Közterület-használati díj a Vizes VB-t kiszolgáló konténertelep elhelyezésére a Batthyány téren és a Bem rakparton

Az igénylés sikeres volt.

V. Naszályi Márta

Tisztelt Budapest Főváros Önkormányzat Főpolgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

A Vizes Világbajnokság rendezvényei miatt a Bem rakparton és a Batthyány téren egy nagy kiszolgáló területet kerítettek el, amely konténertelepet és egyéb ideiglenes létesítményeket is magában foglal. Mindez közterületen helyezkedik el, amit a vonatkozó rendeletek értelmében közterület-használati engedély és díj ellenében lehet elfoglalni. Ezért kérem
- a közterülethasználati engedély határozat dokumentumát
- a kérelmező nevét (cég) és címét
- az igénybe vett közterület méretét (m2)
- az igénybe vétel idejét (napok száma)
- a közterület használatáért fizetendő díj mértékét (Ft)
- az esetleges díjengedmény indokát.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2017. július 12.

Üdvözlettel:

V. Naszályi Márta

Dékány Tamás, Budapest Főváros Önkormányzat Főpolgármesteri Hivatal

Tisztelt V. Naszályi Márta Úrhölgy!

Ezúton tájékoztatom, hogy levelét érkeztettük az FPH_KOZP-84532/2017-es érkeztetőszámon és továbbítottuk a Főpolgármesteri Hivatal Főpolgármesteri Irodája részére.

Tisztelettel:
Főpolgármesteri Hivatal
Igazgatási és Hatósági Főosztály
Ügyfélszolgálati Iroda
1052 Budapest Városház u. 9-11.
telefon: +36 1 327 1208
e-mail: [Budapest Főváros Önkormányzat Főpolgármesteri Hivatal request email]

Ez az e-mail kizárólag a címzettnek szól, és bizalmas információkat tartalmaz. Amennyiben Ön(ök) nem a címzett fél, a küldemény bármilyen célú felhasználása nem megengedett, ideértve a másolást és továbbítást is. Ha ez a küldemény tévedésből került Ön(ök)höz, kérjük, jelezze(ék) a feladónak.
This e-mail message contains confidential information and should only be read by the addressee. If you are not the addressee - to whom it is addressed - you are not allowed to use this consignment, nor copy or forward it. If you have received this e-mail message in error, please notify the sender.

idézett részek megjelenítése

Molnár Katalin dr., Budapest Főváros Önkormányzat Főpolgármesteri Hivatal

3 Attachments

Tisztelt V. Naszályi Márta!

 

Közérdekű adat iránti kérelmére, csatoltan megküldöm Főjegyző Asszony
válaszlevelét és annak mellékleteit.

 

Üdvözlettel:

 

dr. Molnár Katalin

Főpolgármesteri Hivatal

Főjegyzői Iroda