M3-as metró felújításának költségvetése

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Budapesti Közlekedési Központ Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre:

A 2017. november 6-án megkezdett M3-as metró északi szakaszának felújításának eredeti költségvetését, és ettől való eltérés mértékét.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2020. október 26.

Üdvözlettel:
Orosz Bence

Budapesti Közlekedési Központ Zrt.

Tisztelt Levélíró!

Köszönjük, hogy levelével felkereste ügyfélszolgálatunkat!

Tájékoztatjuk, hogy levele megérkezett Társaságunkhoz, melyre válaszunkat
a közérdekű adatigénylés esetében az információs önrendelkezési jogról és
az információszabadságról szóló az 2011. évi CXII. törvény által
biztosított határidőn belül, egyéb esetben pedig legkésőbb 30 napon belül
megküldjük.

Válaszunk megérkezéséig szíves türelmét kérjük!

Üdvözlettel:

Budapesti Közlekedési Központ Ügyfélszolgálat
Dear Sender,

Thank you for contacting BKK’s customer services.

We inform you that your email has arrived to which we will reply within
the time-limit provided by Act CXII of 2011 on Informational
Self-determination and Freedom of Information in case of public interest
data requests and not later than 30 days in all other cases.

Thank you for your kind patience in advance.

Yours sincerely,

BKK Centre for Budapest Transport Customer Service

BKK, Budapesti Közlekedési Központ Zrt.

1 Attachment

 

Ügyszám: 0038/0027298/2020 

Ügyintéző: Farkas Dorina

Orosz Bence

[1][FOI #16097 email]

 

Tárgy: tájékoztatás

 

 

Tisztelt Orosz Bence!

 

Hivatkozva a Társaságunkhoz 2020. október 26-án érkezett adatigénylésére
tájékoztatjuk, hogy az abban foglaltakkal kapcsolatban a BKV Zrt. az
illetékes, állásfoglalásuk alapján az alábbi választ adjuk.

 

Az M3-as metróvonal infrastruktúra rekonstrukciójának előkészítéseként a
BKK Zrt. 2014-ben - közbeszerzési eljárás eredményeként - kötött
szerződést a FŐMTERV-UVATERV Konzorciummal a koncepciótervek, a
döntés-előkészítő dokumentumok, valamint az engedélyezési tervek
elkészítésére. A BKV Zrt. 2015 szeptemberében megalakult Metró Felújítási
Projekt Igazgatósága átvette az M3-as metrófelújítás lebonyolítását, a BKK
Zrt. által átadott - FŐMTERV-UVATERV Konzorcium által készített -
megvalósíthatósági tanulmány, koncepció tervek, tanulmánytervek, továbbá
az - engedélyezési szintű terveken, valamint a megszerzett hatósági
engedélyeken alapuló - ajánlatkérési dokumentáció alapján.

 

A Fővárosi Közgyűlés 2016. április 27-én döntött arról, hogy támogatja a
BKV Zrt. és a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium között az M3-as metróvonal
infrastruktúra rekonstrukciójára vonatkozó támogatási szerződést. Az M3-as
metróvonal infrastruktúra rekonstrukciójáról szóló támogatási szerződést a
BKV Zrt. elnök-vezérigazgatója és a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
közlekedési operatív programokért felelős helyettes államtitkára írta alá
2016. május 5. napján, a támogatás összege 137,5 milliárd forint volt. A
rendelkezésre álló FŐMTERV-UVATERV Konzorcium által készített tervek
műszaki tartalma alapján, a megítélt támogatási összeg ismeretében került
meghatározásra a projekt tervezett költségvetése.

