Tisztelt Semmelweis Egyetem! Tisztelt Hallgatói Önkormányzat!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a Semmelweis Egyetem Hallgatói Önkormányzat küldöttgyűlési tagjainak névsorát tartalmazó excel táblázatot. A táblázat tartalmazza a Hallgatói Önkormányzat Alapszabályának 46. § (1) bekezdése szerint nyilvántartott adatok közül az alábbiakat:
- név,
- tisztség,
- telefonszám,
- elektronikus levelezési cím,
- hallgatói jogviszony státusza (aktív vagy passzív).

Az adatok a 2017. február 20-i állapotot tükrözzék. Amennyiben adatigénylésem teljesítése alatt bármelyik adat megváltozna, úgy ezt válaszlevelében jelezze.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2017. február 20.

Üdvözlettel: Kiss Hanga Klára

Tisztelt Semmelweis Egyetem!

Kérem, hogy 2017. február 20-án a Küldöttgyűlés tagjai címmel benyújtott adatigénylésemet így több mint két hónap elteltével megválaszolni és teljesíteni szíveskedjenek.

A küldöttgyűlési tagok elektronikus levelezési címét mindenképpen csatolmányban továbbítsák, ellenkező esetben az válaszukban nem látszódik.

Kelt: 2017. április 26.

Üdvözlettel: Kiss Hanga Klára

Gida Róbert hozzászólt ()

Nem így kéne az egyetemi hallgatók adatait, telefonszámát gyűjtögetnie!

Tisztelt Semmelweis Egyetem!

Ismételten kérem, hogy 2017. február 20-án a Küldöttgyűlés tagjai címmel benyújtott közérdekű adatigénylésemet teljesítsék. Az adatigénylést már lassan három hónapja, hogy benyújtottam. Nem értem, mi tart ilyen sokáig önöknek, mindössze 19 névhez kell társítani az alábbi (részben nyilvánosan elérhető) adatokat:
- tisztség,
- telefonszám,
- elektronikus levelezési cím,
- hallgatói jogviszony státusza (aktív vagy passzív).

Az azóta eltelt időre való tekintettel pontosítom adatigénylésemet: a küldöttgyűlési képviselő neve mellett igényelt négy adatot 2016. augusztus 22. éjféltől az igénylés teljesítésének időpontjáig szíveskedjenek feltüntetni az alábbiak szerint:

Az alakuló ülésen kezdete előtti tisztségeket, az alakuló ülés után lévő tisztségeket illetve amennyiben időközben (az adatigénylés teljesítésének időpontjáig) változás következett be, akkor azon változásokat is részletezzék.

A telefonszám és az e-mail cím tekintetében az alakuló ülés kezdete előtti állapot és az az utáni állapot feltüntetését kérem, és ha időközben (az adatigénylés teljesítésének időpontjáig) változott valamelyik, azt is jelezzék.

A hallgatói jogviszony státusza tekintetében a 2015/2016. tanév II. félév, a 2016/2017 I. félév és a 2016/2017. tanév II. félévnek az adatigénylés teljesítése napján érvényes adatot küldjék meg számomra (azt, hogy az adott félévben aktív vagy passzív volt a hallgató).

Kérem, hogy adatigénylésemet most már minél hamarabb teljesítsék.

Kelt: 2017. május 15.

Üdvözlettel: Kiss Hanga Klára

Gida Róbert hozzászólt ()

Szerintem meg senki nem járult hozzá, hogy a telefonszámát, e-mail címét magának adják, nyilvánosságra hozzák, hogy zaklassa őket!

Dr. Nagy Levente hozzászólt ()

A küldöttgyűlés tagjainak elérhetősége az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései szerint eleve közzéteendő adat. Lásd a törvény 26. § (2) bekezdését és a törvény 1. számú mellékletének I./5. pontját. Továbbá saját alapszabályuk 46. § (2) bekezdése értelmében a küldöttgyűlési tagként való elindulással (a jelölés elfogadásával) hozzájárultak ugyanezen szakasz (1) bekezdés szerinti adatok nyilvántartásához:
46. § (1) Az SE HÖK tisztségviselőiről, képviselőiről, a feladattal megbízott személyekről és delegáltjairól nyilvántartja
a) nevüket,
b) tisztségüket,
c) telefonszámukat, elektronikus levelezési címüket,
e) az 49. § szerinti nyilatkozatokat és azok tartalmát,
f) a hallgatói jogviszonya fennállásának tényét.

