Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Györki Péter, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Mennyibe kerül nekünk Európa Kultúrális Fővárosa titkársága?

We're waiting for Györki Péter to read recent responses and update the status.

Tisztelt Miniszterelnökség!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

- Európa Kulturális Fővárosa Veszprém-Balaton 2023 kormánybiztos titkársága fenntartásának és működtetésének költségeit (ideértve a személyi béreket és a megbízási díjakat valamint minden béren kívüli juttatás összegét), a rendelkezésükre álló teljes költségvetést egyben összegszerűen valamint a lehető legrészletesebb tételes bontásban,
- Európa Kulturális Fővárosa Veszprém-Balaton 2023 kormánybiztos titkársága szerződéseit,
- Európa Kulturális Fővárosa Veszprém-Balaton 2023 kormánybiztos titkársága és/vagy megbízottjai által megvalósított feladatokról szóló eredményeket, időkimutatásokat, összefoglalókat, stratégiákat.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2022. január 8.

Üdvözlettel:

Györki Péter

Közérdekű adatigénylés (ME), Miniszterelnökség

1 Attachment

Tisztelt Adatigénylő!

Közérdekű adatigénylésére vonatkozó válaszunkat 2022. január 24. napján
megküldtük az igénylésében megjelölt e-mail címre, a sikeres kézbesítésről
még aznap visszaigazolást kaptunk. Tekintettel azonban arra, hogy 2022.
január 29. napján az üzenet kézbesíthetetlenségéről szóló hibaüzenet
érkezett, ezért a választ 2022. január 31. napján ismételten megküldtük. A
kézbesíthetetlenségről újabb hibaüzenetet kaptunk.   

Tájékoztatom, hogy a kézbesítéssel összefüggésben bekövetkezett hibák nem
a Miniszterelnökségnél merültek fel.

A közérdekű adatigénylésre vonatkozó választ az alábbiakban ismételten
megküldöm.

 

 

 

Ikt.: JHÁT-PDF/40/2022

Tárgy: közérdekű adatigénylés

 

Györki Péter                                                              
                       

részére           
                                                                     
           

                                              
                                  

                                                                     

 

Tisztelt Adatigénylő!

 

Ön az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. §-ának (1) bekezdése
alapján közérdekű adatigénylést nyújtott be a Miniszterelnökségnél.

 

Igénylését a következők szerint fogalmazta meg.

 

„Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

 

- Európa Kulturális Fővárosa Veszprém-Balaton 2023 kormánybiztos
titkársága fenntartásának és működtetésének költségeit (ideértve a
személyi béreket és a megbízási díjakat valamint minden béren kívüli
juttatás összegét), a rendelkezésükre álló teljes költségvetést egyben
összegszerűen valamint a lehető legrészletesebb tételes bontásban,

- Európa Kulturális Fővárosa Veszprém-Balaton 2023 kormánybiztos
titkársága szerződéseit,

- Európa Kulturális Fővárosa Veszprém-Balaton 2023 kormánybiztos
titkársága  és/vagy megbízottjai által megvalósított feladatokról szóló
eredményeket, időkimutatásokat, összefoglalókat, stratégiákat.”

 

A veszélyhelyzet idején az egyes adatigénylési rendelkezésektől való
eltérésről szóló 521/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm.
rendelet) alapján az alábbiakról tájékoztatjuk:

 

A Korm. rendelet 1. § (3) bekezdése értelmében az Infotv. 29. § (1)
bekezdésétől eltérően a közérdekű adat megismerésére irányuló igénynek az
adatot kezelő, az Infotv. szerinti közfeladatot ellátó szerv az igény
beérkezését követő 45 napon belül tesz eleget, ha valószínűsíthető, hogy
az igénynek az Infotv. 29. § (1) bekezdése szerinti határidőben való
teljesítése a veszélyhelyzettel összefüggő közfeladatai ellátását
veszélyeztetné. Erről az igénylőt az igény beérkezését követő 15 napon
belül tájékoztatni kell.

