Ez a közérdekűadat-igénylés csatolmányának HTML formátumú változata 'Kollégiumi férőhelyek kiosztása az elmúlt tanévben'.


 
A MISKOLCI EGYETEM 
SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 
III. KÖTET 
HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER 
A KOLLÉGIUMOK MŰKÖDÉSÉRE VONATKOZÓ 
SZABÁLYZAT 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Miskolc, 2019. 
 

 
 
 


 
 
 
 
1.3.12. sz. Egyetemi Szabályzat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A MISKOLCI EGYETEM 
SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 
III. KÖTET 
HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER 
A KOLLÉGIUMOK MŰKÖDÉSÉRE VONATKOZÓ 
SZABÁLYZAT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A MISKOLCI EGYETEM SZENÁTUSÁNAK  
94/2019. SZ. HATÁROZATA 
 
Készült 8 példányban  
… sorszámú, változás átvezetésére kötelezett példány. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kiadásért felelős: A Miskolci Egyetem Rektora 
Kiadja a Miskolci Egyetem 
ME Sokszorosító Üzeme 
Nyomdaszám: Re.….-….. ME  
Miskolc-Egyetemváros, 2019. 
A szabályzat gondozásáért felelős: A Miskolci Egyetem oktatásfejlesztési feladatokat ellátó 
rektorhelyettese 
 

link to page 5 link to page 7 link to page 7 link to page 9 link to page 9 link to page 10 link to page 11 link to page 11 link to page 12 link to page 12 link to page 13 link to page 13 link to page 15 link to page 15 link to page 15 link to page 15 link to page 16 link to page 16 link to page 17 link to page 17 link to page 19 link to page 20 link to page 21 link to page 21 link to page 22 link to page 22 link to page 22 link to page 22 link to page 23 link to page 24 link to page 24 link to page 24 link to page 25 link to page 27 link to page 28 link to page 28 link to page 29 link to page 29 A kollégiumok működésére vonatkozó   
MISKOLCI  EGYETEM 
 
szabályzat 
Változat száma:     A5 
 
 
TARTALOMJEGYZÉK 
 
 
TARTALOMJEGYZÉK .................................................................................................................. 5 
A szabályzat hatálya ........................................................................................................... 7 
Általános rendelkezések ..................................................................................................... 7 

Az Egyetem által működtetett kollégiumok egyetemi vezetése ......................................... 9 
A ME-HÖK Kollégiumi Bizottsága (ME-HÖK KB) ......................................................... 9 
A ME-HÖK kollégiumi alelnöke (alelnök) ...................................................................... 10 
A kari hallgatói önkormányzat kollégiumi bizottsága (kari HÖK KB) ........................... 11 
A kari hallgatói önkormányzat kollégiumi alelnöke (kari alelnök) ................................. 11 
A kollégiumi részleg ........................................................................................................ 12 
A kollégiumok lakói – a kollégiumi hallgatók ................................................................. 12 

A kollégiumokban (bérleményekben) szorgalmi időszakban rendezvényekre átengedett 
férőhelyek igénybevétele .................................................................................................. 13 
A BOLYAI KOLLÉGIUMRA VONATKOZÓ SPECIÁLIS SZABÁLYOK  ...................................... 15 
A szabályzat hatálya ......................................................................................................... 15 
A Bolyai Kollégium működésének alapelvei ................................................................... 15 
 ..............................................................................................................................................  
A Bolyai Kollégium bélyegzője ....................................................................................... 15 
A Bolyai Kollégium szervezeti felépítése ........................................................................ 16 
AZ UNI-HOTELRE VONATKOZÓ SPECIÁLIS SZABÁLYOK  ................................................... 16 
A KOLLÉGIUMOK HÁZIRENDJE  ......................................................................................... 17 
Általános rendelkezések ................................................................................................... 17 
Vagyonvédelem ................................................................................................................ 19 
Látogatók és vendégek fogadásának rendje ..................................................................... 20 
Be- és kiköltözés .............................................................................................................. 21 
Egyebek ............................................................................................................................ 21 

A KOLLÉGIUMOK FEGYELMI SZABÁLYZATA  .................................................................... 22 
A szabályzat célja ............................................................................................................. 22 
A szabályzat hatálya ......................................................................................................... 22 
A Fegyelmi Bizottság ....................................................................................................... 22 
A fegyelmi eljárás megindítása ........................................................................................ 23 
Kizárási okok .................................................................................................................... 24 
Az eljárás felfüggesztése .................................................................................................. 24 
Az elintézési határidő ....................................................................................................... 24 