Gida Róbert hozzászólt ()

Doktor úr! Elolvastam a jogi útmutatást, de szerintem félre érti a közérdekű adatokat, a hallgatók privát telefonszáma, e-mail címe miért lenne közérdekű adat? Érdekes én a parlamenti képviselők mobiltelefonszámát sem látom sehol, maximum egy titkársági telefont, és a hivatalból járó e-mail címet.. Vajon miért? Elgondolkodtató.

Dr. Nagy Levente hozzászólt ()

Kedves Gida Róbert!

Interneten rákerestem több országgyűlési képviselőre, és mindegyiknek legalább az elektronikus levelezési címe meg volt adva. Nekik megvan tehát adva az elérhetőségük. Mivel egy országgyűlési képviselő minden bizonnyal elfoglaltabb mint egy hallgatói képviselő, így előfordulhat, hogy egyeseknél a hívásokat nem ő kezeli.

A hallgató a jelölés elfogadásával hozzájárult az elérhetőségeinek megadásához is, ami természetes, hiszen különben hogyan láthatná el képviselői feladatát, ha nem tudják őt elérni azok, akiket képvisel.
Nem szükséges megadnia a privát címét, telefonszámát, hiszen létrehozhat egy olyan címet, amelyen a hallgatói képviselettel kapcsolatos leveleket fogadja, valamint kérhet az egyetemtől mobiltelefont a hallgatói képviselettel járó feladatok ellátásához.

Dr. Nagy Levente

Gida Róbert hozzászólt ()

Nagy doktor!
Nem vagyok meggyőződve arról, hogy elfoglaltabbak lennének, a hallgatók legalább tanulnak..A parlamentben közben szavazógép működik, nézzen meg egy parlamenti közvetítést, nincsenek is a parlamentben.

Dr. Nagy Levente hozzászólt ()

Kedves Gida Róbert!
Hogy melyik képviselő mennyire elfoglalt, az teljesen más kérdés, mint az, hogy az elérhetőségeik nyilvánosak-e.
Dr. Nagy Levente

Gida Róbert hozzászólt ()

Doktor Nagy!
De maga is pont azt írja amit én is állítok! Nem lehet felhívni Orbán Viktort, Kósa Lajost, Rogán Antalt és társait a mobilján?!

Tímár Vera hozzászólt ()

Hm, szerintem a miniszterelnök telefonos elérhetősége pont nem tartozik a nyilvánosságra.
És nehogy már a parlamenti képviselőket egy lapon említsük a hökösökkel, ez utóbbiakból különben is több van mint ahányan a Kossuth téren elférnek és nem az ország polgárainak legfőbb képviselői...

Gida Róbert hozzászólt ()

Ez a kettős mérce! Ilyen országot szeretnél?

Csalami Ádám hozzászólt ()

Kíváncsi vagyok, a főjogász mit mond ezekre. Egyszer kiadta már az ellenőrző bizottságról, na most már csak a küldöttgyűlés kell, és megkérdezzük, hogy mi a hézag a hökös telefonokkal, a szenátusi mandátumokkal, az elnökválasztással, stb.
http://kimittud.atlatszo.hu/request/se_h...

Kiss Hanga Klára hozzászólt ()

Bármit is mond, ki kell adnia őket, mert ezek eleve nyilvános közérdekű adatok.

Tisztelt Semmelweis Egyetem!

Kérem, hogy Küldöttgyűlés tagjai címmel 2017. február 20-án benyújtott és 2017. május 15-én pontosított adatigénylésemet teljesítsék, tekintettel arra, hogy a jogszabályban előírt határidő többszörösen eltelt.

Kelt: 2017. június 2.

