Tisztelt Miskolci Egyetem!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre, hogy a 2018/2019-es tanévben hány hallgató igényelt kollégiumi férőhelyet szakonként, illetve hány fő részesült közülük kollégiumi elhelyezésben. Továbbá kérem szíveskedjenek megküldeni részemre a kollégiumi elhelyezés feltételeit és szabályait tartalmazó dokumentumot(kat), amik egyben tartalmazzák a kollégiumi férőhelyek elnyeréséhez kapcsolódó konkrét kritériumokat is.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2019. július 16.

Üdvözlettel:

Kovács Ákos

adatvedelem, Miskolci Egyetem

3 Melléklet

Tisztelt Kovács Ákos!

A Miskolci Egyetem részére Ön által küldött közérdekű adatigénylést az
alábbiak szerint maradéktalanul teljesítem.

A 2018/19-s tanévben kollégiumi férőhelyet igényelt személyek számát és
azt a számadatot, hogy hány fő részesült kollégiumi férőhelyben a csatolt
excell dokumentum tartalmazza. Felhívom szíves figyelmét, hogy az
információ kizárólag Karok szerinti lebontásban áll rendelkezésre.
Amennyiben ragaszkodik a szakok szerinti lebontáshoz, úgy az Infotv. 29.§
(2) bekezdése alapján további 15 nappal meghosszabbítjuk az igény
teljesítésére nyitva álló határidőt tekintettel arra, hogy a kért adatkör
összeállítása a munkaerőforrás aránytalan ráfordításával jár. Kérem tegyen
nyilatkozatot, hogy változatlanul fenntartja e az adatkör szakok szerinti
bontását, vagy elfogadja azt Karok szerinti bontásban.

Az Infotv. 29.§ (4) bekezdés, valamint a 301/2016 (IX.30.) Kormányrendelet
(a továbbiakban: Kormányrendelet) 4.§ alapján tájékoztatom, hogy a szakok
szerinti bontás elkészítése aránytalan munkaerő ráfordítást eredményezne,
tekintettel arra, hogy a Miskolci Egyetemen közel 150 szakon folyik
képzés,
amelyre vonatkozó statisztikai adat elkészítése bőven meghaladná a 4
munkaórát.

Mellékletként csatolom a Miskolci Egyetem Szervezeti és Működési
Szabályzat III. kötet Hallgatói Követelményrendszert, illetve a Kollégiumi
Szabályzatot, amely dokumentumok a kollégiumi elhelyezés részletes
szabályait, valamint a kollégiumi férőhelyek elnyeréséhez kapcsolódó
konkrét kritériumokat is tartalmazzák.

Üdvözlettel,

--
DR. CERTICKY MÁRIO
adatvédelmi tisztviselő
Miskolci Egyetem
Kancellária Hivatal
Jogi és Igazgatási Osztály
A4. I. em. 123.
+36 (46) 565-111/1420
[email address]

Tisztelt DR. CERTICKY MÁRIO!

Köszönöm, a megküldött adatok elegendőek.

Üdvözlettel:
Kovács Ákos