiindulópontnak.

Amennyiben a jelen pontban írt értelmezés nem helytálló, úgy kérem, hogy
az Infotv. 28. § (3) bekezdése alapján szíveskedjen az Ön által
előterjesztett adatigényt ebben a körben pontosítani.

Kérem, hogy jelen pontban írtaknál szíveskedjen figyelembe venni az 1.
pontban írtakat.

Figyelemmel arra, hogy az Ön által megjelölt tartalommal nyilvántartás
(adatbázis) nem került rendszeresítésre (nem létező adat), azzal
kapcsolatosan „további dokumentum” sem került kiadmányozásra.

Minderre tekintettel az Ön által előterjesztett közérdekű adat iránti
igény teljesítését – ebben a részében – az Infotv. 30. § (3) bekezdése
alapján megtagadom.

Jogorvoslat

Tájékoztatjuk Önt, hogy az Infotv. 30. § (3) és 31. § (1), (3), továbbá
(5) bekezdése alapján a
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (a továbbiakban:
Hatóság) bejelentést tehet a Hatóság vizsgálatának kezdeményezése
érdekében, a közérdekű adatok vagy a közérdekből nyilvános adatok
megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatban bekövetkezett
jogsérelme, vagy annak közvetlen veszélyére hivatkozással.

Tájékoztatjuk, hogy közérdekű adat megismerésére vonatkozó igénye
elutasítása miatt bírósághoz fordulhat. A pert igénye elutasításának
közlésétől számított harminc napon belül kell a Fővárosi Törvényszéken
megindítani a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alappal szemben.

Ha az igény elutasítása, nem teljesítése miatt az igénylő a Hatóságnál
bejelentést tesz, a pert a bejelentés érdemi vizsgálatának elutasításáról,
a vizsgálat megszüntetéséről, az Infotv. 55. § (1) bekezdés b) pontja
szerinti lezárásáról szóló vagy az Infotv. 58. § (3) bekezdése szerinti
értesítés kézhezvételét követő harminc napon belül lehet megindítani.

Kérjük tájékoztatásunk szíves tudomásul vételét és jelen tájékoztatásom
átvételéről szóló visszajelzését.

Tisztelettel:

 

 

MTVA Sajtó és Marketing Iroda
Tel.: +36 1 759 5535
[2][email address]

1037 Budapest, Kunigunda útja 64.

[3]cid:[email protected]

 

TV  I  RÁDIÓ  I   HÍR   I    ÚJ MÉDIA

 

 

idézett részek megjelenítése