Közutak kezelői jogának átadása

Az igénylés sikeres volt.

Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.

Tisztelt Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre azon adatokat, amelyekből kiderül, hogy
a) a Csabdi-Tükröspuszta térségében található közutat milyen kezdeményezésre, milyen döntéshozatali eljárás eredményeként (mellékelve a döntéshozatali eljárás megindulásától annak lezárásáig keletkezett valamennyi dokumentumot) adták át Csabdi önkormányzatának;
b) az elmúlt 5 évben az önkormányzatnak történő átadás időpontjáig pontosan milyen javítási, karbantartási munkákat végeztek, végeznek el és ezek mennyibe kerültek, illetve kerülnek;
c) mikor bízták meg a Magyar Közút Zrt.-t a munkálatok megkezdésével, az mikor kezdte meg és mikor fejezte/fejezi be a munkálatokat.

Kérem továbbá azon adatok megküldését, amelyekből kiderül, hogy
a) 2012-ben és 2013. január 1-jétől az adatigénylés időpontjáig a KKK összesen hány útszakaszt adott át önkormányzati kezelésbe, milyen kezdeményezésre (pontosan kinek a kezdeményezésére), és pontosan melyek voltak ezek;
b) az átadott útszakaszokon az átadást közvetlenül megelőzően pontosan milyen javítási, karbantartási munkálatokat végeztek el és milyen értékben, valamint e munkálatokat ki végezte el;
c) az egyes eljárások, folyamatok pontosan mennyi ideig tartottak, azaz mikor született meg az egyes esetekben a döntés az átadásról, ettől számítva a javítási, karbantartási munka kivitelezőjének kiválasztása, illetve megbízása, a munkálatok megkezdése, azok befejezése, valamint az útszakasz kezelői jogának átadása.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2013. szeptember 6.

Üdvözlettel:

Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.

8 Attachments

 

Tisztelt Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.!

 

A 2013. szeptember 6-án kelt, mellékelt megkeresésével kapcsolatosan az
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.
évi CXII. törvény vonatkozó rendelkezései alapján a következő
tájékoztatást adjuk.

 

A Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ (a továbbiakban: KKK) több
mint 60 ezer önálló ingatlanból álló, 31 ezer km hosszú országos közúti
hálózat vagyonkezelését látja el. A szóban forgó ingatlanállomány esetében
meghaladja az ezret azon ingatlanok száma, amelyek annak ellenére, hogy a
Magyar Állam tulajdonában vannak, országos közúti funkcióval már nem
bírnak, azok forgalmi jellege nem indokolja országos közúthálózati
elemként történő további kezelésüket.

 

Intézményünk törekszik arra, hogy a Magyar Állam tulajdonában és a
költségvetési forrásból finanszírozott közútkezelők kezelésében kizárólag
az országos közúti hálózatban funkcióval bíró ingatlanállomány maradjon.
Hosszabb távon ugyanis mindez tartós költségmegtakarítást eredményez,
lévén hogy az átadott ingatlanok vonatkozásában a szükségszerű
fenntartási, vízelvezetési, hulladékgazdálkodási és növényzetgondozási
kötelezettségek, továbbá az úthoz kapcsolódóan a vagyonkezelővel és a
közútkezelővel szemben támasztott esetleges igények és követelések az
átadást követően már nem terhelik a központi költségvetést. Mindemellett
egyes EU-s forrásból finanszírozott beruházásoknál a forrás
felhasználásának előfeltétele, hogy a beruházással érintett ingatlanok a
pályázó önkormányzat tulajdonban álljanak. Amennyiben az adott ingatlan
nem tölt be országos közúti funkciót, akkor annak átadása a jogszabályi
feltételek fennállása esetén ugyancsak támogatandó.