Üdvözlettel: Kiss Hanga Klára

Tisztelt Semmelweis Egyetem! Tisztelt Jogi és Igazgatási Főigazgató!

Kérem értesítsenek, hogy hajlandóak-e a Küldöttgyűlés tagjai címmel benyújtott adatigénylésemet a 2017. május 15-i levelemben megjelölt adatok tekintetében a hatályos jogszabályokat és az abban előírt határidőket betartva teljesíteni.

Amennyiben erre nem hajlandóak, úgy kérem főigazgató úr szíves tájékoztatását arról, hogy az alábbiak közül mely közfeladatot ellátó szervhez forduljak az önök sorozatos jogsértésével kapcsolatban:
- a Központi Nyomozó Főügyészségtől kérjem-e annak megállapítását, hogy a 2012. évi C. törvény 220. § (1) bekezdés a) pontja szerint jelen magatartásukkal megvalósítják-e közérdekű adatok eltitkolásának büntetőjogi tényállását,
- a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál kezdeményezzek-e vizsgálatot a közérdekű és közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatos jogsérelem bekövetkezte és annak közvetlen veszélye miatt,
- a fenntartó Emberi Erőforrások Minisztériumától kérjem-e a jogszabályi kötelezettségük be nem tartása miatti jogellenes állapot előidézőjének felelősségre vonását,
- a Szenátusnál kezdeményezzem-e, hogy határozatban kötelezzék az illetékes egyetemi vezetőket a jogszabályok és egyetemük szabályzatainak betartására.

Kelt: 2017. június 18.

Tisztelettel: Kiss Hanga Klára

Gida Róbert hozzászólt ()

Miért kell ehhez tanácsot kérni? Mindent meg kell tenni, nem is kérdés!

Füles hozzászólt ()

Minden olyan szomorú, semmi se sikerül.

Kiss Hanga Klára hozzászólt ()

Szomorú, igen, hogy egy költségvetési szervről (ti. a küldöttgyűlés rendelkezik az EHÖK költségvetése felett) nem lehet tudni, hogy kik a tagjai.

De milyen szomorúak lesznek a szenátusban, ha ennek törvényességét az Állami Számvevőszéktől kérdezi meg valaki...

Füles hozzászólt ()

Minden olyan szomorú, semmi se sikerül. Semmi.

Közérdekű, Semmelweis Egyetem

1 Attachment

 
Iktatószám: 43314-5/KSJIF/2017
 
 
Tisztelt Adatigénylő!
 
 
Közérdekű adatigénylésére csatolmányként küldöm a választ. A
hallgatói jogviszony státuszára (aktív vagy passzív) vonatkozóan
tájékoztatom arról, hogy a 2017. június 12-ei állapotnak megfelelően lett
rendelkezésünkre bocsátva.
 
Tisztelettel,
 
Dr. Kovács Zsolt
jogi és igazgatási főigazgató
 
 
>>> Kiss Hanga Klára<[FOI #8549 email]> 2017. 02. 20.
11:21 >>>
Tisztelt Semmelweis Egyetem! Tisztelt Hallgatói Önkormányzat!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése
alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a
Semmelweis Egyetem Hallgatói Önkormányzat küldöttgyűlési tagjainak
névsorát tartalmazó excel táblázatot. A táblázat tartalmazza a Hallgatói
Önkormányzat Alapszabályának 46. § (1) bekezdése szerint nyilvántartott
adatok közül az alábbiakat:
- név,
- tisztség,
- telefonszám,
- elektronikus levelezési cím,
- hallgatói jogviszony státusza (aktív vagy passzív).

Az adatok a 2017. február 20-i állapotot tükrözzék. Amennyiben
adatigénylésem teljesítése alatt bármelyik adat megváltozna, úgy ezt
válaszlevelében jelezze.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az
egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó
e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni,
akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem
teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az
adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységnek
ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével
jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével
összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni.
Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a
kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az
esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát,
dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés
teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét
tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az
adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából
következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján
nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és
elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH
állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság
ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2017. február 20.