 

A BKV Zrt. az M3-as metróvonal korszerűsítésére vonatkozó közbeszerzéseket
- az említett ajánlatkérési tervek alapján - első alkalommal 2016
júliusában és szeptemberében indította meg. Az állomások korszerűsítésére
kiírt közbeszerzések esetében a beérkezett ajánlatok mindegyike meghaladta
a rendelkezésre álló pénzügyi fedezetet, ebből adódóan a közbeszerzési
eljárások eredménytelenül zárultak, az alagúti munkákra és a pálya
korszerűsítésére kiírt közbeszerzési eljárás pedig visszavonásra került.

 

Szerződéskötés történt azonban az M3-as metróvonal rekonstrukciójának
időtartamára, a metró felszíni pótlásához szükséges út- és
forgalomtechnikai munkák megvalósítására SWIETELSKY Magyarország Kft.-vel
(a teljes vonal tekintetében) 2016. október 7-én. A szerződéses ár
tartalékkeret nélkül: 1.885.464.396 forint.

 

A 2017 márciusában kiírt közbeszerzési eljárások az északi szakasz
állomásainak felújítására, valamint az alagúti munkák és pálya
korszerűsítésére a teljes vonalon vonatkozásában eredményesen zárultak,
megtörtént a szerződések aláírása 2017. szeptember 4-én.

 

A Budapesti M3-as metróvonal rekonstrukciójához tartozó Északi (Dózsa
György út–Újpest-központ állomások közötti) vonalszakasz állomásai
felújítási munkáinak kivitelezése és kiegészítő tervezése tárgyú szerződés
esetén kivitelező a Strabag Építőipari Zrt. Szerződéses ár tartalékkeret
nélkül: 24.134.806.371 forint.

 

A Budapesti M3 metróvonal rekonstrukciója: vágányépítési, alagúti munkák;
biztosítóberendezés felújítása; vasúti távközlési, központi diszpécser
rendszerek korszerűsítése (a teljes vonalra vonatkozóan) tárgyú szerződés
kivitelezője a Swietelsky Vasúttechnika Kft. Szerződéses ár tartalékkeret
nélkül: 47.799.502.585 forint.

 

Az M3-as metróvonal északi szakaszán - Dózsa György út és Újpest-központ
állomások között - 2017. november 6-án elkezdődött a rekonstrukció, az
állomások felújításával, valamint a vágányépítési, alagúti munkák;
biztosítóberendezések felújításával; vasúti távközlési, központi
diszpécser rendszerek korszerűsítésével.

 

AZ EDR országos hálózat bővítése - rádiós lefedettség tervezése és
kiépítése az M3 metróvonal alagúti és állomási részein (teljes vonalon)
tárgyú szerződéskötésre 2018. március 23-án került sor, a munkálatok
kivitelezője a Pro-M Professzionális Mobilrádió Zrt. Tervezői díj:
59.890.506 forint + ÁFA - Kivitelezési díj: 1.599.765.289 forint + ÁFA. A
munkálatok el is kezdődtek az északi szakaszon.

 

A megújult északi szakasz forgalomba helyezése 2019. március 30-án történt
meg.

 

A 2017. november 6-án megkezdett M3-as metró északi szakaszának
felújításának eredeti költségvetését, és ettől való eltérés mértékét az
alábbiak szerint mutatjuk be:

 

 

·         A táblázat Északi szakasz tervezett költsége (2016.05.05.)
oszlopa tartalmazza a meghatározott „eredeti” költségvetést.

·         A táblázat Északi szakasz tény költsége (2019.03.30.) oszlopa a
ténylegesen elvégzett munkafolyamatok elszámolt költségének kimutatását
tartalmazza.

 

A táblázat „Költségek összesen” sora a tervezett és tény költségek között
mintegy 10 %-os eltérést mutat. Az eltérés indoka:

 

·         Az M3-as metróvonal teljes vonalára vonatkozó szerződések esetén
a tervezett költségek kimutatása a táblázatban időarányosan lebontott
költségeket tartalmaz.