Idézés, értesítés, tárgyalás, tanú, jegyzőkönyv ................................................................. 25 
A fegyelmi határozat ........................................................................................................ 27 
A fegyelmi büntetések ...................................................................................................... 28 
A jogorvoslat .................................................................................................................... 28 

A jogerőre emelkedés ....................................................................................................... 29 
A KOLLÉGIUMOK FELVÉTELI SZABÁLYZATA  ................................................................... 29 
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK  ...................................................................................................... 33 
 
 
 
 
Szabályzat érvényességi ideje: határozatlan 
Nyomtatás dátuma: 

A kollégiumok működésére vonatkozó   
MISKOLCI  EGYETEM 
 
szabályzat 
Változat száma:     A5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Szabályzat érvényességi ideje: határozatlan 
Nyomtatás dátuma: 

A kollégiumok működésére vonatkozó  Oldalszám:    7 
MISKOLCI  EGYETEM 
 
szabályzat 
Változat száma:     A5 
 
A Miskolci Egyetem Szenátusa az  Egyetem  Kollégiumainak  működési  rendjét  –  a Miskolci 
Egyetem Hallgatói Önkormányzatával (továbbiakban ME-HÖK) egyetértésben – az alábbiak 
szerint szabályozza. 
 
A szabályzat hatálya 
1. § 
(1)  A szabályzat hatálya kiterjed a Miskolci Egyetem Bolyai Kollégiumára, valamint az 
Uni-Hotel Diákotthonára (továbbiakban Uni-Hotel)  a  bérelt  férőhelyek  tekintetében  a 
bérlés időtartamában (a továbbiakban: kollégiumok). 
(2)  A kollégiumok az alábbi férőhelyeket foglalják magukba: 
a)  az Uni-Hotel bérelt férőhelyek 
b)  E/1 kollégium, 
c)  E/2 kollégium, 
d)  E/3 kollégium, 
e)  E/4 kollégium, 
f)  E/5 kollégium, 
g)  E/6 kollégium. 
(3)  Az Egyetem által épített, bérelt, illetve megvásárolt kollégiumi létesítmények a 
kollégiumok részét képezik. 
(4)  A lakhatási támogatás keretének kollégiumi  –  diákotthoni  férőhelyek  bérlésére 
fordítható  részéből  részben  vagy  egészben  finanszírozott  kollégiumi  és  diákotthoni 
férőhelyek a kollégiumok részét képezik. 
(5)  Jelen szabályzat hatálya kiterjed egyrészt a kollégiumokban lakó és az Egyetemmel 
hallgatói  jogviszonyban  álló  hallgatókra,  a  kollégiumokban  különböző  jogcímen 
tartósan vagy átmenetileg elhelyezettekre, a kollégiumokban lakó egyetemi oktatókra és 
a kollégiumok dolgozóira, valamint a kollégiumban ideiglenesen tartózkodó minden 
egyéb személyre (például vendégek, oktatási, kutatási célból kollégiumban tartózkodók 
stb.). 
 
Általános rendelkezések 
2. § 
(1)  A kollégiumok az Egyetem részeként működve a rendelkezésre álló férőhelyek keretein 
belül  lakhatási  lehetőséget  nyújtanak  –  a jelen szabályzat mellékletében megjelölt – 
azon hallgatók számára, akik nem állandó lakhelyükön tanulnak, illetve kivételesen 
indokolt esetben, akik szociális helyzetük, valamint a családi állapotukban és 
körülményeikben történt változás miatt már nem tudják biztosítani lakhelyükön a 
tanuláshoz szükséges zavartalan feltételeket. 
(2)  A  kollégiumok  működésének  mindig  összhangban  kell  lennie  az  Egyetem 
célkitűzéseivel,  ezért  az  Egyetem  az  alábbi  eszközöket  és  lehetőségeket  köteles 
biztosítani a kollégiumokban lakó hallgató részére: 
a)  ágy, 
b)  asztal, szék, ruhásszekrény, 
Szabályzat érvényességi ideje: határozatlan 
Nyomtatás dátuma: 

