Közérdekű adatok és ötmillió forint feletti szerződések közzététele, EFOP-2.4.1-16-2017-00082 projekt szabálytalansági eljárás dokumentumai és döntés

Most a(z) Fadd Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri Hivatal válaszára várunk, normális esetben nem később, mint (részletek).

Tisztelt Fadd Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

A 32. § alapján a közfeladatot ellátó szerv a feladatkörébe tartozó ügyekben – így különösen az állami és önkormányzati költségvetésre és annak végrehajtására, az állami és önkormányzati vagyon kezelésére, a közpénzek felhasználására és az erre kötött szerződésekre, a piaci szereplők, a magánszervezetek és -személyek részére különleges vagy kizárólagos jogok biztosítására vonatkozóan – köteles elősegíteni és biztosítani a közvélemény pontos és gyors tájékoztatását.

A 33. § (1) szerint az e törvény alapján kötelezően közzéteendő közérdekű adatokat internetes honlapon, digitális formában, bárki számára, személyazonosítás nélkül, korlátozástól mentesen, kinyomtatható és részleteiben is adatvesztés és -torzulás nélkül kimásolható módon, a betekintés, a letöltés, a nyomtatás, a kimásolás és a hálózati adatátvitel szempontjából is díjmentesen kell hozzáférhetővé tenni (a továbbiakban: elektronikus közzététel). A közzétett adatok megismerése személyes adatok közléséhez nem köthető.

A közpénzek és a köztulajdon törvényes és ésszerű módon történő felhasználásának és működtetésének garanciarendszere megerősítése érdekében az Országgyűlés a 2003. évi XXIV. törvényt alkotta a közpénzek felhasználásával, a köztulajdon használatának nyilvánosságával, átláthatóbbá tételével és ellenőrzésének bővítésével összefüggő egyes törvények módosításáról.

6. § Az Áht. a következő 15/B. §-sal egészül ki:„15/B. § (1) Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő - a nettó ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű - árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezését (típusát), tárgyát, a szerződést kötő felek nevét, a szerződés értékét, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartamát, valamint az említett adatok változásait közzé kell tenni a szerződés létrejöttét követő hatvan napon belül. A közzétételről az állami, illetve önkormányzati szerv nevében szerződést kötő személy gondoskodik.

Legyenek szívesek elküldeni részemre Fadd Nagyközség Önkormányzata honlapján feltöltött szerződések linkjét, elérési útvonalát.

Az információs önrendelkezésről szóló törvényre hivatkozással tisztelettel kérem azt is, hogy az EFOP-2.4.1-16-2017-00082 azonosító számú “Élethelyzetek javítása komplex programmal Faddon” című projekttel kapcsolatban a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium Emberi Erőforrás Fejlesztési Programok Végrehajtásáért felelős helyettes államtitkársága által indított szabálytalansági eljárás dokumentumait, az eljárás kimenetelének határozatát/értesítését/döntését is legyen szíves megküldeni a részemre.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni. Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Mivel adatigénylésemben elektronikus másolatban és elektronikus úton kérem az adatok kiadását, ezért az adatigénylés teljesítéséért az Infotv. 29. § (3)-(5) bekezdései alapján költségtérítés megállapítására nincs mód. Ha az adatok kiadása a kért módon lehetetlen volna, és iratmásolatok adathordozókra másolásához és kézbesítéséhez kapcsolódóan a hivatkozott törvényi rendelkezések alkalmazásával mégis költségtérítést állapítanának meg, úgy kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson erről. Ebben az esetben azt is kérem, hogy a tájékoztatásban tételesen jelölje meg a költségtérítés számítása során figyelembe vett költségtényezőket.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2024. június 18.

Üdvözlettel:

Török Ágnes

Fadd Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

2 Melléklet

  • Attachment

    attachment.delivery status

    0K Download

  • Attachment

    K z rdek adat ig nyl s K z rdek adatok s tmilli forint feletti szerz d sek k zz t tele EFOP 2.4.1 16 2017 00082 projekt szab lytalans gi elj r s dokumentumai s d nt s.txt

    6K Download View as HTML

This is the mail system at host smtp.kimittud.hu.

I'm sorry to have to inform you that your message could not
be delivered to one or more recipients. It's attached below.

For further assistance, please send mail to postmaster.

If you do so, please include this problem report. You can
delete your own text from the attached returned message.

The mail system

<[email cím]>: Host or domain name not found. Name service
error for name=faddph.axelero.net type=AAAA: Host found but no data record
of requested type

Ismét elküldtük a kérést a Fadd Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri Hivatal címre, új kapcsolattartási cím használatával.

FADDI POLGÁRMESTERI HIVATAL, Fadd Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

1 Melléklet

FADDI POLGÁRMESTERI HIVATAL, Fadd Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

1 Melléklet

Tisztelt Fadd Nagyközség Önkormányzata!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján továbbra is várom a következő adatigényléssel kapcsolatos válaszukat:

Legyenek szívesek megküldeni azt a linket, ahol Fadd Nagyközség Önkormányzata (nem a Faddi Polgármesteri Hivatal) vonatkozásában a 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) 1. melléklet III. táblázat 4. pontja szerinti közzététel kötelezettség alá eső szerződések visszamenőleg 5 évre megtalálhatók.

Kérem továbbá, hogy a korábban önök által is hivatkozott táblázat szerinti, a Fadd Nagyközség Önkormányzata (nem a Faddi Polgármesteri Hivatal), mint közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerint beszámolója vagy éves költségvetés beszámolója közzétételi helyét, internetes linkjét is legyenek szívesek elküldeni, amit a törvény szerint frissítés után azonnal meg kell tegyenek és a közzétételt követő 10 évig megőrizniük.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni. Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Mivel adatigénylésemben elektronikus másolatban és elektronikus úton kérem az adatok kiadását, ezért az adatigénylés teljesítéséért az Infotv. 29. § (3)-(5) bekezdései alapján költségtérítés megállapítására nincs mód. Ha az adatok kiadása a kért módon lehetetlen volna, és iratmásolatok adathordozókra másolásához és kézbesítéséhez kapcsolódóan a hivatkozott törvényi rendelkezések alkalmazásával mégis költségtérítést állapítanának meg, úgy kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson erről. Ebben az esetben azt is kérem, hogy a tájékoztatásban tételesen jelölje meg a költségtérítés számítása során figyelembe vett költségtényezőket.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Üdvözlettel:

Török Ágnes