Tisztelt Miniszterelnöki Kabinetiroda!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Orbán Viktor miniszterelnök ma Facebook-posztban számolt be a kormányülésről, szerinte a kabinet teljes létszáma 15 fős. Érdeklődni szeretnék, a 10 miniszteren és a két tárca nélküli minszteren, és a miniszterelnökön kívül, ki az a további két személy, aki Orbán szavai alapján rendszeres résztvevői a kabinet üléseinek?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2021. május 20.

Üdvözlettel:

Bogád Zoltán

Adatigénylés (MK), Miniszterelnöki Kabinetiroda

1 Attachment

 

[1]cid:[email protected]

MINISZTERELNÖKI KABINETIRODA

 

 

Iktatószám: MK_JF_közadat/48/2 (2021)

Bogád Zoltán

[2][FOI #18231 email]

 

 

Tisztelt Uram!

 

2021. május 20-án érkezett levelében az információs önrendelkezési jogról
és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a
továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján közérdekű
adatigényléssel fordult a Miniszterelnöki Kabinetirodához.

 

Adatigénylését a következők szerint fogalmazta meg:

 

„Orbán Viktor miniszterelnök ma Facebook-posztban számolt be a
kormányülésről, szerinte a kabinet teljes létszáma 15 fős. Érdeklődni
szeretnék, a 10 miniszteren és a két tárca nélküli minszteren, és a
miniszterelnökön kívül, ki az a további két személy, aki Orbán szavai
alapján rendszeres résztvevői a kabinet üléseinek?”

 

A veszélyhelyzet idején az egyes adatigénylési rendelkezésektől való
eltéréséről szóló 521/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban:
Korm. rendelet) alapján az alábbiakról tájékoztatjuk:

 

A Korm. rendelet 1. § (3) bekezdése értelmében az Infotv. 29. § (1)
bekezdésétől eltérően a közérdekű adat megismerésére irányuló igénynek az
adatot kezelő, az Infotv. szerinti közfeladatot ellátó szerv az igény
beérkezését követő 45 napon belül tesz eleget, ha valószínűsíthető, hogy
az igénynek az Infotv. 29. § (1) bekezdése szerinti határidőben való
teljesítése a veszélyhelyzettel összefüggő közfeladatai ellátását
veszélyeztetné. Erről az igénylőt az igény beérkezését követő 15 napon
belül tájékoztatni kell.

 

A fentiek alapján tisztelettel tájékoztatjuk, hogy az adatigénylés
határidőben való teljesítése a Miniszterelnöki Kabinetiroda
veszélyhelyzeti kormányrendeletekben foglalt feladatai határidőben történő
ellátását veszélyeztetné, erre tekintettel a Miniszterelnöki Kabinetiroda
az adatigénylésnek annak beérkezését követő 45 napon belül tesz eleget.

 

Jelen levelet kizárólag elektronikus úton, a megkeresésben megjelölt
e-mail címre küldjük meg.

 

Jogorvoslati tájékoztató

 

A közérdekű adat megismerésére vonatkozó igény elutasítása vagy a
teljesítésre nyitva álló (illetve a meghosszabbított) határidő
eredménytelen eltelte esetén, valamint – ha a költségtérítést nem fizette
meg – a másolat készítéséért megállapított költségtérítés összegének
felülvizsgálata érdekében a Fővárosi Törvényszéken (1363 Budapest, Pf. 16
- 1055 Budapest, Markó utca 27.) keresettel élhet.

 

A közérdekű adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatos
jogsértés esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz
(1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.) is fordulhat.

 

A pert az igény elutasításának közlésétől, a határidő eredménytelen
elteltétől, illetve a költségtérítés megfizetésére vonatkozó határidő
lejártától számított harminc napon belül kell megindítani. Ha az igény
elutasítása, nem teljesítése vagy a másolat készítéséért megállapított
költségtérítés összege miatt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóságnál bejelentést tesz, a pert a bejelentés érdemi vizsgálatának
elutasításáról, a vizsgálat megszüntetéséről vagy lezárásáról, továbbá az
adatkezelő jogsérelem orvoslására, illetve annak közvetlen veszélye
megszüntetésére történő felszólítása eredményéről szóló értesítés
kézhezvételét követő harminc napon belül lehet megindítani.

 

Tisztelettel:

Miniszterelnöki Kabinetiroda

 

 

idézett részek megjelenítése

Adatigénylés (MK), Miniszterelnöki Kabinetiroda

1 Attachment

 

MINISZTERELNÖKI KABINETIRODA

 

 

Iktatószám: MK_JF_közadat/48/3 (2021)

Bogád Zoltán

[1][FOI #18231 email]

 

 

Tisztelt Uram!

 

2021. május 20-án érkezett levelében az információs önrendelkezési jogról
és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a
továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján közérdekű
adatigényléssel fordult a Miniszterelnöki Kabinetirodához.