 

A fentiek alapján tisztelettel tájékoztatjuk, hogy a Miniszterelnökség a
Korm. rendelet alapján az adatigénylésének annak beérkezését követő 45
napon belül tesz eleget, tekintettel arra, hogy az Infotv. 29. §-ának (1)
bekezdése szerinti határidőben való teljesítés a tárca veszélyhelyzeti
kormányrendeletekben foglalt feladatai határidőben történő ellátását
veszélyeztetné.

 

Jelen választ kizárólag elektronikus úton, a megkeresésben megjelölt
e-mail címre küldjük meg.                       

 

Tisztelettel:

 

Miniszterelnökség

 

 

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

Az üzenet és annak bármely csatolt melléklete kizárólag a címzettnek szól.
Amennyiben az üzenet címzettje nem Ön, úgy kérjük, hogy telefonon, vagy
e-mailben haladéktalanul értesítse erről az üzenet küldőjét majd törölje
az üzenetet és annak összes mellékletét a postafiókjából, ideértve a
törölt üzenetek mappát is.
Felhívjuk szíves figyelmét, hogy amennyiben az üzenet címzettje nem Ön,
abban az esetben tilos az üzenet és/vagy mellékleteinek
- le)másolása, nyomtatása, sokszorosítása
- továbbküldése, mentése, hivatali vagy magánjellegű eszközön való
tárolása,
- tartalmának harmadik féllel való közlése, megosztása, nyilvánosságra
hozatala, mások előtt való szándékos vagy véletlen felfedése, vagy az
azzal bármely egyéb módon való visszaélés.
Az üzenet és annak csatolmánya(i) vírusellenőrzésen estek át, ugyanakkor
ez nem jelent kizárólagos garanciát a tekintetben, hogy az üzenet nem
tartalmaz kártékony programkódokat. Az ilyen jellegű fertőzésből fakadó
meghibásodásokért, hibás/nem üzemszerű működésért nem vállal felelősséget
az üzenet küldője, a levelezőrendszer üzemeltetője, annak tulajdonosa.
Védje a környezetet! Kérjük, hogy csak abban az esetben nyomtassa ki a
levelet, vagy bármely csatolmányát, amennyiben az feltétlenül szükséges!

Közérdekű adatigénylés (ME), Miniszterelnökség

1 Attachment

 

Ikt.: JHÁT-PDF/40/2022

Tárgy: közérdekű adatigénylés

 

Györki Péter                                                              
                       

részére           
                                                                     
           

                                              
                                                                     

 

Tisztelt Adatigénylő!

 

Ön az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. §-ának (1) bekezdése
alapján közérdekű adatigénylést nyújtott be a Miniszterelnökségnél.

 

Igénylését a következők szerint fogalmazta meg.

 

„Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

 

- Európa Kulturális Fővárosa Veszprém-Balaton 2023 kormánybiztos
titkársága fenntartásának és működtetésének költségeit (ideértve a
személyi béreket és a megbízási díjakat valamint minden béren kívüli
juttatás összegét), a rendelkezésükre álló teljes költségvetést egyben
összegszerűen valamint a lehető legrészletesebb tételes bontásban,

- Európa Kulturális Fővárosa Veszprém-Balaton 2023 kormánybiztos
titkársága szerződéseit,

- Európa Kulturális Fővárosa Veszprém-Balaton 2023 kormánybiztos
titkársága  és/vagy megbízottjai által megvalósított feladatokról szóló
eredményeket, időkimutatásokat, összefoglalókat, stratégiákat.”

 

A veszélyhelyzet idején az egyes adatigénylési rendelkezésektől való
eltérésről szóló 521/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet 1. §-ának (4)
bekezdése alapján tájékoztatom, hogy a közérdekű adatigénylése
teljesítésére nyitva álló határidőt negyvenöt nappal meghosszabbítjuk.

