Korrupcióval foglalkozó képzések listája

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Szegedi Tudományegyetem!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

Azon képzések listáját, ahol foglalkoznak korrupcióval, korrupcióoktatással.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2020. január 24.

Üdvözlettel:

Gödri Rita

Tisztelt Szegedi Tudományegyetem!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 29. § (1) alapján a közérdekű adat megismerésére irányuló igénynek az adatot kezelő közfeladatot ellátó szerv az igény beérkezését követő legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 15 napon belül köteles eleget tenni.
A törvény által megadott határidő ma, azaz 2020. február 10-én jár le.

Erre tekintettel kérem Önöket, az adatokat megküldeni szíveskedjenek.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2020. február 10.

Üdvözlettel:

Gödri Rita

SZTE Rektor, Szegedi Tudományegyetem

Tisztelt Gödri Rita!

Lenti adatkérésére figyelemmel kérem, hogy szíveskedjen adatkérését pontosítani, mivel korrupcióoktatás egyetemünkön nem folyik.
Korrupcióval kapcsolatos képzéseknél szíveskedjen pontosítani, témájában vagy elnevezésében kíván kérdésére választ kapni.

Prof. Dr. Rovó László rektor megbízásából, tisztelettel:

Dr. Szalóczi Zsófia

Szegedi Tudományegyetem
Rektori Kabinet
6720 Szeged
Dugonics tér 13.
Tel: 62/546-387
E-mail: [email address]

idézett részek megjelenítése

Tisztelt SZTE Rektor!

Azoknak a kurzusoknak a listáját kérem, amelyek keretében a hallgatók megismerkednek a korrupció jelenségével, okaival, következményeivel, jogi és gazdasági hatásaival.

Üdvözlettel:

Gödri Rita

SZTE Jogi, Igazgatási és Humánpolitikai F, Szegedi Tudományegyetem

Tisztelt Gödri Rita!

 

Hivatkozással alábbi közérdekű adatigénylésére, az alábbiak szerint
megküldöm a Szegedi Tudományegyetem korrupció jelenségével, okaival,
következményeivel, jogi és gazdasági hatásaival foglalkozó képzéseinek
listáját.

 

Állam- és Jogtudományi Kar

 

Kurzusok jogász szakon:

Büntetőjog különös rész II.

Kriminológia

Szakkriminológia

Európai kriminálpolitika

Jogalkotástan

Non-profit szervezetek joga

Alkotmányjog I.

 

Kurzusok nemzetközi tanulmányok BA és MA szakokon:

Freedom, Security and Justice in the EU

Legal Foundations of International Cooperation

Transnational Security Threats

Biztonságpolitika

Geopolitika

 

Gazdaságtudományi Kar

 

Közpénzügyi menedzsment (Pénzügyi és számviteli BSc)

Közpénzügyi menedzsmentek ellenőrzése (Pénzügy Msc)

 

Tájékoztatom, hogy költségtérítés megállapítására nem került sor, mivel az
adatszolgáltatás teljesítésével felmerülő munkaerőráfordítás időtartama
nem haladja meg az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint a közérdekű
adat iránti igény teljesítéséért megállapítható költségtérítés mértékéről
szóló 301/2016. (IX.30.) Korm. rendelet szerinti időtartamot.

 

Tisztelettel:

 

 

Dr. Dömötör Máté

főigazgató

 

Szegedi Tudományegyetem

Jogi, Igazgatási és Humánpolitikai Főigazgatóság

 

H-6720 Szeged, Dugonics tér 13.

Tel: +36-62/544-481

E-mail: [1][email address]

 

 

idézett részek megjelenítése