Üdvözlettel: Kiss Hanga Klára

-------------------------------------------------------------------

Ezt a közérdekűadat-igénylést a KiMitTud weboldalon keresztül küldték el.
Az adatigénylésre a választ, illetve bármilyen kapcsolódó visszajelzést,
kérjük, erre az e-mail címre küldje meg:
[FOI #8549 email]

Ha a(z) Semmelweis Egyetem nem a(z) [SE request email] címen
fogadja a részére benyújtott Közérdekűadat-igényléseket, kérjük, írja ezt
meg nekünk:
[1]http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact

Jognyilatkozat: Ezt az üzenetet és az ön válaszát is közzétesszük a
KiMitTud weboldalon. További információkat a KiMitTud szolgáltatás
segítségével kezdeményezett közérdekűadat-igénylésről itt olvashat:
[2]http://kimittud.atlatszo.hu/help/about

Amennyiben megkeresésekre válaszoló munkatársként hasznosnak találta ezt a
szolgáltatást, kérje meg szervezete webmesterét, hogy helyezzen el a
honlapunkra (kimittud.atlatszo.hu) mutató hivatkozást az önök közérdekű
adatokat tartalmazó weboldalán!

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact
2. http://kimittud.atlatszo.hu/help/about

Tisztelt Jogi és Igazgatási Főigazgató!

A Küldöttgyűlés tagjai c. adatigénylésemre adott válaszát köszönettel megkaptam. Tájékoztatom, hogy az adatigénylés tekintetében nem küldte meg a képviselők telefonszámát valamint a 2015/2016. tanév II. félév, a 2016/2017 I. félév jogviszonyaival kapcsolatban a 2017. június 12-ei állapotnak megfelelően rendelkezésükre bocsátott adatokat.

Kérem ezeket - az adatigénylés benyújtása és teljesítése között eltelt hosszabb időre is tekintettel - mihamarabb pótolja. Az igénylés maradéktalan teljesítésével a keresetlevelek természetesen nem kerülnek elküldésre.

Tisztelettel,

Kiss Hanga Klára
adatigénylést benyújtó

Füles hozzászólt ()

Ez nagyon szomorú, mert minden szomorú

Gida Róbert hozzászólt ()

Hol vannak a telefonszámok? Én a helyükben azonnal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulnék!

Tisztelt Jogi és Igazgatási Főigazgató!

Ismételten kérem,, hogy az adatigénylés tekintetében küldje meg a képviselők telefonszámát valamint a 2015/2016. tanév II. félév, a 2016/2017 I. félév jogviszonyaival kapcsolatban a 2017. június 12-ei állapotnak megfelelően rendelkezésükre bocsátott adatokat.

A telefonszámok megadásánál ügyeljen arra, hogy olyan számot adjanak meg, amit a küldöttgyűlési képviselő használ is, és ahol önök felhívják. Ezt ugyanis közjegyző jelenlétében fogjuk ismét ellenőrizni, és ha ezúttal bebizonyosodik, hogy fantomszámokat adnak meg, úgy jogorvoslattal fogunk élni a közérdekű adatok esetleges eltitkolása vagy meghamisítása miatt.

Pl. a 06 20 663 2046 telefonszámon senki sem kapcsolható. A hallgatók hogy érik el a HÖK elnököt?!

Tisztelettel,

Kiss Hanga Klára

Gida Róbert hozzászólt ()

Remélem van közjegyző a családban, mert különben drága lesz végig hívogatni a telefonkönyvet! Hány napig, és mennyi ideig próbálkoznak majd?Hangposta még elfogadható lesz?

Javaslom, hogy akit nem tudnak elérni, annak kapcsoltassák ki a telefonját, nincs rá szükség!

Kiss Hanga Klára hozzászólt ()

Nem a telefonkönyvet, hanem a megadott telefonszámokat hívjuk végig, háromszor (egy héten három véletlenszerűen kiválasztott órában).

Ami a közjegyzőt illeti, találtunk olyat, aki ingyen is vállalja, ez persze jogi karon nem nagy szám...