A kollégiumok működésére vonatkozó  Oldalszám:    8 
MISKOLCI  EGYETEM 
 
szabályzat 
Változat száma:     A5 
 
c)  paplan, párna, 
d)  fürdőhelyiségek, illemhelyek, 
e)  évi két alkalommal a kollégium épületének nagytakarítása, 
f)    évi egy alkalommal az egészségügyi helyiségek higiéniai festése, 
g)  szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal az épület rovar-  és  kártevő 
mentesítése, 
h)  hűtőgéphasználat (25 l/fő hűtőtérfogattal), 
i)    hideg- és melegvíz-használati lehetőség, 
j)    főzési és ételmelegítési lehetőség (25 főre 1 db 1000 W-os főzőlap), 
k)  tanulószoba, 
l)    elektromos áram: 
la)  a kollégium alapfeladatainak (pl. közterületek, vizesblokkok, konyhák, 
mosókonyhák, tanulószobák, stb.) ellátásához szükséges áramellátás, 
lb)  a  kollégiumi  szobákban  hűtőgépek,  hajszárítók  és  a  200  W  alatti  elektromos 
teljesítményű  nem  hőfejlesztő  eszközök  (TV,  videó,  kávé-  és  teafőző, 
villanyborotva, szórakoztató elektronikai eszközök, kis fogyasztású háztartási 
eszközök) használatához szükséges áramellátás (a világítás 100 W alatti 
teljesítményű fogyasztókkal), 
lc)  hallgatói tulajdonú számítógépek használatának áramellátása, 
m)  fűtés biztosítása, 
n)  mosási  és  vasalási  lehetőség  (100  főre  5  kg  ruha  mosóteljesítményű  automata 
mosógép), 
o)  lehetőség  szerint  hallgatónként  egy  internet-hozzáférési pont, de legalább 
kollégiumonként  egy,  a  hallgatók  által  térítésmentesen  igénybe  vehető 
számítógépterem, 
p)  a hallgatók ki-  és beléptetésekor a szükséges ellenőrzéseket  elvégző  éjjel-nappali 
portaszolgálat vagy beléptető rendszer, 
q)  közös használatú helyiségek és vizesblokkok takarítása, 
r)    liftekkel felszerelt épületben azok üzemeltetése, 
s)  lehetőség  szerint  hallgatónként  min.  7  m2  nettó lakóterület, közösségi és 
tanulóhelyiség,  úgy,  hogy  a  közös  légtérben  (lakóterület)  elhelyezhető  hallgatók 
száma legfeljebb 4 fő legyen. 
(3)  A kollégiumban elhelyezést nyert hallgatónak a saját tulajdonú elektromos berendezések 
használatánál figyelembe kell vennie a tűz-, baleset- és érintésvédelmi előírásokat. 
(4)  Az Egyetem által működtetett kollégiumok irányításával és működtetésével kapcsolatos 
feladatokat az egyetemi vezetés és a ME-HÖK a jogszabályokban és szabályzatokban 
meghatározott módon, egymással együttműködve végzik. Az Uni-Hotel üzemeltetéséről 
az Uni-Hotel  bérbeadója  gondoskodik  úgy,  hogy  a  Bérleti  szerződésben  és  a  Miskolci 
Egyetem SZMSZ-ében foglaltak szerint az Egyetemmel és a ME-HÖK-kel 
együttműködik. 
 
 
 
 

Szabályzat érvényességi ideje: határozatlan 
Nyomtatás dátuma: 

link to page 9 link to page 9 link to page 9 A kollégiumok működésére vonatkozó  Oldalszám:    9 
MISKOLCI  EGYETEM 
 
szabályzat 
Változat száma:     A5 
 
Az Egyetem által működtetett kollégiumok egyetemi  vezetése 
3. § 
(1)1  Az egyetemi kollégiumok igazgatóját (a továbbiakban: igazgató) pályázat útján a 
kancellár  bízza meg és menti fel. A megbízás legfeljebb 5 évre történik és többször 
ismételhető. A megbízás és a felmentés előtt az egyetemi Szenátus véleményét ki kell 
kérni. Az igazgató kinevezésében és felmentésében a ME-HÖK egyetértést gyakorol. 
(2)  Az Uni-Hotel vezetését a bérbeadó alkalmazásában álló igazgató végzi. 
(3)2  Az igazgató a ME-HÖK KB véleményét kikérve javaslatot tesz a kollégium 
igazgatóhelyetteseinek kinevezésére a Kancellárnak. 
(4)  Az igazgató és a helyetteseik tanácskozási joggal vesznek részt a ME-HÖK KB ülésein, 
ahol rendszeresen részletes tájékoztatást adnak az általuk végzett feladatokról. 
(5)3  Az Egyetem által  működtetett  kollégiumok  üzemeltetése  az    Üzemeltetési Igazgatóság 
feladata. 
 