·         A Budapesti M3-as metróvonal rekonstrukciója: vágányépítési,
alagúti munkák; biztosítóberendezés felújítása; vasúti távközlési,
központi diszpécser rendszerek korszerűsítése tárgyú szerződés északi
vonalszakaszára vonatkozó végszámla elfogadása jelenleg is folyamatban
van.

·         A Budapesti M3-as metróvonal rekonstrukciójához tartozó Északi
(Dózsa György út–Újpest-központ állomások közötti) vonalszakasz állomásai
felújítási munkáinak kivitelezése és kiegészítő tervezése szerződés
keretében a garanciális hibajavítások és elszámolások még nem zárultak le.

Kérjük tájékoztatásunk szíves elfogadását.

 

Budapest, 2020. november 10.

                                   

 

Tisztelettel: 

 

Füzesi Krisztina

Levelezési csoportkoordinátor

BKK Zrt.

 

 

 

A személyes adatok kezelésére vonatkozó adatvédelmi tájékoztató a
[2]https://bkk.hu/adatkezelesi-tajekoztatok/ oldalon található.

 

Amennyiben válaszunkkal nem ért egyet a jogorvoslati lehetőségekről az
alábbiakban tájékoztatjuk az Infotv. alapján:

„31. § (1) Az igénylő a közérdekű adat megismerésére vonatkozó igény
elutasítása vagy a teljesítésre nyitva álló, vagy az adatkezelő által a
29. § (2) bekezdése szerint meghosszabbított határidő eredménytelen
eltelte esetén, valamint az adatigénylés teljesítéséért megállapított
költségtérítés összegének felülvizsgálata érdekében bírósághoz fordulhat.

(3) A pert az igény elutasításának közlésétől, a határidő eredménytelen
elteltétől, illetve a költségtérítés megfizetésére vonatkozó határidő
lejártától számított harminc napon belül kell megindítani az igényt
elutasító közfeladatot ellátó szerv ellen. Ha az igény elutasítása, nem
teljesítése vagy az adatigénylés teljesítéséért megállapított
költségtérítés összege miatt az igénylő a Hatóság vizsgálatának
kezdeményezése érdekében a Hatóságnál bejelentést tesz, a pert a
bejelentés érdemi vizsgálatának elutasításáról, a vizsgálat
megszüntetéséről, az 55. § (1) bekezdés b) pontja szerinti lezárásáról
szóló vagy az 58. § (3) bekezdése szerinti értesítés kézhezvételét követő
harminc napon belül lehet megindítani. A perindításra rendelkezésre álló
határidő elmulasztása esetén igazolásnak van helye.

(4) A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége.
A perbe a Hatóság az igénylő pernyertessége érdekében beavatkozhat.

(5) Az országos illetékességű közfeladatot ellátó szerv ellen indult per a
törvényszék hatáskörébe tartozik. A járásbíróság hatáskörébe tartozó
ügyekben a törvényszék székhelyén lévő járásbíróság, Budapesten a Pesti
Központi Kerületi Bíróság jár el. A bíróság illetékességét az alperes
közfeladatot ellátó szerv székhelye alapítja meg.

52. § (1) A Hatóságnál bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra
hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével, illetve a közérdekű
adatok vagy a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez fűződő jogok
gyakorlásával kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen
veszélye fennáll.”

 

Tájékoztatjuk továbbá, hogy az Infotv. 26. §-tól eltérő, a közérdekű
adatok megismerésén, illetőleg nyilvánosságra hozatalán túlmenő további
felhasználás a közadatok újrahasznosításáról szóló 2012. évi LXIII.
törvény (Újrahasznosítási tv.) hatálya alá tartozik, amelyre vonatkozóan a
BKK Zrt. előzetes engedélye és az érintett adatok újrahasznosítására
vonatkozóan felhasználási szerződés megkötése szükséges.

 

 

 

 

References

Visible links
1. file:///tmp/[FOI #16097 email]
2. https://bkk.hu/adatkezelesi-tajekoztatok/