Gida Róbert hozzászólt ()

Három a magyar igazság! De egy a ráadás! Mit mondanak majd? Jó napot kívánok, ez egy teszt volt, a nap őrült telefonja?

Kiss Hanga Klára hozzászólt ()

A küldöttgyűlési képviselő a hallgatókat képviseli (a megbízás nevéből fakadóan). Ha tehát a hívott számon háromszor sem kapcsol előfizető, úgy az ő telefonszáma, hanem a közérdekű adatok meghamisításának gyanúját felvető tényállás.

Ha felveszik akkor: "Jó napot kívánok, Kiss Hanga Klára vagyok és X.Y. küldöttgyűlési képviselőt keresem..." Majd felteszek neki néhány kérdést, pont azokat, amelyek megválaszolására ezek az adatigénylések irányulnak.

De az is lehet, hogy egyeseknél az egyik évfolyamtársam ül majd ott, mert erre a névre a szilveszteri taxiutas biztos messzire hajítja a telefont...

Kiss Hanga Klára hozzászólt ()

Helyesen (kicsit el lett gépelve):

A küldöttgyűlési képviselő a hallgatókat képviseli (a megbízás nevéből fakadóan is). Ha tehát a hívott számon háromszor sem kapcsol előfizető, úgy az nem az ő telefonszáma, hanem a közérdekű adatok meghamisításának gyanúját felvető (büntetőjogi) tényállás.

Ha felveszik akkor: "Jó napot kívánok, Kiss Hanga Klára vagyok és X.Y. küldöttgyűlési képviselőt keresem..." Majd felteszek neki néhány kérdést, pont azokat, amelyek megválaszolására ezek az adatkérések irányulnak.

De az is lehet, hogy Budai Marcell "SE HÖK elnök" esetében az egyik évfolyamtársam ül majd ott, mert az én vagy Csalami nevének hallatára a szilveszteri taxiutas biztos messzire hajítja a telefont...

Gida Róbert hozzászólt ()

Mi van ha éppen lemerült a készüléke valakinek? Honnan lehet tudni valóban az vette fel a telefont akit keres? Megannyi kérdést felvet ez az eljárás! Ez szerintem több sebből vérzik.

Tisztelt Jogi és Igazgatási Főigazgató!

Nyomatékosan felszólítom: az általam benyújtott adatigénylésnek annak pontos tartalma szerint tegyen eleget, tehát a küldöttgyűlési képviselők telefonszámát valamint a 2015/2016. tanév II. félév, a 2016/2017 I. félév jogviszonyaival kapcsolatban küldje meg a rendelkezésükre bocsátott adatokat.

Az adatok megadásánál ügyeljen azok valódiságára és teljességére.
Pl. a 06 20 663 2046 telefonszámon senki sem kapcsolható. A hallgatók sem érik el a HÖK elnököt?!

Válaszával és annak mellékleteivel tegye lehetővé, jelen - utolsóként beadott, de nem teljesített - adatigénylésem tekintetében ne kelljen hatósághoz vagy más közigazgatási szervhez fordulnom.

Üdvözlettel,
Kiss Hanga Klára

Tisztelt Semmelweis Egyetem!

Kérem, a lehető leghamarabb adják ki az adatigénylésemben megjelölt, közfeladatot ellátó személyek telefonszámait és jogviszonystátuszait, az utóbbit a 2015/2016. tanév II. félév és a 2016/2017 I. félév vonatkozásában.

Üdvözlettel: Kiss Hanga Klára

Tisztelt Semmelweis Egyetem!

Felháborító, hogy még csak nem is válaszolnak. Kérem, hogy sürgősen adják ki a kért adatokat, ellenkező esetben a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulok a közérdekű adatok nyilvánosságához fűződő jogok megsértése miatt.

Üdvözlettel: Kiss Hanga Klára

Gida Róbert hozzászólt ()

Úgy látom nem maradtam le semmiről! Ezek szerint nem sikerült a telefonos piackutatás?

Tisztelt Semmelweis Egyetem!

Ismételten kérem, hogy most már adják ki a HÖK Küldöttgyűlési tagjainak telefonszámait és jogviszonystátuszait, az utóbbit a 2015/2016. tanév II. félév és a 2016/2017 I. félév vonatkozásában.

