Tisztelt Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

Milyen felsőfokú végzettsége van Örsi Gergelynek? Mely intézmény állította ki és mi az Oklevelének az azonosítója?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2024. április 5.

Üdvözlettel:

Silye Tamás, Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

1 Melléklet

Tisztelt adatkérő,

 

Budapest II. kerületi Polgármesteri Hivatalhoz 2024. április 5-én érkezett
közérdekű adatkérésével kapcsolatosan az alábbi tájékoztatást adom:

 

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. CXCIX. törvény (Kttv.) 2.
melléklete határozza meg a közszolgálati alapnyilvántartás adatkörét.
Ennek a mellékletnek a II. pontja tartalmazza a legmagasabb iskolai
végzettségre, szakképzettségre, szakképesítésre , tudományos fokozatra,
idegennyelv-ismeretre, képzésre, továbbképzésre, vezetőképzésre,
átképzésre vonatkozó adatokat.

 

A polgármester, alpolgármester sajátos közszolgálati jogviszonyára
vonatkozó rendelkezéseket a Kttv. VII/A. fejezete (225/A.–225/L. §)
tartalmazza.

A 225/L. § (4) bekezdése írja elő, hogy a polgármester személyi
alapnyilvántartásának a 2. melléklet mely pontjaiban szereplő adatokat
kell tartalmaznia. Ez a rendelkezés nem sorolja fel, hogy a 2. melléklet
II. pontja szerinti adatokat (legmagasabb iskolai végzettség) is
tartalmaznia kell a polgármester személyi alapnyilvántartásának, melynek
alapján törvényi felhatalmazás hiányában nem kezelünk a Polgármester
iskolai végzettségére, képzettségére, szakképesítésére vonatkozó adatokat,
dokumentumokat, okiratokat.

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló  2011. évi CLXXXIX. törvény 71.
§ (2) bekezdése szerint a fővárosi kerületi önkormányzat polgármestere
megbízatásának időtartamára havonta illetményre jogosult, amelynek összege
1.300.000,- Ft. Az illetmény mértéke sem függ az iskolai végzettségtől. Az
idegennyelv-tudási pótlék pedig a Kttv. 225/L. (1) bekezdése alapján
illeti meg.

 

Tisztelettel:

 

dr. Silye Tamás
Igazgató
Budapest II. kerületi Polgármesteri Hivatal

Jegyzői Igazgatóság
1024 Budapest, Mechwart liget 1.
Telefon: +361-346-5542 Fax:+361-346-5409
[1]Adobe SystemsE-mail: [2][email address]

 

 

References

Visible links
2. mailto:[email address]