Tisztelt Magyar Nemzeti Bank!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Az 1997. évi LXXXII. törvény (Mpt.) 83. § (1a) bekezdése értelmében a (magánnyugdíj)pénztár jogutód nélkül végelszámolással megszűnik, ha a tagdíjfizető tagok száma a megelőző hat hónap átlagában legalább kettő hónapon keresztül a taglétszám hetven százaléka alá csökken.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

1. A pénztárak felügyeletét ellátó Magyar Nemzeti Bank havi rendszerességgel ellenőrzi-e az Mpt. idézett rendelkezésében foglalt feltétel teljesülését?
2. Mikor került sor utoljára annak ellenőrzésére, hogy a Horizont Magánnyugdíjpénztárban a tagdíjfizető tagok száma a megelőző hat hónap átlagában legalább kettő hónapon keresztül a taglétszám hetven százaléka alá csökkent-e?
3. A Horizont Magánnyugdíjpénztár utolsó ilyen ellenőrzése milyen eredményre vezetett?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2018. március 6.

Üdvözlettel:

Jinda Balázs

Tisztelt Magyar Nemzeti Bank!

Tisztelettel felhívom figyelmét, hogy az adatigénylés teljesítésére az Infotv. 29. § (1) bekezdése szerint rendelkezésre álló határidő tegnap lejárt. Meghatározott – meggyőződésem szerint jelen esetben nem fennálló – feltételek mellett a határidő egy alkalommal 15 nappal meghosszabbítható, azonban e lehetőség igénybe vételéről is legkésőbb tegnap tájékoztatni kellett volna az igénylőt.

Az Infotv. ugyan nem kívánja meg, hogy az igénylő indokolja adatigénylését, én mégis szívesen kifejtem, hogy alapvetően nem értek egyet azzal a törvényi szabályozással, amely a tagdíjfizetők arányának 70 százalék alá csökkenéséhez azt a következményt rendeli, hogy a magánnyugdíjpénztár jogutód nélkül végelszámolással megszűnik. Mindazonáltal ha az Mpt. ezt írja elő, és a Magyar Nemzeti Bank a rá vonatkozó törvény előírásai szerint folyamatos felügyeletet gyakorol a pénztárak felett, akkor okkal vagyok kíváncsi arra, hogy a folyamatos felügyelet az Mpt. idézett rendelkezésével kapcsolatban milyen gyakoriságú ellenőrzést jelent a gyakorlatban. Jelen állás szerint magánnyugdíjpénztári tagként csak a pénztáram még be nem szüntetett működéséből következtethetek arra, hogy a felügyeleti hatóság a tagdíjfizetők számát folyamatosan elég magasnak találta – de nem zárhatom ki azt az eshetőséget sem, hogy hosszú hónapok elteltével mutat rá a Magyar Nemzeti Bank, hogy valamikor korábban az Mpt. 83. § (1a) bekezdésében foglalt feltétel teljesült, és a pénztárnak meg kell szűnnie, azaz a tagság – esetenként jelentős anyagi áldozatot vállalva – egy ideje már „hiába” tartotta fenn a pénztár működését.

Úgy gondolom, hogy a már megtörtént ellenőrzések időzítése feltétlenül olyan információ vagy ismeret, amely a Magyar Nemzeti Bank közfeladatának ellátásával összefüggésben keletkezett, nem esik a személyes adat fogalma alá, és valamilyen módon vagy formában rögzítve van – azaz megfelel az Infotv. 3. § 5. pontjában szereplő „közérdekű adat” meghatározásnak. Az adatigénylésemet teljesítettnek tekinteném akkor is, ha a Magyar Nemzeti Bank nem dokumentummásolatok, hanem a három kérdésre adott egyszerű, néhány szavas válaszok útján hozná tudomásomra, hogy általában milyen – havi vagy más – gyakorisággal ellenőrzi a szóban forgó feltétel teljesülését, mikor – vagy mely hat hónapos időszakra vonatkozóan – győződött meg utoljára a feltétel teljesüléséről vagy nem teljesüléséről, és ennek során milyen eredményre jutott (akár számszerűen, akár „teljesült”/ „nem teljesült” részletezettséggel).

Kelt: 2018. március 22.

Üdvözlettel:
Jinda Balázs

MNB Kommunikáció/Információ, Magyar Nemzeti Bank

1 Melléklet

Tisztelt Jinda Balázs!

 

Közérdekű adatigénylésében feltett kérdéseire az alábbiakban válaszolunk.

 

1. A pénztárak felügyeletét ellátó Magyar Nemzeti Bank havi
rendszerességgel ellenőrzi-e az Mpt. idézett rendelkezésében foglalt
feltétel teljesülését?

A Magyar Nemzeti Bank az Mpt. rendelkezésében foglalt feltétel
teljesülését a jelentések beérkezését követően havonta ellenőrzi és
értékeli.

 

2. Mikor került sor utoljára annak ellenőrzésére, hogy a Horizont
Magánnyugdíjpénztárban a tagdíjfizető tagok száma a megelőző hat hónap
átlagában legalább kettő hónapon keresztül a taglétszám hetven százaléka
alá csökkent-e?

Minden hónapban megtörténik annak ellenőrzése, hogy a
magánnyugdíjpénztárakban a tagdíjfizető tagok száma a megelőző hat hónap
átlagában legalább kettő hónapon keresztül a taglétszám hetven százaléka
alá csökkent-e.

 

3. A Horizont Magánnyugdíjpénztár utolsó ilyen ellenőrzése milyen
eredményre vezetett?

Egyedi ügyben nem áll módunkban tájékoztatást adni. A Magyar Nemzeti Bank
minden esetben eleget tesz a jogszabályban előírt kötelezettségének és
haladéktalanul intézkedik amennyiben valamely felügyelt intézmény nem tesz
eleget a jogszabályban előírt feltételeknek, kötelezettségeinek.

 

Üdvözlettel:

 

[1]cid:[email protected] MAGYAR NEMZETI BANK

Kommunikáció
KOMMUNIKÁCIÓS ÉS PÉNZÜGYI ISMERETTERJESZTÉSI 1054 Bp., Szabadság tér 9.
IGAZGATÓSÁG
Telefon: +36 (1) 428 2751

Fax: +36 (1) 428 8000

Email: [2][email address]

 

 

idézett részek megjelenítése