Közérdekű adatigénylés - Nemzeti konzultáció

Az igénylést már régen meg kellett volna válaszolni. A vonatkozó jogszabály értelmében a(z) Miniszterelnöki Kabinetiroda munkatársainak már ki kellett volna adniuk a kért adatokat. (részletek). Panaszt nyújthat be a következő időpontig: belső felülvizsgálat kérése .

Gelencsér Ferenc József

Tisztelt Miniszterelnöki Kabinetiroda!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

A 2022. évi, brüsszeli szankciókkal összefüggő Nemzeti Konzultáció vonatkozásában felmerülő valamennyi kiadás kapcsán várom szíves válaszukat az alábbiak szerint:

1. Mely médiatartalom-szolgáltatónál (újságok, weboldalak, közösségi oldalak, videómegosztó portálok, televízió- és rádiócsatornákon stb.) tételesen hány hirdetést tettek közzé, és mekkora ezeknek a költsége?

2. Az 1. pontban foglalt hirdetések közül hányat tettek közzé közérdekű közleményként, illetve társadalmi célú reklámként?

3. Hány óriásplakáton, citylight-on és oszlopreklámon jelent meg ilyen jellegű hirdetés, mekkora ezeknek a költsége, és kinek a tulajdonában állnak e hirdetési felületek?

4. Mekkora költség merült fel a papír alapú kérdőívek vonatkozásában (nyomdai szolgáltatás, küldemények összeállítása, nyomdai borítékok előállítása, és címzettek részére történő eljuttatása, stb.), a szerződések alanyai szerinti bontásban?

5. Mekkora keretösszeg áll rendelkezésre a kérdőívek feldolgozására, valamint az eredmény közzétételével összefüggő online és offline hirdetésekre, továbbá kik e szerződések alanyai?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2022. november 22.

Üdvözlettel:

Gelencsér Ferenc József

Adatigénylés (MK), Miniszterelnöki Kabinetiroda

1 Attachment

[1]cid:[email protected]

MINISZTERELNÖKI KABINETIRODA

 

 

Iktatószám: MK_JF_közadat/65/2 (2022)

Gelencsér Ferenc József

[2][FOI #21369 email]

 

 

Tisztelt Uram!

 

2022. november 22-én érkezett levelében az információs önrendelkezési
jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a
továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján közérdekű
adatigényléssel fordult a Miniszterelnöki Kabinetirodához.

 

Adatigénylését a következők szerint fogalmazta meg:

 

„Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

 

A 2022. évi, brüsszeli szankciókkal összefüggő Nemzeti Konzultáció
vonatkozásában felmerülő valamennyi kiadás kapcsán várom szíves válaszukat
az alábbiak szerint:

 

1. Mely médiatartalom-szolgáltatónál (újságok, weboldalak, közösségi
oldalak, videómegosztó portálok, televízió- és rádiócsatornákon stb.)
tételesen hány hirdetést tettek közzé, és mekkora ezeknek a költsége?

 

2. Az 1. pontban foglalt hirdetések közül hányat tettek közzé közérdekű
közleményként, illetve társadalmi célú reklámként?

 

3. Hány óriásplakáton, citylight-on és oszlopreklámon jelent meg ilyen
jellegű hirdetés, mekkora ezeknek a költsége, és kinek a tulajdonában
állnak e hirdetési felületek?

 

4. Mekkora költség merült fel a papír alapú kérdőívek vonatkozásában
(nyomdai szolgáltatás, küldemények összeállítása, nyomdai borítékok
előállítása, és címzettek részére történő eljuttatása, stb.), a
szerződések alanyai szerinti bontásban?

 

5. Mekkora keretösszeg áll rendelkezésre a kérdőívek feldolgozására,
valamint az eredmény közzétételével összefüggő online és offline
hirdetésekre, továbbá kik e szerződések alanyai?”