A ME-HÖK Kollégiumi Bizottsága (ME-HÖK KB) 
4. § 
(1)  Jelen szabályzatban hatáskörébe utalt kérdésekben a ME-HÖK és a ME-HÖK KB dönt 
az alábbi szabályozás szerint. 
(2)  A ME-HÖK KB a ME-HÖK kollégiumi ügyekért felelős operatív végrehajtó testülete. 
(3)  A ME-HÖK KB üléseit a ME-HÖK kollégiumi alelnöke (továbbiakban: alelnök) vezeti. 
(4)  A ME-HÖK KB határozatképességéhez a tagok 4/5-ének jelenléte szükséges azzal, 
hogy az alelnök és a ME-HÖK elnök szavazatának hiányában határozat nem hozható. 
(5)  A ME-HÖK KB üléseit az alelnök hívja össze a napirendi pontok megjelölésével 
legalább három munkanappal az ülés időpontja előtt. A ME-HÖK KB ülését egy héten 
belül össze kell hívni: 
a)  a Bolyai Kollégium vagy az Uni-Hotel igazgatójának írásbeli kérelmére, 
b)  a ME-HÖK elnökének írásbeli kérelmére, 
c)  a tagok 30 %-ának írásbeli kérelmére. 
(6)  A ME-HÖK KB döntéseit egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén az 
alelnök szavazata dönt. 
(7)  A ME-HÖK KB határozatait írásban kell rögzíteni, és azokat a ME-HÖK irattárában 
kell elhelyezni, továbbá nyolc munkanapon belül meg kell küldeni az igazgatóknak. A 
határozatok és a jegyzőkönyvek egy-egy példányát a Bolyai Kollégium irattárában is el 
kell helyezni. 
                                                 
1  Módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 242/2017. sz. határozatával, 2017. november 24. napjától 
hatályos szöveg. 
2  Módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 242/2017. sz. határozatával, 2017. november 24. napjától 
hatályos szöveg. 
3  Módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 242/2017. sz. határozatával, 2017. november 24. napjától 
hatályos szöveg. 
Szabályzat érvényességi ideje: határozatlan 
Nyomtatás dátuma: 

link to page 10 A kollégiumok működésére vonatkozó  Oldalszám:    10 
MISKOLCI  EGYETEM 
 
szabályzat 
Változat száma:     A5 
 
4(8)  A ME-HÖK KB-nak hivatalból tagja a ME-HÖK elnöke és az alelnök, további tagjai a 
kari HÖK-ök kollégiumi alelnökei (továbbiakban kari alelnök). Tanácskozási jogú tagjai 
a kollégiumi igazgatók, valamint helyetteseik, indokolt esetben a nemzetközi ügyekért 
felelős rektorhelyettes, és a doktoranduszhallgatók képviselője. 
(9)  A ME-HÖK KB feladata és hatásköre: 
a)  a ME-HÖK KB részt vesz a kollégiumok szabályzatainak és mellékleteinek 
megalkotásának és módosításának előkészítésében, 
b)  figyelemmel kíséri és segíti a kollégiumok egyetemi vezetésének munkáját, valamint 
a kollégiumok működését, 
c)  irányítja  a  kari  hallgatói  önkormányzat  kollégiumi  ügyekért  felelős  bizottságainak 
(továbbiakban kari HÖK KB) munkáját, 
d)  részt vesz a kollégiumi felvétel és beköltözés lebonyolításában, 
e)  támogatja  és  ellenőrzi  a  kollégiumokban  működő  öntevékeny  csoportok, 
szakkollégiumok, klubok stb. munkáját. Az illetékes kollégium igazgatójával 
közösen  maximum  egy  tanév  időtartamában  engedélyezi  a  kollégiumi 
klubhelyiségek használatát. 
(10)  A ME-HÖK KB dönt: 
a)  a kollégiumi férőhelyek karok és épületek közötti elosztásáról, 
b)  a felvételi ütemterv, az elektronikus pályázati lapok és az egyéb 
formanyomtatványok meghatározásában, a kollégiumok vezetésével 
együttműködve, 
c)  minden egyéb, a hatáskörébe utalt kérdésben. 
(11)  A ME-HÖK KB véleményezi: 
a)  az igazgató által a kollégiumi igazgatóhelyettesekre tett javaslatokat, 
b)  a kollégiumokon végzett karbantartási és felújítási munkálatokat, 
c)  a kollégiumok egyetemi irányítását végző vezetők tevékenységét. 
(12)  A ME-HÖK KB javaslata alapján a ME-HÖK egyetértést gyakorol: 
a)  a kollégiumok szabályzatainak és mellékleteinek megalkotásában, elfogadásában és 
módosításában, 
b)  a kollégiumi díjak és térítések mértékének megállapításában, valamint a térítési és 
juttatási szabályzat elfogadásában, 
c)  a lakhatási támogatás  keretösszegéből  bérelt  kollégiumi  férőhelyeket  igénybevevő 
kollégisták által befizetett kollégiumi díj felhasználásában, 
d)  a nyári hallgatói kollégiumi bentlakás feltételeinek és szabályainak 
meghatározásában, 
e)  a kollégiumok igazgatóinak kinevezésében (az Uni-Hotel igazgatóját kivéve). 
 
