Kozeschnik és Társa Ügyvédi irodának adott megbízás

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Sóskút Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre azt a Kozeschnik és Társa Ügyvédi irodával kötött megbízási szerződést, melyben Sóskút Község Önkormányzata ( továbbiakban: Önkormányzat) megbízza a Kozeschnik és Társa Ügyvédi irodát, hogy az Önkormányzat 1/2020. (I.8.) határozata értelmében a Sóskút külterület 067/ 3-12 hrsz. alatti ingatlanok, továbbá egyéb megjelölt ingatlanok beruházási célterületté nyilvánítása, nemzetgazdasági szempontból kiemelt célterületté nyilvánítása ügyében a Külgazdasági Minisztérium és a HIPA valamint az ügyben illetékes valamennyi hatóság, bíróság és harmadik személy előtt képviselje az Önkormányzatot és a kapcsolódó munkálatokat ellássa.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2020. október 22.

Üdvözlettel:

Bodnár Zsuzsa

Tisztelt Sóskút Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Várom szíves válaszukat az adatigénylésemre az Infotörvény szerinti 15 napos határidőn belül, legkésőbb november 6-ig.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2020. november 5.

Üdvözlettel:

Bodnár Zsuzsa

Polgármesteri Hivatal, Sóskút Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Tisztelt Bodnár Zsuzsa!

A válaszadási határidő onnan kezdődik, amikor a beadványát megkaptuk (e-mailjét elolvastuk). Ez munkanapon, október 26.-án hétfőn volt. A határidő számítás szabályai szerint november 10.-ig van lehetőség a kért irat megküldésére. Határidőn belül választ fog kapni.

Tisztelettel: dr. Újházi Miklós

idézett részek megjelenítése

Polgármesteri Hivatal, Sóskút Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

1 Attachment

Tisztelt Bodnár Zsuzsa!

Csatoltan küldöm a Sóskút Község Önkormányzat és a Kozeschnik és Társa Ügyvédi Iroda között létrejött szerződést.
A megküldött szerződés teljes, azt az oldalszámozásból láthatja. A fejezetek számozása eggyel elcsúszott. Nincs II. számú fejezet. Az I. számú után a III. sz. következik.

Tisztelettel: dr. Újházi Miklós jegyző

idézett részek megjelenítése

Tisztelt Polgármesteri Hivatal!

A válaszban közadatként megküldött szerződés 1. számú Mellékletében szereplő térképes ábrán egyáltalán nem látszik, melyek azok a megjelölt területek (GKSZ és egyéb övezeti besorolású területek), amelyekre a szerződés szövege vonatkozik. Lehet, hogy a megjelölt területek be lettek satírozva vagy más színnel lettek kiemelve - ebből a jelölésből azonban ezen a homályos ábrán, melyen a feliratok sem olvashatók, semmi nem kivehető. Kérem, szíveskedjék a szerződés Mellékletét abban a formában feltölteni ill. megküldeni, hogy a szerződés minden eleme, a térképmellékleten lévő jelölés is, olvasható, látható legyen.

Üdvözlettel:

Bodnár Zsuzsa

Polgármesteri Hivatal, Sóskút Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Tisztelt Bodnár Zsuzsa!

A szerződés mellékletét képező térkép kivonat a helyi szabályozási tervből.
A térkép elérhető a www.soskut.hu honlapon. Az elérési útja a Helyi Építési Szabályzat menüpont és azon belül a Szabályozási Terv - belterület 7. részlet című térkép. Ezen a helyrajzi számok is olvashatók.
Az adatszolgáltatás kétféle módon teljesíthető. Vagy küldöm a kért adatot, vagy megjelölöm annak nyilvános adatbázisban fellelhető helyét. Ez utóbit megoldást jelenti a fenti tájékoztatás.

Tisztelettel: dr. Újházi Miklós

idézett részek megjelenítése

Tisztelt Polgármesteri Hivatal! Tisztelt Újházi Miklós úr!

Ha a szerződés melléklete csupán kivonat a Helyi Szabályozási Tervből, akkor a szerződés értelmetlen, értelmezhetetlen.
A szerződés szövege szerint az önkormányzat azzal bízza meg az ügyvédi irodát, hogy a 1. számú Mellékleten MEGJELÖLT területen, a MEGJELÖLT helyrajzi számokon "elsősorban de nem kizárólagosan a 067/3-12 hrsz.-ú ingatlanok továbbá egyéb külön megjelölt ingatlanok" területén , "újonnan létrehozandó GKSZ övezet és más gazdasági illetve ipari övezet" beruházási célterületté nyilvánítása ügyében járjon el.
Tehát a Szerződés Mellékletétnek olyan ábráját, amelyen a megjelölt területek látszanak (színessel vagy más módon el van különítve a térképvázlaton az érintett terület a többitől, ami nincs beruházási célterületnek kijelölve) , legyen szíves elküldeni. Vagy szíveskedjék tájékoztatni, hogy mit jelent a szerződésben a MEGJELÖLT szó, ez mely területekre értendő.

Üdvözlettel:
Bodnár Zsuzsa

Polgármesteri Hivatal, Sóskút Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Tisztelt Bodnár Zsuzsa!

A közérdekű információkra vonatkozó jogszabály nem ró olyan kötelezettséget az önkormányzatra, hogy megmagyarázza a szerződés egyes rendelkezéseit. Olyan kötelezettsége sincs az önkormányzat egyetlen tisztségviselőjének, vagy munkatársának, hogy Önnel vitát folytasson a szerződés tartalmával, megfogalmazásával kapcsolatban, vagy reagáljon arra, hogy ha valaki értelmetlennek, vagy értelmezhetetlenek minősíti a szerződést, vagy egyes rendelkezéseit.
Ennek ellenére választ adok Önnek.

Sóskúton jóval több Gksz övezetbe tartozó ingatlan van, mint a 067/3-12 hrsz és még van köztük beépítetlen is. Így más ingatlan esetében is felmerülhet a különleges minősítés kérdése.
A képviselő-testület határozata jelenleg a 067/3-12 ingatlanokra vonatkozik. Ha egy másik ingatlan is szóba kerülne, akkor a testület vagy új határozatot hoz, vagy a januári határozatát kiterjeszti más ingatlanokra is. A képviselő-testület döntése után nincs szükség új ügyvédi megbízásra, a mostani szerződés alapján eljárhat a maghatalmazott ügyvéd. Jelenleg nincs a képviselő-testület előtt más helyrajzi számokra vonatkozó döntési javaslat.

Tisztelettel: dr. Újházi Miklós

idézett részek megjelenítése

Tisztelt Polgármesteri Hivatal!

Köszönöm a választ, amiből kiderül, hogy a képviselő-testület január 8-ai határozata jelenleg a 067/3-12 ingatlanokra vonatkozik.

Üdvözlettel:

Bodnár Zsuzsa