Tisztelt Magyar Nemzeti Bank!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjenek tájákoztatni arról, hogy

1.) 2013.; 2014.; 2015. évben, évenkénti bontásban milyen összegű bírság került beszedésre,

2.) az így beszedett bírságokat évenkénti és az alábbi jogcímenkénti bontásban, milyen összegben fordították:

a) közgazdasági, pénzügyi szakemberképzés elősegítésére, támogatására, (2013-ban, 2014-ben, és 2015-ben.)

b) közgazdasági, pénzügyi, valamint interdiszciplináris kutatások elősegítésére, támogatására, (2013-ban, 2014-ben, és 2015-ben.)

c) a pénzügyi kultúra erősítésére, terjesztésére, a pénzügyi tudatosság fejlesztésére, valamint ezen célok elősegítésére, így különösen a kapcsolódó oktatási és kutatási infrastruktúra fejlesztésére, (2013-ban, 2014-ben, és 2015-ben.)

d) alapítványi támogatásra (2013-ban, 2014-ben, és 2015-ben.), illetőleg

e) karitatív célra (2013-ban, 2014-ben, és 2015-ben.).
.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy az igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2016. május 22.

Üdvözlettel:

Dr Ivanics Éva

MNB Kommunikáció/Információ, Magyar Nemzeti Bank

Tisztelt Dr. Ivanics Éva!

A Magyar Nemzeti Bankhoz 2016. május 22-én – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján előterjesztett – közérdekű adat igénylésére vonatkozó kérelmével kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatjuk.

A Magyar Nemzeti Bank bírságbevételei az egyes években az alábbiak szerint alakultak:
o 2013 - 862 338 050 Ft
o 2014 - 4 362 762 965 Ft
o 2015 - 2 912 515 732 Ft
(Forrás: MNB Éves jelentések)

Az MNB bírságbevételeinek felhasználását a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény (MNB tv.) 170. § (3) bekezdése rögzíti. A törvény a)-e) pontjai szerinti felhasználásról évenkénti és jogcímenkénti bontásban nem áll rendelkezésre adat, különös tekintettel az egyes pontokon belüli többes felhasználási lehetőségekre. Ilyen nyilvántartás előállítását a jogszabályok nem teszik kötelezővé és az igénylésnek megfelelő formátumban történő előállítására az MNB nem kötelezhető.

Kérjük álláspontunk figyelembe vételét.

Tisztelettel:

MAGYAR NEMZETI BANK
Kommunikáció

KOMMUNIKÁCIÓS ÉS PÉNZÜGYI ISMERETTERJESZTÉSI
IGAZGATÓSÁG
1054 Bp., Szabadság tér 9.
Telefon: +36 (1) 428 2751
Fax: +36 (1) 428 8000
Email: [email address]

idézett részek megjelenítése