 

Adatigénylését a következők szerint fogalmazta meg:

 

„Orbán Viktor miniszterelnök ma Facebook-posztban számolt be a
kormányülésről, szerinte a kabinet teljes létszáma 15 fős. Érdeklődni
szeretnék, a 10 miniszteren és a két tárca nélküli minszteren, és a
miniszterelnökön kívül, ki az a további két személy, aki Orbán szavai
alapján rendszeres résztvevői a kabinet üléseinek?”

 

Az Infotv. 30. § (2) bekezdésére figyelemmel, „ha a kért adatot korábban
már elektronikus formában nyilvánosságra hozták, az igény teljesíthető az
adatot tartalmazó nyilvános forrás megjelölésével is.”

 

A fentiekkel összefüggésben tájékoztatjuk, hogy a Kormány tagjainak
listáját a kormany.hu honlapon érheti el, az alábbi linken:

 

[2]https://kormany.hu/a-kormany-tagjai

 

Jelen levelet kizárólag elektronikus úton, a megkeresésben megjelölt
e-mail címre küldjük meg.

 

Jogorvoslati tájékoztató

 

A közérdekű adat megismerésére vonatkozó igény elutasítása vagy a
teljesítésre nyitva álló (illetve a meghosszabbított) határidő
eredménytelen eltelte esetén, valamint – ha a költségtérítést nem fizette
meg – a másolat készítéséért megállapított költségtérítés összegének
felülvizsgálata érdekében a Fővárosi Törvényszéken (1363 Budapest, Pf. 16
- 1055 Budapest, Markó utca 27.) keresettel élhet.

 

A közérdekű adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatos
jogsértés esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz
(1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.) is fordulhat.

 

A pert az igény elutasításának közlésétől, a határidő eredménytelen
elteltétől, illetve a költségtérítés megfizetésére vonatkozó határidő
lejártától számított harminc napon belül kell megindítani. Ha az igény
elutasítása, nem teljesítése vagy a másolat készítéséért megállapított
költségtérítés összege miatt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóságnál bejelentést tesz, a pert a bejelentés érdemi vizsgálatának
elutasításáról, a vizsgálat megszüntetéséről vagy lezárásáról, továbbá az
adatkezelő jogsérelem orvoslására, illetve annak közvetlen veszélye
megszüntetésére történő felszólítása eredményéről szóló értesítés
kézhezvételét követő harminc napon belül lehet megindítani.

 

Tisztelettel:

Miniszterelnöki Kabinetiroda

 

 

idézett részek megjelenítése

Tisztelt Adatigénylés (MK)!

Tényleg a pofátlanság csúcsa ez a levélfolyam, hogy először közlik egyik este 10 óra körül, hogy 45 nap alatt tudnak csak válaszolni, majd elküldik a kormány tagjainak listáját. Ha jobb volna az oktatás színvonala nem volna szövegértési problémája a propaganda minisztérium munkatársainak. A nehézségek további elkerülése érdekében jelezném, hogy engem az a 2 személy érdekel, aki nem kormánytag, de részt vesz a kabinet ülésein! E mellett szeretném megtudakolni, ezeke a válaszokat ki írja, s miért nincs egy természetes szeméy által aláírva? Ennyire kellemetlen volna névvel vállalni ezt a cinizmust?

Üdvözlettel:

Bogád Zoltán

Adatigénylés (MK), Miniszterelnöki Kabinetiroda

2 Attachments

 

[1]cid:[email protected]

MINISZTERELNÖKI KABINETIRODA

 

 

Iktatószám: MK_JF_közadat/48/5 (2021)

Bogád Zoltán

[2][FOI #18231 email]

 

 

Tisztelt Uram!

 

2021. május 20-án érkezett levelében az információs önrendelkezési jogról
és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a
továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján közérdekű
adatigényléssel fordult a Miniszterelnöki Kabinetirodához.

 

Adatigénylését a következők szerint fogalmazta meg:

 

„Orbán Viktor miniszterelnök ma Facebook-posztban számolt be a
kormányülésről, szerinte a kabinet teljes létszáma 15 fős. Érdeklődni
szeretnék, a 10 miniszteren és a két tárca nélküli minszteren, és a
miniszterelnökön kívül, ki az a további két személy, aki Orbán szavai
alapján rendszeres résztvevői a kabinet üléseinek?”