 

Az atlatszo.hu internetes oldalon a tárgyi témában megjelent cikkben
foglaltakra figyelemmel, azok pontosítása és kiegészítése érdekében
fontosnak tartjuk megemlíteni, hogy az országos közúti funkciót be nem
töltő ingatlanok átadásának több jogilag szabályozott módja is lehet.
Egyrészt az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36. §-a,
valamint annak végrehajtási rendelete biztosítja a térítésmentesen
önkormányzati tulajdonba adás lehetőségét, másrészt a közúti közlekedésről
szóló 1988. évi I. törvény (a továbbiakban: Kkt.) is lehetővé teszi az
országos közúti funkcióval már nem bíró útszakaszok átadását.

 

Ez utóbbi esetben, amennyiben az adott út forgalmi jellege (az út
jelentősége, forgalmi terhelése és a forgalom összetétele) megváltozik, a
hatáskörrel rendelkező közlekedési hatóság országos közút esetén a
vagyonkezelő, helyi közút és magánút esetén a tulajdonos kérelmére és a
felek előzetes megállapodása alapján az országos közút helyi közúttá vagy
magánúttá, a helyi közút országos közúttá vagy magánúttá, a magánút helyi
közúttá vagy országos közúttá minősítéséről határozatot hoz. Az utak
tulajdonosai ezt követően – a törvényben foglaltak szerint – az utak
tulajdonjogának egymás javára - helyi és országos közutak esetén térítés
nélkül - történő átadásáról a változások ingatlan-nyilvántartáson való
átvezetésére alkalmas végleges megállapodást kötnek. A tulajdonjog
változás az ingatlan-nyilvántartási átvezetéssel megy végbe.

Azon önkormányzat részéről érkező megkeresések esetében, amelyekben a KKK
vagyonkezelésében álló, azonban országos közúti funkcióval már nem bíró
útszakasz állapotát kifogásolják, tipikusnak mondható, hogy az ingatlanon
végzett szükségszerű beavatkozásokkal egyetemben a terület önkormányzati
tulajdonba vételét kezdeményezi intézményünk.

 

Az átadást megelőző beavatkozások rendszerint a közút karbantartását
(közlekedésre alkalmas állapotba hozását, illetve a közlekedésbiztonságot
veszélyeztető kátyúk megszűntetését) foglalják magukba, felújítási
feladatokat jellemzően nem tartalmaznak, az ilyen jellegű, nem értéknövelő
beavatkozások a természetes leromlás ellensúlyozásához szükséges
tevékenységek ellátására irányulnak. Az építtetői és a közútkezelői
feladatokat ezen esetekben az országos közutak kezeléséről szóló, valamint
a közlekedési infrastruktúrával összefüggő egyes állami feladatok
végrehajtásáról, valamint a feladatok végrehajtásához szükséges források
felhasználásának szabályairól rendelkező miniszteri rendeletek szerint
megkötött szerződések alapján a Magyar Közút NZrt. látta és látja el.

 

Az Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft. által benyújtott közérdekű adatigénylése
kapcsán a mellékelt kimutatásokban foglaltuk össze a helyi önkormányzatok
részére átadott, országos közúti funkcióval már nem bíró ingatlanokkal
kapcsolatos adatokat. A kimutatásokban szereplő adatokhoz kapcsolódóan
elöljáróban említésre érdemesnek tartjuk, hogy az atlatszo.hu által
közzétett cikkben sugalmazott „ajándékozás” egyik esetben sem merülhet
fel, a helyi közúti funkcióval bíró ingatlanok forgalomképtelen
önkormányzati törzsvagyon elemeivé válnak, a nemzeti vagyoni körből nem
kerülnek ki.