 

Jelen választ kizárólag elektronikus úton, a megkeresésben megjelölt
e-mail címre küldjük meg.

 

Tisztelettel:

 

Miniszterelnökség

 

 

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

Az üzenet és annak bármely csatolt melléklete kizárólag a címzettnek szól.
Amennyiben az üzenet címzettje nem Ön, úgy kérjük, hogy telefonon, vagy
e-mailben haladéktalanul értesítse erről az üzenet küldőjét majd törölje
az üzenetet és annak összes mellékletét a postafiókjából, ideértve a
törölt üzenetek mappát is.
Felhívjuk szíves figyelmét, hogy amennyiben az üzenet címzettje nem Ön,
abban az esetben tilos az üzenet és/vagy mellékleteinek
- le)másolása, nyomtatása, sokszorosítása
- továbbküldése, mentése, hivatali vagy magánjellegű eszközön való
tárolása,
- tartalmának harmadik féllel való közlése, megosztása, nyilvánosságra
hozatala, mások előtt való szándékos vagy véletlen felfedése, vagy az
azzal bármely egyéb módon való visszaélés.
Az üzenet és annak csatolmánya(i) vírusellenőrzésen estek át, ugyanakkor
ez nem jelent kizárólagos garanciát a tekintetben, hogy az üzenet nem
tartalmaz kártékony programkódokat. Az ilyen jellegű fertőzésből fakadó
meghibásodásokért, hibás/nem üzemszerű működésért nem vállal felelősséget
az üzenet küldője, a levelezőrendszer üzemeltetője, annak tulajdonosa.
Védje a környezetet! Kérjük, hogy csak abban az esetben nyomtassa ki a
levelet, vagy bármely csatolmányát, amennyiben az feltétlenül szükséges!

Közérdekű adatigénylés (ME), Miniszterelnökség

2 Attachments

 

 

Ikt.: JHÁT-PDF/40/2022

Tárgy: közérdekű adatigénylés

 

Györki Péter                                                              
                       

részére                       
                                                                     
           

                                              
                                                                      
                      

 

Tisztelt Adatigénylő!

 

Ön az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. §-ának (1) bekezdése
alapján közérdekű adatigénylést nyújtott be a Miniszterelnökségnél.

 

Igénylését a következők szerint fogalmazta meg.

 

„Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

 

- Európa Kulturális Fővárosa Veszprém-Balaton 2023 kormánybiztos
titkársága fenntartásának és működtetésének költségeit (ideértve a
személyi béreket és a megbízási díjakat valamint minden béren kívüli
juttatás összegét), a rendelkezésükre álló teljes költségvetést egyben
összegszerűen valamint a lehető legrészletesebb tételes bontásban,

- Európa Kulturális Fővárosa Veszprém-Balaton 2023 kormánybiztos
titkársága szerződéseit,

- Európa Kulturális Fővárosa Veszprém-Balaton 2023 kormánybiztos
titkársága  és/vagy megbízottjai által megvalósított feladatokról szóló
eredményeket, időkimutatásokat, összefoglalókat, stratégiákat.”

 

Az Európa Kulturális Fővárosa 2023 Veszprém nyertes pályázati programja
megvalósításának koordinálásáért felelős kormánybiztos titkársága
állományába tartozók a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV.
törvény szerinti illetményben és juttatásokban, illetőleg a munka
törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény alapján a munkaszerződésben
meghatározott munkabérben részesülnek. Az összköltség 5.739.487 forint.

 

Mellékelten megküldjük a kormánybiztos tevékenységéhez kötődő szakmai
tanácsadás nyújtása tárgyában kötött, jelenleg hatályos szerződést.

