Külhoni szervezetek támogatására fordított összegek 2010-2016

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Nemzeti Kulturális Alap!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre egy kimutatást a külhoni (határon túli) szervezetek támogatására fordított összegekről a 2010-2016-os időszakban, külön oszlopban megjelölve a támogatási szerződés számát, a kedvezményezett szervezet nevét, országát, a támogatás összegét valamint a célját.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2017. január 26.

Üdvözlettel:

Sipos Zoltán

Siegel Fanni,

3 Attachments

Tisztelt Sipos Zoltán!

 

A 2017. január 26-án kelt elektronikus levelére hivatkozva, ezúton küldjük
válaszként az alábbi dokumentumokat:

 

-    Válaszlevél

-    1 db melléklet

 

 

Üdvözlettel:

 

Siegel Fanni

Igazgatási referens

Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága

 

1085 Budapest, Gyulai Pál u. 13.

Telefon: +36 (1) 327 4357

E-mail: [1][email address]

[2]www.emet.gov.hu, [3]www.nka.hu

 

[4]cid:[email protected]

 

 

idézett részek megjelenítése