Közérdekű adatok megismerhetőségének korlátozása 2011 után

Az igénylést elutasította a(z) Emberi Erőforrások Minisztériuma.

Tisztelt Emberi Erőforrások Minisztériuma!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

Azon közérdekű vagy közérdekből nyilvános adatoknak a nevét, címét, adatok tartalmára utaló jelölést, amely adatoknak részleteit, tartalmát 2011-ben vagy az után és 2019.10.02 előtt 2011.évi CXII. törvény (info törvény) 27. § (1) vagy 27. § (2) vagy 27. § (4) vagy 27. § (5) vagy 27. § (6) pontja alapján titkosították, vagy megismerhetőségét korlátozták.
Kérem jelöljék meg az egyes adatok tartalmára utaló jelzés mellett, hogy az adatok megismerhetőségét mennyi időre korlátozták, illetve milyen módon korlátozták.
Kérem jelöljék meg az egyes adatok tartalmára utaló jelzés mellett, hogy az adatok megismerhetőségét az info törvény 27. §-ának, mely pontja szerint, illetve milyen indokkal korlátozták.
Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2019. október 2.

Üdvözlettel:

uzonyiadamm

Közadat (EMMI), Emberi Erőforrások Minisztériuma

Iktatószám: 46371-1/2019/ADATVED                     

 

kizárólag elektronikus úton kézbesítve

 

                                                          

Uzonyi Ádám                                    

részére                              

[1][FOI #13393 email]   

 

 

Tárgy: Közérdekű adatigénylés

 

 

Tisztelt Címzett!

 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése
alapján benyújtott közérdekű adatigénylésére hivatkozással az alábbiakról
tájékoztatjuk.

 

Az alábbi közérdekű adatigényléssel fordult az Emberi Erőforrások
Minisztériumához:

„Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

 

Azon közérdekű vagy közérdekből nyilvános adatoknak a nevét, címét, adatok
tartalmára utaló jelölést, amely adatoknak részleteit, tartalmát 2011-ben
vagy az után és 2019.10.02 előtt 2011.évi CXII. törvény (info törvény) 27.
§ (1) vagy 27. § (2) vagy 27. § (4) vagy 27. § (5) vagy 27. § (6) pontja
alapján titkosították, vagy megismerhetőségét korlátozták.

 

Kérem jelöljék meg az egyes adatok tartalmára utaló jelzés mellett, hogy
az adatok megismerhetőségét mennyi időre korlátozták, illetve milyen módon
korlátozták.

 

Kérem jelöljék meg az egyes adatok tartalmára utaló jelzés mellett, hogy
az adatok megismerhetőségét az info törvény 27. §-ának, mely pontja
szerint, illetve milyen indokkal korlátozták”

 

Tájékoztatjuk, hogy az Infotv. 27. § (1) bekezdése alapján a közérdekű
vagy közérdekből nyilvános adat nem ismerhető meg, ha az a minősített adat
védelméről szóló törvény szerinti minősített adat.

 

Tájékoztatjuk továbbá, hogy a minisztérium azon közérdekű vagy közérdekből
nyilvános adatokról, amelyeknek a megismerését az Infotv. 27. § (4), és
27. § (5)-(6) bekezdései alapján korlátozta, nem köteles nyilvántartást
vezetni, erre vonatkozó nyilvántartással nem rendelkezik. A Nemzeti
Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság állásfoglalásai, valamint az
Alkotmánybíróság IV. 2898/2015. számú AB határozata alapján a közérdekű
adatigénylések teljesítése körében közfeladatot ellátó szervek nem
kötelesek – kizárólag az adatigénylés teljesítése érdekében – új, a
rendelkezésre állókhoz képest minőségileg más adatot előállítani.

 

Kérjük tájékoztatásunk szíves tudomásulvételét.

 

Budapest, 2019. október
17.                                                            

 

 

Üdvözlettel:

 

Emberi Erőforrások Minisztériuma

 

--------------------------------------------------------------------------

 

 

idézett részek megjelenítése