Az adatokat már fél éve kértem önöktől, de még mindig nem adták ki, ezt mihamarabb pótolják.

Üdvözlettel: Kiss Hanga Klára

Közérdekű, Semmelweis Egyetem

 
Iktatószám: 43314-8/KSJIF/2017.
 
 
Tisztelt Adatigénylő!
 
Szíves tájékoztatásul jelzem, hogy kérését sürgősségi eljárással
ismételten elindítottuk a Hallgatói Önkormányzat felé.
 
Megértését és türelmét továbbra is megköszönve,
 
Tisztelettel,
 
Dr. Kovács Zsolt
főigazgató
 
 
>>> Kiss Hanga Klára <[FOI #8549 email]> 2017. 11.
08. 13:32 >>>
Tisztelt Semmelweis Egyetem!

Ismételten kérem, hogy most már adják ki a HÖK Küldöttgyűlési tagjainak
telefonszámait és jogviszonystátuszait, az utóbbit a 2015/2016. tanév II.
félév és a 2016/2017 I. félév vonatkozásában.

Az adatokat már fél éve kértem önöktől, de még mindig nem adták ki, ezt
mihamarabb pótolják.

Üdvözlettel: Kiss Hanga Klára

idézett részek megjelenítése

Fazekas Bence hozzászólt ()

Ez mit jelent, hogy már egyszer elindították az adatigénylést, csak a HÖK nem válaszolt rá, vagy nem küldött adatokat?

Gida Róbert hozzászólt ()

Mi folyik ott? Talán beléjük bújt Belzebub?

Horváth Bertalan hozzászólt ()

Ha a hallgatói önkormányzat vagy a HÖK elnök nem látja el a feladatát, megszegi a kötelességét, akkor a felügyelő bizottságnak fel kell őt függesztenie. És nagyon úgy tűnik, hogy ez a helyzet.
Szóval függesztessék fel a HÖK elnökük!

Varga Jóska hozzászólt ()

Ha valóban így van, lépjen a Felügyelő Bizottság és függesszék fel az elnököt!

Gida Róbert hozzászólt ()

Zajlik a vizsgálat? Ha nem, akkor miért nem? Lehet, hogy az egészet csak kitaláltátok, nem látom mi igaz belőle. Azt hiszem a belőletek áradó rosszindulat helyett én inkább azt feltételezem, hogy itt csak a hangulatkeltés és hatalomtechnikai játszadozás zajlik!

Keresztúri Andor hozzászólt ()

Van vizsgálat? Én nem is tudtam. Persze nem ártana, ha most már kivizsgálnák, hogy kik csücsülnek jogviszony nélkül az egyetem szenátusában, valamint a három köztársasági ösztöndíjra is fény derülhet...

Takács Fülöp hozzászólt ()

Ha a vizsgálat megállapítja, hogy törvénysértések vagy szabálytalanságok történtek, akkor nincs más lehetőség, mint hogy felfüggesztik a felelősöket.

Gida Róbert hozzászólt ()

Ti most miről beszéltek ?

Közérdekű, Semmelweis Egyetem

1 Attachment

Iktatószám: 43314-8 /KSJIF/2017
 
 
Tisztelt Adatigénylő!
 
Közérdekű adatmegkeresésre a "Küldöttgyűlés tagjai" csatolmányként küldöm
a választ. A hallgatói jogviszony státuszára (aktív vagy passzív)
vonatkozóan tájékoztatom, hogy a  táblázat tartalmazza  a 2017/18/1.
félévre vonatkozó státuszokat, valamint mutatja a korábbi  2016/17/2.
félévre vonatkozó adatokat is.
 
Tisztelettel,
 
Dr. Kovács Zsolt
főigazgató

Tisztelt Semmelweis Egyetem!

Ismételten kérem, hogy most már adják ki a HÖK Küldöttgyűlési tagjainak
telefonszámait és jogviszonystátuszait, az utóbbit a 2015/2016. tanév II.
félév és a 2016/2017 I. félév vonatkozásában.