 

Az első kimutatás a Kkt. 32. § (3) bekezdése szerinti útadások lényeges
adatait tartalmazza, amelyek száma 2012. január 1. óta meghaladta a 80
darabot. A második táblázatban csak azon települések kerültek
feltüntetésre, melyek esetében – a Kkt. említett rendelkezéseire
figyelemmel – az előbbiekhez képest lényegesen több ingatlant érintve, a
településen lévő országos közúthálózat komplett felülvizsgálatára is sor
került. Ezen átadások szükségessége leginkább elkerülő utak megépülésével
összefüggésben vetődött fel, illetve párhuzamosságok megszüntetésére
irányult. Az adatigényléssel érintett időszakban az említett átadások 8
települést érintettek. A harmadik kimutatás az önkormányzati feladat
ellátásához szükséges, az állami vagyonról szóló törvényben szabályozott
vagyonátadások adatait tartalmazza.

Összesen tehát 96 darab, helyi önkormányzatok részére irányuló
vagyonátadási eljárás indult 2012. január 1. óta. Az egyes vagyonátadások
időszükséglete, illetve lefolyása eltérő, azt számos tényező közül
alapvetően befolyásolja az átadás formája, az átadással érintett
ingatlanok és felek száma, az adott útszakasz közlekedési hálózatban
betöltött szerepe. (Az egyes átadásokhoz kapcsolódó döntés előkészítések,
szerződéskötések és hatósági eljárások időtartamát illetően a KKK
nyilvántartást nem vezetett, erre vonatkozóan adatgyűjtést nem végzett.)

 

A konkrét ügyben, a Csabdi 010 hrsz-ú ingatlant érintően 2013. augusztus
26-án kereste meg a KKK-t Csabdi Község Önkormányzata (a továbbiakban:
Önkormányzat) a közút rossz műszaki állapotával kapcsolatban, melynek
folyományaként 2013. augusztus 28-án indultak el az érdemi egyeztetések.
Tekintettel arra, hogy az érintett szakasz országos közúti funkciót nem
tölt be, az elmúlt öt év ráfordításainak tekintetében alapvetően
beruházási, felújítási feladatok nem történtek. (Az üzemeltetési és
karbantartási feladatok költségadatai munka típusonként állnak
rendelkezésre országos összesítésben).

 

Az egyeztetések eredményeképpen az Önkormányzat vállalta, hogy a közút
biztonságos közlekedésre alkalmas állapotba hozását követően az érintett
ingatlant a tulajdonába, illetőleg a kezelésébe veszi és az ehhez
szükséges képviselőtestületi döntés meghozataláról gondoskodik. A
beavatkozások megkezdésére a megrendelést a Magyar Közút NZrt. felé 2013.
augusztus 30-án küldte meg a KKK, melyet szintén az adatigénylő
rendelkezésére bocsátunk a tárgyi elektronikus levelezéssel egyetemben.

 

A 650 m hosszú útszakaszon a megrendelt műszaki tartalom
burkolat-karbantartást (kátyúzást), cserjeirtás és kaszálást foglalt
magában. A tárgyi útszakasz vonatkozásában az érintett munkák üzemeltetési
és karbantartási feladatok voltak, az útszakaszt érintő felújítási munkát
a közútkezelő nem végzett.

 

A mintegy nettó 1,6 millió forintos beavatkozás a műszaki átadással zárul
le, melyre várhatóan 2013. szeptember 23-át követően kerül majd sor, amit
az előzetes megállapodás megkötése és a fent ismertetett eljárás
megindítása követ. (A KKK és az Önkormányzat közötti előzetes megállapodás
tervezetét szintén mellékeljük.) A folyamat a közlekedési hatóság
döntésének függvényében a végleges megállapodás megkötésével és az
ingatlan-nyilvántartási hatósági eljárás lefolytatásával ér majd véget.

 

Budapest, 2013. szeptember 20.

 

KKK

 

Válasz email cím:

[1][KKK request email]

 

References

Visible links
1. mailto:[KKK request email]

Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.

Tisztelt KKK!

Ezúton szeretném tisztelettel megköszönni az adatigénylésem tárgyában küldött részletes, pontos és szakszerű választ.

Üdvözlettel:

Asbóth Márton
Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.