Tisztelt Moholy-Nagy Művészeti Egyetem!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre, hogy a 2018/2019-es tanévben hány hallgató igényelt kollégiumi férőhelyet szakonként, illetve hány fő részesült közülük kollégiumi elhelyezésben. Továbbá kérem szíveskedjenek megküldeni részemre a kollégiumi elhelyezés feltételeit és szabályait tartalmazó dokumentumot(kat), amik egyben tartalmazzák a kollégiumi férőhelyek elnyeréséhez kapcsolódó konkrét kritériumokat is.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2019. július 19.

Üdvözlettel:

Kovács Ákos

Nagy Zsombor, Moholy-Nagy Művészeti Egyetem

2 Melléklet

Tisztelt Kovács Ákos!

 

Hivatkozással a Moholy – Nagy Művészeti Egyetem (MOME), mint közfeladatot
ellátó intézmény felé, 2019. július 19. napján elektronikus levélében
megküldött, a „kollégiumi férőhelyek kiosztása az elmúlt tanévben a
MOME-n”  tárgy megjelöléssel benyújtott adatigénylése vonatkozásában - az
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.
évi CXII. törvény (’Infotv.’) 3. § 5. pontja, valamint a 29. § (1)
bekezdése alapján - az alábbiakban teljesítem a közérdekű
adatszolgáltatást:

 

·       A 2018/2019-es tanévben kollégiumi férőhelyet igénylő és
férőhelyet szerzett hallgatók száma szakonként:

Jelentkezők Felvettek
Szak száma (db) száma
(db)
Animáció BA 5 4
Animáció MA 1 1
Design- és
művészetmenedzsment 1 1
MA
Designkultúra BA 4 3
Divat- és 2 2
textiltervezés MA
Építőművészet BA 3 1
Fémművesség BA 2 2
Fémművesség MA 2 0
Formatervezés BA 7 4
Formatervező művész 1 1
MA
Fotográfia BA 5 5
Fotográfia MA 2 2
Kerámiatervezés BA 2 2
Kerámiatervezés MA 1 0
Média design BA 1 1
Tanári MA 1 0
Tárgyalkotás BA 7 4
Tárgyalkotás 1 1
[fémművesség] BA
Tervezőgrafika BA 4 4
Tervezőgrafika MA 2 1
Textiltervezés BA 4 4
Üvegtervezés BA 1 1
Összesen 59 44

 

·       A 2018/2019-es tanévben 44 fő részesült kollégiumi elhelyezésben.

Jelen levelem mellékleteként csatoltan, elektronikus formában továbbítom a
kollégiumi elhelyezés szabályait tartalmazó dokumentumok (a kollégium
működési rendjéről szóló 17/2017. (XI.30.) számú kancellári utasítás és a
Moholy-Nagy Művészeti Egyetem Térítési és Juttatási Szabályzata)
másolatait.

 

A közérdekű adatkérés iránti igényének teljesítésére, törvényes határidőn
belül, kérésének megfelelően - az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint –
elektronikus úton, a feladó e-mail címére teszek eleget.

 

Üdvözlettel,

 

Dr. Nagy Zsombor

kancellár
MOME

 

 

 

idézett részek megjelenítése