Az adatokat már fél éve kértem önöktől, de még mindig nem adták ki, ezt
mihamarabb pótolják.

 Üdvözlettel: Kiss Hanga Klára

 >> Kiss Hanga Klára<[FOI #8549 email]> 2017. 02.
20. 11:21 >>>
Tisztelt Semmelweis Egyetem! Tisztelt Hallgatói Önkormányzat!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése
alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a
Semmelweis Egyetem Hallgatói Önkormányzat küldöttgyűlési tagjainak
névsorát tartalmazó excel táblázatot. A táblázat tartalmazza a Hallgatói
Önkormányzat Alapszabályának 46. § (1) bekezdése szerint nyilvántartott
adatok közül az alábbiakat:
- név,
- tisztség,
- telefonszám,
- elektronikus levelezési cím,
- hallgatói jogviszony státusza (aktív vagy passzív).

Az adatok a 2017. február 20-i állapotot tükrözzék. Amennyiben
adatigénylésem teljesítése alatt bármelyik adat megváltozna, úgy ezt
válaszlevelében jelezze.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az
egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó
e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni,
akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem
teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az
adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységnek
ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével
jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével
összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni.
Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a
kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az
esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát,
dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés
teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét
tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az
adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából
következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján
nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és
elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH
állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság
ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2017. február 20.

Üdvözlettel: Kiss Hanga Klára

-------------------------------------------------------------------

Ezt a közérdekűadat-igénylést a KiMitTud weboldalon keresztül küldték el.
Az adatigénylésre a választ, illetve bármilyen kapcsolódó visszajelzést,
kérjük, erre az e-mail címre küldje meg:
[FOI #8549 email]

Ha a(z) Semmelweis Egyetem nem a(z) [SE request email] címen
fogadja a részére benyújtott Közérdekűadat-igényléseket, kérjük, írja ezt
meg nekünk:
[1]http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact

Jognyilatkozat: Ezt az üzenetet és az ön válaszát is közzétesszük a
KiMitTud weboldalon. További információkat a KiMitTud szolgáltatás
segítségével kezdeményezett közérdekűadat-igénylésről itt olvashat:
[2]http://kimittud.atlatszo.hu/help/about

Amennyiben megkeresésekre válaszoló munkatársként hasznosnak találta ezt a
szolgáltatást, kérje meg szervezete webmesterét, hogy helyezzen el a
honlapunkra (kimittud.atlatszo.hu) mutató hivatkozást az önök közérdekű
adatokat tartalmazó weboldalán!

-------------------------------------------------------------------

 
 

References

Visible links
1. http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact
2. http://kimittud.atlatszo.hu/help/about

Horváth Kornél hozzászólt ()

Én írtam az egyetemnek a HÖK működésével kapcsolatban külön megemlítve Budai Marcell elnöki mandátuma alatti passzív jogviszonyát és pénzügyi visszaélését.

Horváth Kornél hozzászólt ()

Tisztelt Szenátor Asszony/Úr!

A HÖK szabályszerű működése érdekében szükséges az alábbi kérdések tisztázása, különös figyelemmel a közeljövőben várható nagy jelentőségű egyetemi döntésekre tekintettel. A jelenlegi ismeretek szerint több olyan probléma is van, amely a HÖK működését alapjaiban érinti.

1. Budai Marcell hallgatói jogviszonyával, annak korábbi szünetelésével kapcsolatos kérdések
2. Budai Marcell pénzkezelésre vonatkozó szabályszegései, és az ezekkel kapcsolatos etikai normákba ütköző viselkedés kérdése

I. Budai Marcell hallgatói jogviszonya szünetelt, mandátumai megszűntek

Ismertté vált, hogy Budai Marcell hallgatói jogviszonya 2016/2017-es tanév I. félévében szünetelt (passzív státuszon volt). Erről ő maga nyilvános ülésen hivatalos bejelentést sohasem tett, ahogyan tudomásom szerint a Szenátus elnökét és tagjait sem értesítette.

