Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Katus Eszter, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Kormányzati kommunikációval kapcsolatos feladatok

We're waiting for Katus Eszter to read a recent response and update the status.

Tisztelt Miniszterelnöki Kabinetiroda!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

A Miniszterelnöki Kabinetiroda alát tartozó Nemzeti Kommunikációs Hivatal negyedéves tájékoztatója szerint 7 874 015 748 forintot költenek az „Európa jövőjét érintő nemzetközi és hazai színtéren történő kormányzati kommunikációval kapcsolatos feladatok ellátására, valamint az állampolgárok életét kiemelten érintő kormányzati döntésekkel kapcsolatos feladatok ellátására".

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre, hogy mik ezek a feladatok, pontosan milyen tételekről van szó.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2023. május 16.

Üdvözlettel:

Katus Eszter

Adatigénylés (MK), Miniszterelnöki Kabinetiroda

1 Melléklet

[1]cid:[email protected]

MINISZTERELNÖKI KABINETIRODA

 

 

Iktatószám: MK_JF_közadat/40/2 (2023)

Katus Eszter

[2][FOI #22466 email]

 

 

Tisztelt Hölgyem!

 

2023. május 16-án érkezett levelében az információs önrendelkezési jogról
és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a
továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján közérdekű
adatigényléssel fordult a Miniszterelnöki Kabinetirodához.

 

Adatigénylését a következők szerint fogalmazta meg:

 

„A Miniszterelnöki Kabinetiroda alát tartozó Nemzeti Kommunikációs Hivatal
negyedéves tájékoztatója szerint 7 874 015 748 forintot költenek az
„Európa jövőjét érintő nemzetközi és hazai színtéren történő kormányzati
kommunikációval kapcsolatos feladatok ellátására, valamint az
állampolgárok életét kiemelten érintő kormányzati döntésekkel kapcsolatos
feladatok ellátására".

 

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre, hogy mik
ezek a feladatok, pontosan milyen tételekről van szó.”

 

Tájékoztatjuk, hogy a Vállalkozó feladata a Megrendelő kommunikációs
tevékenységének eredményes végrehajtása érdekében teljes körű, szakszerű
és határidőre történő tájékoztatási feladatok megvalósítása, kommunikációs
stratégia és javaslat összeállítása, a Megrendelő kommunikációs
kampányaihoz kapcsolódó stratégiai tervezési, tanácsadási, hazai és
külföldi médiatervezési és -vásárlási feladatok és a hozzá kapcsolódó
kommunikációs szolgáltatások ellátása, továbbá a kommunikációs kampányok
eredményeinek összegzése.

 

Jelen levelet kizárólag elektronikus úton, a megkeresésben megjelölt
e-mail címre küldjük meg.

 

Jogorvoslati tájékoztató

 

A közérdekű adat megismerésére vonatkozó igény elutasítása vagy a
teljesítésre nyitva álló (illetve a meghosszabbított) határidő
eredménytelen eltelte esetén, valamint – ha a költségtérítést nem fizette
meg – a másolat készítéséért megállapított költségtérítés összegének
felülvizsgálata érdekében a Fővárosi Törvényszéken (1363 Budapest, Pf. 16
- 1055 Budapest, Markó utca 27.) keresettel élhet.

 

A közérdekű adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatos
jogsértés esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz
(1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.) is fordulhat.

 

A pert az igény elutasításának közlésétől, a határidő eredménytelen
elteltétől, illetve a költségtérítés megfizetésére vonatkozó határidő
lejártától számított harminc napon belül kell megindítani. Ha az igény
elutasítása, nem teljesítése vagy a másolat készítéséért megállapított
költségtérítés összege miatt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóságnál bejelentést tesz, a pert a bejelentés érdemi vizsgálatának
elutasításáról, a vizsgálat megszüntetéséről vagy lezárásáról, továbbá az
adatkezelő jogsérelem orvoslására, illetve annak közvetlen veszélye
megszüntetésére történő felszólítása eredményéről szóló értesítés
kézhezvételét követő harminc napon belül lehet megindítani.

 

Tisztelettel:

Miniszterelnöki Kabinetiroda

 

idézett részek megjelenítése

Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Katus Eszter, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.