 

Kérdésére az alábbi egyértelmű választ adtuk 2021. június 10. napján:

 

„Az Infotv. 30. § (2) bekezdésére figyelemmel, „ha a kért adatot korábban
már elektronikus formában nyilvánosságra hozták, az igény teljesíthető az
adatot tartalmazó nyilvános forrás megjelölésével is. A fentiekkel
összefüggésben tájékoztatjuk, hogy a Kormány tagjainak listáját a
kormany.hu honlapon érheti el, az alábbi linken:

 

[3]https://kormany.hu/a-kormany-tagjai”

 

2021. június 10. napján érkezett levelében Ön a következőket írja:

 

„Tényleg a pofátlanság csúcsa ez a levélfolyam, hogy először közlik egyik
este 10 óra körül, hogy 45 nap alatt tudnak csak válaszolni, majd elküldik
a kormány tagjainak listáját. Ha jobb volna az oktatás színvonala nem
volna szövegértési problémája a propaganda minisztérium munkatársainak. A
nehézségek további elkerülése érdekében jelezném, hogy engem az a 2
személy érdekel, aki nem kormánytag, de részt vesz a kabinet ülésein! E
mellett szeretném megtudakolni, ezeke a válaszokat ki írja, s miért nincs
egy természetes szeméy által aláírva? Ennyire kellemetlen volna névvel
vállalni ezt a cinizmust?”

 

Fentiekkel kapcsolatosan az alábbiakról tájékoztatjuk, és szövegértési
nehézségek elkerülése érdekében az alábbi kimerítő választ adjuk a
megértését elősegítendő:

 

Amennyiben a 2021. június 10. napján küldött válaszunkban szereplő linket
(a félreértések elkerülése érdekében, erről a linkről van szó:
[4]https://kormany.hu/a-kormany-tagjai) megnyitotta volna, a kormány
tagjait ábrázoló fotók vagy a linken található személyek nevének számát
felhasználva, egyszerű matematikai művelet (összeadás) alkalmazásával Ön
is meggyőződhetett volna arról, hogy a kormány (az Ön adatigénylésében
megfogalmazottak szerint „kabinet”) teljes létszáma 15 fő.

 

Tájékoztatjuk, hogy Magyarország Kormánya 15 fős testület, és annak
létszáma az alábbiak szerint tevődik össze:

 

- 1 fő miniszterelnök

- 1 fő nemzetpolitikáért, egyházügyekért és nemzetiségekért felelős
miniszterelnök-helyettes (tárca nélküli miniszter)

- 10 fő miniszter:

1. belügyminiszter, egyben miniszterelnök-helyettes

2. pénzügyminiszter, egyben miniszterelnök-helyettes

3. honvédelmi miniszter

4. Miniszterelnökséget vezető miniszter

5. emberi erőforrások minisztere

6. agrárminiszter

7. innovációs és technológiai miniszter

8. a miniszterelnök kabinetfőnöke

9. külgazdasági és külügyminiszter

10. igazságügyi miniszter

- 3 fő tárca nélküli miniszter:

1. a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter

2. családokért felelős tárca nélküli miniszter

3. a Paksi Atomerőmű bővítéséért felelős tárca nélküli miniszter

 

Összesen: 1 (egy) + 1 (egy) + 10 (tíz) + 3 (három) = 15 (tizenöt) fő.

 

Az Ön értelmezési problémáját álláspontunk szerint az okozhatja, hogy
hiányos információkkal rendelkezik a kormány tagjairól, tekintve, hogy az
Ön számításai szerint a „kabinet” csupán 13 főből áll: „[…] 10 miniszteren
és a két tárca nélküli miniszteren, és a miniszterelnökön kívül […]”

 

Válaszunk értelmezéséhez csatoltan küldünk egy külön az Ön részére készült
képösszeállítást is, a vizuális megjelenítés erejében bízva, Magyarország
Kormányának tagjairól.

 

Jelen levelet kizárólag elektronikus úton, a megkeresésben megjelölt
e-mail címre küldjük meg.

 

Jogorvoslati tájékoztató

 

A közérdekű adat megismerésére vonatkozó igény elutasítása vagy a
teljesítésre nyitva álló (illetve a meghosszabbított) határidő
eredménytelen eltelte esetén, valamint – ha a költségtérítést nem fizette
meg – a másolat készítéséért megállapított költségtérítés összegének
felülvizsgálata érdekében a Fővárosi Törvényszéken (1363 Budapest, Pf. 16
- 1055 Budapest, Markó utca 27.) keresettel élhet.

 

A közérdekű adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatos
jogsértés esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz
(1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.) is fordulhat.

 

A pert az igény elutasításának közlésétől, a határidő eredménytelen
elteltétől, illetve a költségtérítés megfizetésére vonatkozó határidő
lejártától számított harminc napon belül kell megindítani. Ha az igény
elutasítása, nem teljesítése vagy a másolat készítéséért megállapított
költségtérítés összege miatt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóságnál bejelentést tesz, a pert a bejelentés érdemi vizsgálatának
elutasításáról, a vizsgálat megszüntetéséről vagy lezárásáról, továbbá az
adatkezelő jogsérelem orvoslására, illetve annak közvetlen veszélye
megszüntetésére történő felszólítása eredményéről szóló értesítés
kézhezvételét követő harminc napon belül lehet megindítani.

 

Tisztelettel:

Miniszterelnöki Kabinetiroda

 

 

idézett részek megjelenítése