Közérdekű adatigénylés - Nemzeti konzultáció

Currently waiting for a response from Miniszterelnöki Kabinetiroda, they should respond promptly and normális esetben nem később, mint (részletek).

Gelencsér Ferenc József

Tisztelt Miniszterelnöki Kabinetiroda!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

A 2022. évi, brüsszeli szankciókkal összefüggő Nemzeti Konzultáció vonatkozásában felmerülő valamennyi kiadás kapcsán várom szíves válaszukat az alábbiak szerint:

1. Mely médiatartalom-szolgáltatónál (újságok, weboldalak, közösségi oldalak, videómegosztó portálok, televízió- és rádiócsatornákon stb.) tételesen hány hirdetést tettek közzé, és mekkora ezeknek a költsége?

2. Az 1. pontban foglalt hirdetések közül hányat tettek közzé közérdekű közleményként, illetve társadalmi célú reklámként?

3. Hány óriásplakáton, citylight-on és oszlopreklámon jelent meg ilyen jellegű hirdetés, mekkora ezeknek a költsége, és kinek a tulajdonában állnak e hirdetési felületek?

4. Mekkora költség merült fel a papír alapú kérdőívek vonatkozásában (nyomdai szolgáltatás, küldemények összeállítása, nyomdai borítékok előállítása, és címzettek részére történő eljuttatása, stb.), a szerződések alanyai szerinti bontásban?

5. Mekkora keretösszeg áll rendelkezésre a kérdőívek feldolgozására, valamint az eredmény közzétételével összefüggő online és offline hirdetésekre, továbbá kik e szerződések alanyai?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2022. november 22.

Üdvözlettel:

Gelencsér Ferenc József