Közérdekű adatkiadás iránti kérelem a Pakson létesítendő új atomerőművi blokkok (Paks II) kapcsolódó létesítményei kapcsán

Az igénylés részben sikeres volt.

Tisztelt Baranya Megyei Kormányhivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő:

A 314/2005 (XII.23.) Kormányrendelet (Khvr.) értelmében „kapcsolódó létesítmény” a tevékenységet elősegítő, kiegészítő, kiszolgáló építmény a telepítés helyén.

a) A 78-140/2016. sz. környezetvédelmi engedély engedélyezési dokumentációjának „Telephely jellemzése” című zárójelentésben említésre kerülnek a kapcsolódó létesítmények az alábbi módon:
„Az ipari, katonai tevékenységek és a tevékenységhez kapcsolódó létesítményeket az országos, megyei, és helyi rendezési tervek alapján tekintjük át. A rendelkezésre álló adatok feldolgozása kiterjed a meglévő létesítményekre, valamit a fejlesztési területek figyelembe vételével az esetlegesen jövőben várható létesítményekre. Az adatokat szöveges leírás formájában dolgozzuk fel, a létesítményeket térképen is megjelenítjük.”

Kérem, szíveskedjenek megküldeni nekem a 78-140/2016. sz. környezetvédelmi engedély alapjául szolgáló hatásvizsgálati dokumentáció azon részét, amelyben szerepel a Paks II beruházás kapcsolódó létesítményeinek, felsorolása, funkciója, jellemzői, a Paks II létesítménnyel együtt várható környezeti hatásainak elemzése és a káros hatások csökkentésére, megszüntetésére vonatkozó információk.

b) Kérem, tájékoztassanak a Paks II beruházás valamennyi kapcsolódó létesítménye kapcsán az alábbi adatokról:
- folyamatban levő vagy folyamatban volt, a Khvr. 1.§ (3) bekezdése, (6a) bekezdése, illetve 2/A.§ hatálya alá tartozó eljárás tárgyáról és ügyszámáról, az ügy állásáról

Kérem, küldjék meg számomra az ezen eljárásokat lezáró érdemi döntések másolatát, illetve esetlegesen a Khvr. 2/A.§ hatálya alátartozó bejelentések másolatát.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2024. február 11.

Üdvözlettel:

Fülöp Orsolya

Baranya Vármegyei Kormányhivatal, Baranya Megyei Kormányhivatal

4 Attachments

Dr. Horváth Zoltán
főispán

[1]Image Baranya Vármegyei Kormányhivatal

7623 Pécs, József Attila u. 10.
telefon: [2]+36 (72) 507-017
email: [3][email address]

References

Visible links
2. file:///tmp/tel:+3672507017
3. file:///tmp/[email address]