 

A veszélyhelyzet idején az egyes adatigénylési rendelkezésektől való
eltéréséről szóló 521/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban:
Korm. rendelet) alapján az alábbiakról tájékoztatjuk:

 

A Korm. rendelet 1. § (3) bekezdése értelmében az Infotv. 29. § (1)
bekezdésétől eltérően a közérdekű adat megismerésére irányuló igénynek az
adatot kezelő, az Infotv. szerinti közfeladatot ellátó szerv az igény
beérkezését követő 45 napon belül tesz eleget, ha valószínűsíthető, hogy
az igénynek az Infotv. 29. § (1) bekezdése szerinti határidőben való
teljesítése a veszélyhelyzettel összefüggő közfeladatai ellátását
veszélyeztetné. Erről az igénylőt az igény beérkezését követő 15 napon
belül tájékoztatni kell.

 

A fentiek alapján tisztelettel tájékoztatjuk, hogy a Miniszterelnöki
Kabinetiroda az adatigénylésnek annak beérkezését követő 45 napon belül
tesz eleget.

 

Jelen levelet kizárólag elektronikus úton, a megkeresésben megjelölt
e-mail címre küldjük meg.

 

Jogorvoslati tájékoztató

 

A közérdekű adat megismerésére vonatkozó igény elutasítása vagy a
teljesítésre nyitva álló (illetve a meghosszabbított) határidő
eredménytelen eltelte esetén, valamint – ha a költségtérítést nem fizette
meg – a másolat készítéséért megállapított költségtérítés összegének
felülvizsgálata érdekében a Fővárosi Törvényszéken (1363 Budapest, Pf. 16
- 1055 Budapest, Markó utca 27.) keresettel élhet.

 

A közérdekű adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatos
jogsértés esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz
(1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.) is fordulhat.

 

A pert az igény elutasításának közlésétől, a határidő eredménytelen
elteltétől, illetve a költségtérítés megfizetésére vonatkozó határidő
lejártától számított harminc napon belül kell megindítani. Ha az igény
elutasítása, nem teljesítése vagy a másolat készítéséért megállapított
költségtérítés összege miatt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóságnál bejelentést tesz, a pert a bejelentés érdemi vizsgálatának
elutasításáról, a vizsgálat megszüntetéséről vagy lezárásáról, továbbá az
adatkezelő jogsérelem orvoslására, illetve annak közvetlen veszélye
megszüntetésére történő felszólítása eredményéről szóló értesítés
kézhezvételét követő harminc napon belül lehet megindítani.

 

Tisztelettel:

Miniszterelnöki Kabinetiroda

 

idézett részek megjelenítése

Adatigénylés (MK), Miniszterelnöki Kabinetiroda

1 Attachment

[1]Leírás: cid:[email protected]

MINISZTERELNÖKI KABINETIRODA

 

 

 

Iktatószám: MK_JF_közadat/5/1 (2023)

Gelencsér Ferenc József

[2][FOI #21369 email]

 

 

Tisztelt Uram!

 

2022. november 22-én érkezett levelében az információs önrendelkezési
jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a
továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján közérdekű
adatigényléssel fordult a Miniszterelnöki Kabinetirodához.

 

Adatigénylését a következők szerint fogalmazta meg:

 

„Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

 

A 2022. évi, brüsszeli szankciókkal összefüggő Nemzeti Konzultáció
vonatkozásában felmerülő valamennyi kiadás kapcsán várom szíves válaszukat
az alábbiak szerint:

 

1. Mely médiatartalom-szolgáltatónál (újságok, weboldalak, közösségi
oldalak, videómegosztó portálok, televízió- és rádiócsatornákon stb.)
tételesen hány hirdetést tettek közzé, és mekkora ezeknek a költsége?

 

2. Az 1. pontban foglalt hirdetések közül hányat tettek közzé közérdekű
közleményként, illetve társadalmi célú reklámként?

 

3. Hány óriásplakáton, citylight-on és oszlopreklámon jelent meg ilyen
jellegű hirdetés, mekkora ezeknek a költsége, és kinek a tulajdonában
állnak e hirdetési felületek?

 

4. Mekkora költség merült fel a papír alapú kérdőívek vonatkozásában
(nyomdai szolgáltatás, küldemények összeállítása, nyomdai borítékok
előállítása, és címzettek részére történő eljuttatása, stb.), a
szerződések alanyai szerinti bontásban?

 

5. Mekkora keretösszeg áll rendelkezésre a kérdőívek feldolgozására,
valamint az eredmény közzétételével összefüggő online és offline
hirdetésekre, továbbá kik e szerződések alanyai?”