A ME-HÖK kollégiumi alelnöke (alelnök) 
5. § 
                                                 
4  Módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 94/2019. sz. határozatával, 2019.  május 1.  napjától hatályos 
szöveg. 
Szabályzat érvényességi ideje: határozatlan 
Nyomtatás dátuma: 

A kollégiumok működésére vonatkozó  Oldalszám:    11 
MISKOLCI  EGYETEM 
 
szabályzat 
Változat száma:     A5 
 
(1)  Az alelnök a ME-HÖK  KB  vezetője,  szervezi  és  felügyeli  a  ME-HÖK részvételét a 
kollégiumi vezetésben. Feladatai: 
a)  előkészíti és vezeti a ME-HÖK KB üléseit, 
b)  gondoskodik a ME-HÖK Választmány és a ME-HÖK KB kollégiumokkal 
kapcsolatos döntéseinek végrehajtásáról, 
c)  részt vesz az üzemeltetést felügyelő monitoring bizottságokban, 
d)  dönt valamennyi, a hatáskörébe utalt kérdésről. 
(2)  Az alelnököt a ME-HÖK KB véleményének figyelembevételével a ME-HÖK elnökének 
javaslatára a ME-HÖK  Küldöttgyűlése  választja. Alelnöknek kizárólag kollégiumban 
lakó hallgató jelölhető. 
 
A kari hallgatói önkormányzat kollégiumi bizottsága (kari HÖK KB) 
6. § 
(1)  A kari HÖK KB az adott kar hallgatói önkormányzatának  kollégiumi  ügyekért  felelős 
szerve és a kollégiumban lakó hallgatók vezető testülete. 
(2)  A kari HÖK KB feladatai: 
a)  végrehajtja a ME-HÖK testületeinek határozatait, 
b)  továbbítja a kérdéseit és javaslatait a ME-HÖK KB-nak, 
c)  gondoskodik arról, hogy a kollégiumokban lakó hallgatók megismerhessék a 
kollégiumok szabályzatait és azok mellékleteit, valamint arról, hogy ezen 
szabályzatokat betartsák, 
d)  jelenti a részlegben történt káreseményeket és szabályzatsértéseket a kollégiumok 
gondnokának és a ME-HÖK KB-nak, 
e)  véleményezi a kollégiumok részlegeiben történt karbantartási és felújítási 
munkálatokat, véleményét írásban megküldi a ME-HÖK KB-nak, 
f) a Felvételi Szabályzat alapján dönt a kollégiumi felvételi kérelmek elbírálásáról, 
összeállítja és jól látható helyen kifüggeszti a pályázatok elbírálásának eredményeit, 
g)  részt vesz a kollégiumi be- és kiköltözések lebonyolításában. 
(3)  A  kari  HÖK  KB  legalább  öt  főből  áll.  A kari HÖK KB határozatképességéhez tagjai 
több mint felének jelenléte szükséges. 
(4)  A kari HÖK KB-nak hivatalból tagja és egyben elnöke a kari alelnök. 
(5)  A  kari  HÖK  KB  tagjait  a  kari  HÖK  KB  elnökének  javaslatára  a  részleggyűlés 
véleményének figyelembevételével a kari HÖK Küldöttgyűlése  választja az adott kar 
kollégiumban lakó hallgatói közül. 
(6)  A kari  HÖK  KB  üléseiről  jegyzőkönyvet  kell  vezetni,  amelyet  a  kari  HÖK  irattárában 
kell elhelyezni és meg kell küldeni az illetékes kollégiumnak, illetve a ME-HÖK-nek 
nyolc munkanapon belül. 
 
