Tisztelt Alkotmánybíróság!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

Mikor tervezik tárgyalni a lex-CEU néven elhíresült jogszabályt? Mit üzen a magyar társadalomnak az, hogy a törvényességen örködő testület 2 teljes évig hozzá se kezd a nemzetközi botránysorozatot okozó jogszabályhoz? Nem érzik-e úgy, hogy rombolja a testület renoméját a késlekedés?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2019. április 9.

Üdvözlettel:

Bogád Zoltán

Az Alkotmánybíróság ügyfélkapuja, Alkotmánybíróság

1 Attachment

Iktatószám:XXI-1/00641-1/2019

Tisztelt Uram!

A nyilvántartásaim ellenőrzésekor derült ki, hogy az Ön által 2019. április
10-én előterjesztett közérdekű adatkérésére az Alkotmánybíróság Hivatalának
válaszát nem küldtük ki Önnek. Ezért elnézést kérek, és az alábbiakban
válaszolok kérdésre.

Az Alkotmánybírósághoz 2019. április 10-én elektronikus úton benyújtott,
közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmére válaszolva – az
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.
évi CXII. törvény 29-30. §-aira, valamint az Alkotmánybíróság elnökének az
Alkotmánybíróság Hivatala kezelésében lévő közérdekű adatok megismerésére
irányuló igények teljesítésének rendjéről szóló 2/2013. (II. 15.) elnöki
utasítása 7. §-ára tekintettel –, az alábbiakról tájékoztatom.

Kérelmében az iránt érdeklődik, hogy az Alkotmánybíróság "mikor tervezi
tárgyalni a lex-CEU néven elhíresült jogszabályt."

Ezzel kapcsolatban tájékoztatom, hogy az Alkotmánybíróság a 3199/2018. (VI.
21.) AB végzésével a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény
módosításáról szóló 2017. évi XXV. törvény egésze, valamint a nemzeti
felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény egyes rendelkezései
alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló
eljárását az Európai Bizottság által 2017. december 7-én az Európai Unió
működéséről szóló szerződés 258. cikke alapján az Európai Unió Bírósága
előtt C-66/18 ügyszámon megindított eljárás befejezéséig felfüggesztette.

Az Alkotmánybíróság testületi üléseinek a napirendje nyilvános, azokat az
Alkotmánybíróság az üléseket megelőző héten a honlapján közzéteszi.
Tekintettel arra, hogy a felfüggesztés továbbra is hatályban van, annak
meghozatalát követően az ügy még nem szerepelt a teljes ülés napirendjén.
Sajnos nem tudok válaszolni arra a kérdésére, hogy az ügyet mikor tárgyalja
újból az Alkotmánybíróság.

Az üggyel kapcsolatos valamennyi közérdekű információ egyébként
megtalálható az ügy elektronikus adatlapján:
http://public.mkab.hu/dev/dontesek.nsf/0...

Adatigénylő levelében továbbá a következő kérdéseket tette fel: Mit üzen a
magyar társadalomnak az, hogy a törvényességen örködő testület 2 teljes
évig hozzá se kezd a nemzetközi botránysorozatot okozó jogszabályhoz? Nem
érzik-e úgy, hogy rombolja a testület renoméját a késlekedés?

Tekintettel arra, hogy ezek a kérdések álláspontom szerint nem közérdekű
adat megismerésére irányul, azokra nem áll módomban válaszolni.

Még egyszer szeretném elnézését kérni a késedelmes válaszért.

Üdvözlettel,

Bitskey Botond Dr.
főtitkár

(Embedded image moved to file: pic32311.jpg)

1015 Budapest, Donáti u. 35-45.
 1535 Budapest, Pf. 773
.........................................
Tel: +36 1 488 3220
Fax: +36 1 488 3229