Külföldi mentesített jövedelmek

Az igénylés részben sikeres volt.

Tisztelt Nemzeti Adó- és Vámhivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

a külföldi mentesített jövedelmek SZJA bevallásokban tájékoztató adatként feltüntetett adatairól a következőket:

- az ilyen adatot feltüntetők száma 2012-2019 között, éves bontásban
- az ilyen tájékoztató adatként közölt jövedelem teljes összege, éves bontásban
- az ilyen tájékoztató adatra megállapítást tett SZJA adónem ellenőrzések száma, éves bontásban.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2020. november 9.

Üdvözlettel:

NAV Közérdekű bejelentések, Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Tisztelt Címzett!

Fenti tárgyban a KiMitTud oldalon keresztül közérdekű adatigénylést nyújtott be a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz (a továbbiakban. NAV).
A közérdekű adatigénylés részben arra vonatkozott, hogy 2012-2019. között, az SZJA bevallásokban tájékoztató adatként feltüntetett külföldi mentesített jövedelmek éves bontásban milyen összeget tettek ki, és az adózók közül mennyien töltötték ki a bevallások erre vonatkozó megfelelő sorait.
Kérésének megfelelően az Adattárházból letölthető SZJA bizonylatsoros táblákból határozta meg a NAV a kért adatokat az alábbiak szerint.

Az SZJA bevallás sorának elnevezése a sort kitöltők száma összeg (ezer Ft)
1253 jelű bevallás 044. sor: Belföldről, illetve külföldről származó a kettős adózást kizáró egyezmény szerint belföldön az adó alól mentesített, az éves összes jövedelembe beszámító összeg 50.446
229.858.611

1353 jelű bevallás 044. sor: A kettős adózást kizáró egyezmény szerint belföldön az adó alól mentesített jövedelem. 56.375 275.595.941
1453 jelű bevallás 050. sor: A kettős adózást kizáró egyezmény szerint belföldön az adó alól mentesített jövedelem. 58.157 301.779.459
1553 jelű bevallás 057. sor: A kettős adózást kizáró egyezmény szerint belföldön az adó alól mentesített jövedelem. 59.854
307.272.209

16SZJA jelű bevallás 057. sor: A kettős adózást kizáró egyezmény szerint belföldön az adó alól mentesített jövedelem. 57.773 302.647.187
17SZJA jelű bevallás 057. sor: A kettős adózást kizáró egyezmény szerint belföldön az adó alól mentesített jövedelem. 55.410 303.400.351
18SZJA jelű bevallás 057. sor: A kettős adózást kizáró egyezmény szerint belföldön az adó alól mentesített jövedelem. 51.929 308.447.749
19SZJA jelű bevallás 057. sor: A kettős adózást kizáró egyezmény szerint belföldön az adó alól mentesített jövedelem. 38.846 253.644.304

Adatigénylése továbbá arra is vonatkozott, hogy az adóhatóság a 2012-2019. közötti személyijövedelemadó-bevallásokban tájékoztató adatként feltüntetett külföldi mentesített jövedelmek tekintetében összesen mennyi ellenőrzést folytatott le.
Az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény (Air.) 90. § alapján az adóellenőrzés keretében az adóhatóság az adózó adómegállapítási, adatbejelentési, bevallási kötelezettsége teljesítését adónként, támogatásonként és időszakonként vagy meghatározott időszakra több adó és támogatás tekintetében is vizsgálja.

A NAV az ellenőrzések adatait, az adóellenőrzések megállapításait adónemenként tartja nyilván. Olyan külön nyilvántartás nem áll rendelkezésre, amely részleteiben, a bevallás soraihoz kapcsolva tartalmazná a feltárt adókülönbözetet (pl.: ebben az esetben a külföldi mentesített jövedelmek tájékoztató adatához). Az előzőekre tekintettel a közérdekű adatigénylésben kért ellenőrzések száma nem áll a NAV rendelkezésére.

Jogorvoslati tájékoztató

A közérdekű adat megismerésére vonatkozó igény elutasítása vagy a teljesítésre nyitva álló (illetve a meghosszabbított) határidő eredménytelen eltelte esetén, valamint az adatigénylés teljesítéséért megállapított költségtérítés összegének felülvizsgálata érdekében a Fővárosi Törvényszéken (1363 Budapest, Pf. 16 - 1055 Budapest, Markó utca 27.) keresettel élhet.

A közérdekű adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatos jogsértés esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.) is fordulhat.

A pert az igény elutasításának közlésétől, a határidő eredménytelen elteltétől, illetve a költségtérítés megfizetésére vonatkozó határidő lejártától számított harminc napon belül kell megindítani. Ha az igény elutasítása, nem teljesítése vagy az adatigénylés teljesítésért megállapított költségtérítés összege miatt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál bejelentést tesz, a pert a bejelentés érdemi vizsgálatának elutasításáról, a vizsgálat megszüntetéséről, vagy lezárásáról, továbbá az adatkezelő jogsérelem orvoslására, illetve annak közvetlen veszélye megszüntetésére történő felszólítása eredményéről szóló értesítés kézhezvételét követő harminc napon belül lehet megindítani.

Kérem tájékoztatásom elfogadását.

Budapest, 2020. november 24.

Üdvözlettel:
Nemzeti Adó- és Vámhivatal

NAV Közérdekű bejelentések, Nemzeti Adó- és Vámhivatal

1 Attachment

A jobb olvashatóság érdekében a választ csatolom is.