Az akkor hatályos HÖK Alapszabály 56. § (1) bekezdés e) pontja értelmében a mandátum megszűnik a hallgatói jogviszony szünetelésével, így Budai Marcell választmányi, küldöttgyűlési és elnöki mandátuma az Alapszabály rendelkezései értelmében megszűnt. A 19. § (18) bekezdése értelmében – mivel szenátusi mandátuma az általános rendelkezések szerint nem került megerősítésre a tavaszi félévben – szenátusi mandátuma megszűnt.

A fenti tény eltitkolásával kapcsolatos felelősség megállapítása túlmutat e levél keretein.

II. Budai Marcell megszegte a pénzkezelésre vonatkozó egyetemi szabályokat

2017. júniusában és júliusában Budai Marcell több alkalommal vett fel készpénzt a HÖK gazdasági ügyintézőitől abból a célból, hogy Medikus Kupa kelléket fizessen ki egy beszállító számára. Miután nem adta át a pénzt a beszállítónak, az kérni kezdte a pénzét. Hosszú ideig eredménytelenül, majd 2017 októberben (!) több alkalommal beszéltek telefonon. Az átvételi elismervényekről a szállítónak – a mellékelt dokumentum által is megerősítetten – azt állította, hogy hamisítványok és a gazdasági irodában dolgozó két hölgyet vádolta meg azzal, hogy hibásan íratták alá vele ezeket és ő semmiféle pénzt nem vett át. Miután a szállító már erélyesen követelte a pénzt, végül Budai Marcell 2017. október 30-án átutalta számára.

A nyilvánvaló pénzügyi szabálytalanságok mellett még súlyosabb kérdéseket vet fel, hogy valaki saját “hibáját” munkatársai irányába mutató vádaskodással próbálja leplezni. Ez bizonyára nem egyetemi polgárhoz, HÖK tisztségviselőhöz méltó magatartás.

Tisztelettel: Horváth Kornél

Horváth Kornél hozzászólt ()

És itt érhető el a csatolmány, ami Budai Marcell pénzügyi visszaélését bizonyítja:
https://drive.google.com/file/d/1zSKRuYz...

Tisztelt Jogi és Igazgatási Főigazgató!

A telefonszámokat még mindig nem sikerült megküldeniük, kérem ezt mihamarabb pótolják. Ha a kari HÖK elnökökét ki tudják rakni, akkor a többi küldöttgyűlési képviselőét is nyugodtan közölhetnék, annál is inkább, mivel a hallgatói önkormányzat alapszabálya előírja ezek nyilvántartását, gondolom abból a célból, hogy a köz megismerhesse.

A jogviszonystátuszokkal kapcsolatban pedig jelzem, hogy én a 2015/2016. tanév II. félév és a 2016/2017 I. félév vonatkozásában kértem adatokat, nem pedig a 2016/2017 II. félév és a 2017/2018 I. félévekről (előbbit már korábban kiadták). Ezeket az Oktatási Hivatal időben, tizenöt napon belül mindenféle magyarázkodás és a hallgatókra mutogatás nélkül megküldte. Önöknek hivatalból tudomásuk van a jogviszonyokról, hiszen azok alapján állapítanak meg a dékáni hivatalok sok mindent (pl. normatíva jogosultság stb.). Most már elhiszem Andornak, hogy önök rejtegettek valamit, nyilván Budai Marcell passzív jogviszonyát. Kár volt, az OH kiadta. Önök nem merték.

A változásokkal kapcsolatban kérdezném, hogy lehet, hogy az egyik kari elnöknek a hallgatói jogviszony megszűnésével a mandátuma is megszűnt, másnak pedig nem? Konkrétan arra gondolok, hogy ha az EKK elnökének, Kovács Réka Sárának nincs jogviszonya az egyetemmel, akkor miért elnök illetve küldöttgyűlési képviselő még. Van még ilyen önöknél, hogy az elnöknek vagy a szenátoroknak nincsen jogviszonyuk?

Kérem a fenti kérdés sürgős tisztázását!

Üdvözlettel: Kiss Hanga Klára