 

1-3. kérdése vonatkozásában tájékoztatjuk, hogy a Nemzeti Kommunikációs
Hivatal jogállásáról és a kormányzati kommunikációs beszerzésekről szóló
162/2020. (IV. 30.) Korm. rendelet alapján a kormány a kormányzati
kommunikációs feladatok megvalósítása tekintetében ajánlatkérésre
feljogosított központi beszerző szervként a Nemzeti Kommunikációs Hivatalt
(a továbbiakban: NKOH) jelölte ki, így ezen jogszabály a Miniszterelnöki
Kabinetiroda kommunikációs beszerzései tekintetében is alkalmazandó. Az
NKOH a Miniszterelnöki Kabinetiroda nevében és javára lebonyolítja a
kormányzati kommunikációs feladatok ellátását biztosító közbeszerzéseket,
melyek eredményeképpen kötött szerződések alapján az egyes
hirdetésfoglalási feladatokat a különböző ügynökségek végzik. A
Miniszterelnöki Kabinetiroda a New Land Media Reklám Kft. és a Lounge
Design Szolgáltató Kft. (a továbbiakban: Vállalkozó) konzorciummal köt
szerződést, a kormányzati kommunikációs feladatok tekintetében a
Vállalkozó köti meg a további szerződéseket. Jelezzük, hogy az Ön által
kért adatokat nem konzultációnként és nem az Ön által kért bontásban
tartjuk nyilván. A válaszadással egy új minőségű adat létrehozása
történne, amelyre az Alkotmánybíróság 13/2019. (IV.8.) AB határozatban
foglaltak alapján az adatkezelő nem köteles. A Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság is számos állásfoglalásában megerősítette,
hogy a közérdekű adatigénylések teljesítése körében közfeladatot ellátó
szervek nem kötelesek – kizárólag az adatigénylés teljesítése érdekében –
új, a rendelkezésre állókhoz képest minőségileg más adatot előállítani.
Tájékoztatjuk továbbá, hogy a hirdetési felületek tulajdonosai
tekintetében nem rendelkezünk adattal.

 

4. kérdése kapcsán tájékoztatjuk, hogy a gyártási és előállítási költségek
és a szerződő partnerek neve az alábbi linken keresztül érhetők el a
kormany.hu oldalon:

 

[3]Magyarország Kormánya - A brüsszeli szankciókról szóló nemzeti
konzultációval kapcsolatos költségek (kormany.hu)

 

5. kérdése kapcsán jelezzük, hogy ilyen adat nem áll a Miniszterelnöki
Kabinetiroda rendelkezésére.

 

Jelen levelet kizárólag elektronikus úton, a megkeresésben megjelölt
e-mail címre küldjük meg.

 

Jogorvoslati tájékoztató

 

A közérdekű adat megismerésére vonatkozó igény elutasítása vagy a
teljesítésre nyitva álló (illetve a meghosszabbított) határidő
eredménytelen eltelte esetén, valamint – ha a költségtérítést nem fizette
meg – a másolat készítéséért megállapított költségtérítés összegének
felülvizsgálata érdekében a Fővárosi Törvényszéken (1363 Budapest, Pf. 16
- 1055 Budapest, Markó utca 27.) keresettel élhet.

 

A közérdekű adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatos
jogsértés esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz
(1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.) is fordulhat.

 

A pert az igény elutasításának közlésétől, a határidő eredménytelen
elteltétől, illetve a költségtérítés megfizetésére vonatkozó határidő
lejártától számított harminc napon belül kell megindítani. Ha az igény
elutasítása, nem teljesítése vagy a másolat készítéséért megállapított
költségtérítés összege miatt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóságnál bejelentést tesz, a pert a bejelentés érdemi vizsgálatának
elutasításáról, a vizsgálat megszüntetéséről vagy lezárásáról, továbbá az
adatkezelő jogsérelem orvoslására, illetve annak közvetlen veszélye
megszüntetésére történő felszólítása eredményéről szóló értesítés
kézhezvételét követő harminc napon belül lehet megindítani.

 

Tisztelettel:

 

Miniszterelnöki Kabinetiroda

 

 

idézett részek megjelenítése