Magyarország önkormányzatainak helyi iparűzési adóból származó bevételei

toma made this Közérdekűadat request to Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Ezt az igénylést jelentették az adminisztrátornak (valószínűleg azért, mert zaklató jellegű vagy személyes információra irányult)

Tisztelt Nemzeti Adó- és Vámhivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

2010. és 2020. között Magyarország önkormányzatainak helyi iparűzési adóból származó bevételei a 2004. évi XXXIV. törvény (Kkvtv.) mely hányada és összege származott milyen típusú (KKV, egyéni-, és egyéb) vállalkozások adójából.

https://hu.wikipedia.org/wiki/Mikro-,_ki...

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2020. december 21.

Üdvözlettel:

Szerb Tamás

NAV Közérdekű bejelentések, Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Tisztelt Címzett!

Ön közérdekű adatigényléssel fordult a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz fenti tárgyban, mellyel kapcsolatban alábbiakról tájékoztatom.

A 2010. és 2020. között Magyarország önkormányzatainak helyi iparűzési adóból származó bevételeire vonatkozó legyűjtés a NAV-nál nem áll rendelkezésre, így a 2004. évi XXXIV. törvény (Kkvtv.) szerinti megbontás sem teljesíthető.

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény szerint az adózó az állandó jellegű helyi iparűzési adóról szóló adóbevallási kötelezettségét - ideértve az adóbevallás kijavítását és az önellenőrzéssel való helyesbítést - az erre a célra rendszeresített bevallási nyomtatványon a NAV-hoz is teljesítheti, azonban a helyi iparűzési adóra vonatkozó adónemet a NAV nem kezeli (nincs jogszabály által előírt kötelezettsége).

Budapest, 2021. január 4.

Üdvözlettel:
Nemzeti Adó- és Vámhivatal