A kari hallgatói önkormányzat kollégiumi alelnöke (kari alelnök) 
7. § 
(1)  A kari alelnök feladatai: 
Szabályzat érvényességi ideje: határozatlan 
Nyomtatás dátuma: 

A kollégiumok működésére vonatkozó  Oldalszám:    12 
MISKOLCI  EGYETEM 
 
szabályzat 
Változat száma:     A5 
 
a)  vezeti és szervezi a kari HÖK KB munkáját, 
b)  rendszeresen részt vesz a ME-HÖK KB ülésein, 
c)  napi kapcsolatot tart fenn a kollégium egyetemi vezetésének tagjaival, 
d)  felügyeli  és  folyamatosan  ellenőrzi  a  részlegben  működő  kollégiumi  klubok 
üzemeltetését és a részlegben folyó kulturális életet, amennyiben szabálytalanságot 
tapasztal, azt haladéktalanul jelenti az ME-HÖK KB-nak, illetve a Kollégium 
igazgatójának, 
e)  összehívja  és  levezeti  a  részleggyűléseket,  tájékoztatja  az  adott  kar  kollégiumban 
lakó hallgatóit az őket érintő döntésekről, 
f) dönt az évközi felvételi kérelmekről. 
(2)  A  kari  alelnököt  a  kari  HÖK  elnökének  javaslatára  a  részleggyűlés  véleményének 
figyelembevételével a kari HÖK Küldöttgyűlése választja. 
 
A kollégiumi részleg 
8. § 
(1)  A kollégiumi részlegek a kollégiumokban lakó hallgatók kari tagozódása alapján jönnek 
létre. 
(2)  A részleggyűlést szükség szerint, de legalább évente egyszer kell összehívni. 
(3)  A  részleggyűlést  a  kari  alelnök,  vagy  az  alelnök  hívja  össze  a  gyűlés  időpontjának, 
helyszínének  és  napirendjének  pontos  megjelölésével  a  kollégiumok  hirdetőjén 
elhelyezett felhívásban, legalább három munkanappal a részleggyűlés előtt. 
(4)  A részleggyűlést két héten belül össze kell hívni: 
a)  a ME-HÖK elnökének írásbeli kérelmére, 
b)  a kari HÖK elnökének írásbeli kérelmére, 
c)  a részleg tagjainak 30 %-a írásbeli kérelmére, 
d)  a kollégiumok igazgatóinak írásbeli kérelmére. 
(5)   A részleggyűlés határozatképességéhez tagjai minimum 25 %-ának jelenléte szükséges. 
A  részleggyűlés  döntéseiről  a  kari  alelnök  köteles  tájékoztatni  a  kollégium  egyetemi 
vezetését.  A  részleggyűlés  határozatait  egyszerű  szótöbbséggel  hozza.  Személyi 
kérdésekben titkos szavazással dönt, kivéve a szavazatszámlálók, a jegyzőkönyvvezető 
és a jegyzőkönyv-hitelesítők személyét. 
(6)  A részleggyűlést a kari alelnök vagy az alelnök vezeti le. 
(7)  A  részleggyűlésekről  jegyzőkönyvet  kell  vezetni,  amelyet  a  kari  HÖK  irattárban  kell 
elhelyezni, az illetékes kollégiumnak, valamint a ME-HÖK-nek nyolc munkanapon 
belül meg kell küldeni. 
(8)  A részleggyűlés véleményt nyilvánít a karialelnök-jelöltek személyéről. Javaslatot tesz a 
kari HÖK KB tagjaira is, akik az adott részleg tagjaiból kerülhetnek ki. 
 