 

Az Európa Kulturális Fővárosa 2023 Veszprém nyertes pályázati programja
megvalósításának koordinálásáért felelős kormánybiztos kinevezéséről és
feladatairól szóló 1829/2021. (XI. 30.) Korm. határozat 2. pontja alapján
a kormánybiztos koordináló, véleményező és döntés-előkészítő munkát végez.
A Korm. határozat 5. pontja értelmében a titkárság ezen feladatai
ellátásában segíti a kormánybiztost, mely feladatkörben eljárva
koordinációs és véleményező munkát végez. Tekintettel a titkársági
feladatkörök fent részletezett jellegére, a titkárság az általa
megvalósított feladatokhoz kapcsolódó eredményekről, időkimutatásokról
írásbeli összefoglalókat nem készít, stratégiákat nem alkot. A megbízott
által készített összefoglalókban szereplő adatok az információs
önrendelkezés jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény 27. §-ának (5) és (6) bekezdése alapján döntést megalapozását
szolgálják, ezért a dokumentumokat nem áll módunkban megküldeni.

 

A közérdekű adat megismerésére vonatkozó igény elutasítása vagy a
teljesítésre nyitva álló (illetve a meghosszabbított) határidő
eredménytelen eltelte esetén, valamint az adatigénylés teljesítéséért
megállapított költségtérítés összegének felülvizsgálata érdekében a
Fővárosi Törvényszéken (1363 Budapest, Pf. 16 - 1055 Budapest, Markó utca
27.) keresettel élhet.

 

A közérdekű adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatos
jogsértés esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz
(1363 Budapest, Pf.: 9., 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11.) is fordulhat.

 

A pert az igény elutasításának közlésétől, a határidő eredménytelen
elteltétől, illetve a költségtérítés megfizetésére vonatkozó határidő
lejártától számított harminc napon belül kell megindítani. Ha az igény
elutasítása, nem teljesítése vagy a másolat készítéséért megállapított
költségtérítés összege miatt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóságnál bejelentést tesz, a pert a bejelentés érdemi vizsgálatának
elutasításáról, a vizsgálat megszüntetéséről, vagy lezárásáról, továbbá az
adatkezelő jogsérelem orvoslására, illetve annak közvetlen veszélye
megszüntetésére történő felszólítása eredményéről szóló értesítés
kézhezvételét követő harminc napon belül lehet megindítani.

 

Jelen választ kizárólag elektronikus úton, a megkeresésben megjelölt
e-mailcímre küldjük meg.

 

 

Tisztelettel:

 

Miniszterelnökség

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

Az üzenet és annak bármely csatolt melléklete kizárólag a címzettnek szól.
Amennyiben az üzenet címzettje nem Ön, úgy kérjük, hogy telefonon, vagy
e-mailben haladéktalanul értesítse erről az üzenet küldőjét majd törölje
az üzenetet és annak összes mellékletét a postafiókjából, ideértve a
törölt üzenetek mappát is.
Felhívjuk szíves figyelmét, hogy amennyiben az üzenet címzettje nem Ön,
abban az esetben tilos az üzenet és/vagy mellékleteinek
- le)másolása, nyomtatása, sokszorosítása
- továbbküldése, mentése, hivatali vagy magánjellegű eszközön való
tárolása,
- tartalmának harmadik féllel való közlése, megosztása, nyilvánosságra
hozatala, mások előtt való szándékos vagy véletlen felfedése, vagy az
azzal bármely egyéb módon való visszaélés.
Az üzenet és annak csatolmánya(i) vírusellenőrzésen estek át, ugyanakkor
ez nem jelent kizárólagos garanciát a tekintetben, hogy az üzenet nem
tartalmaz kártékony programkódokat. Az ilyen jellegű fertőzésből fakadó
meghibásodásokért, hibás/nem üzemszerű működésért nem vállal felelősséget
az üzenet küldője, a levelezőrendszer üzemeltetője, annak tulajdonosa.
Védje a környezetet! Kérjük, hogy csak abban az esetben nyomtassa ki a
levelet, vagy bármely csatolmányát, amennyiben az feltétlenül szükséges!

Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Györki Péter, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.