A kollégiumok lakói – a kollégiumi hallgatók 
9. § 
(1)  A kollégiumok lakóinak jogai: 
Szabályzat érvényességi ideje: határozatlan 
Nyomtatás dátuma: 

link to page 13 A kollégiumok működésére vonatkozó  Oldalszám:    13 
MISKOLCI  EGYETEM 
 
szabályzat 
Változat száma:     A5 
 
a)  a kollégiumokban kulturált körülmények között élni, tanulni és szabadidejüket 
eltölteni, 
b)  szavazati joggal részt venni a részleggyűlésen, 
c)  a  közös  helyiségeket  rendeltetésszerűen  használni  a  Házirendben  meghatározott 
módon, 
d)  a kollégiumok által biztosított kedvezményeket és szolgáltatásokat igénybe venni, 
e)  kollégiumi rendezvényeket kezdeményezni a kari alelnök, illetve az igazgatók 
engedélyével, azokon részt venni, 
f)  a ME-HÖK kollégiumi ügyekért felelős testületeinek munkájában részt venni, 
g)  a Házirendben előírt módon látogatót fogadni, 
h)  a szabályzatban foglaltaknak megfelelően nyári elhelyezést kapni a kollégiumokban, 
i)  a  részleggyűlés  összehívását  kezdeményezni  a  szabályzatban  foglaltaknak 
megfelelően, 
j)  a ME-HÖK kollégiumi ügyekért felelős testületeihez kérdést intézni, azokra érdemi 
választ kapni 30 napon belül. 
(2)  A kollégiumok lakóinak kötelességei: 
a)  egyetemi polgárhoz méltó viselkedést tanúsítani, 
b)  megismerni és betartani a kollégiumi szabályzatot és annak mellékleteit, 
c)  a kollégiumi díj fizetése, 
d)  a  szándékos  károkozás  és  nem  rendeltetésszerű  használat  során  keletkező  kár 
megtérítése. 
(3)  A  kollégiumok  lakóinak  tartózkodniuk  kell  minden  olyan  tevékenységtől,  amely  a 
kollégiumokban  lakók,  és  ezek  környékén  élők  nyugalmát  bármilyen  módon zavarja, 
vagy mások jogát vagy jogos érdekét, testi épségét, egészségét, vagyonát sérti vagy 
veszélyezteti. E szabályok megsértése esetén figyelmeztetés alkalmazható vagy 
fegyelmi eljárás kezdeményezhető. 
 
A kollégiumokban (bérleményekben) szorgalmi időszakban rendezvényekre 
átengedett férőhelyek igénybevétele 
10. § 
(1)5  A  kancellár  egyetemi rendezvény céljára, a Kollégiumi Bizottság javaslata alapján a 
ME-HÖK egyetértésével kivételes esetben tanévenként maximum 10 éjszakára igénybe 
veheti a hallgatók kollégiumi  férőhelyeit.  Egyetemi  célú  rendezvény  minden  olyan 
esemény, amely a Miskolci Egyetem oktatási, kutatási tevékenységét elősegíti, valamint 
a hallgatók érdekeit képviseli, és minden olyan esemény, amely a Miskolci Egyetem 
hazai és nemzetközi ismertségét elősegíti. 
(2)  A  kollégiumi  kiköltöztetés  időtartamában  a  kiköltözésben  érintett  hallgatókat 
tanulmányaikban hátrány nem érheti, tanulmányi kötelezettségeik alól automatikusan 
felmentést kapnak. Amennyiben a kiköltözés miatt a hallgatót tanulmányiban  hátrány 
éri, az illetékes kar dékánjánál írásbeli panasszal élhet. A beérkezett panaszt 10 
                                                 
5  Módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 242/2017. sz. határozatával, 2017. november 24. napjától 
hatályos szöveg. 
Szabályzat érvényességi ideje: határozatlan 
Nyomtatás dátuma: 

link to page 14 link to page 14 link to page 14 link to page 14 A kollégiumok működésére vonatkozó  Oldalszám:    14 
MISKOLCI  EGYETEM 
 
szabályzat 
Változat száma:     A5 
 
munkanapon belül ki kell vizsgálni. A dékán döntésével szemben a Miskolci Egyetem 
Hallgatói Jogorvoslati Bizottságnál jogorvoslattal lehet élni. 
(3)6  Az  igénylő  a  rendezvény  tartására  irányuló  kérelmet  a  kollégiumi  férőhelyigény 
megjelölésével egyidejűleg a rendezvény tervezett időpontja előtt minimum 90 nappal 
kell benyújtania írásban a kancellárhoz. A kancellár támogatása esetén azt az egyetértési 
jog gyakorlásának érdekében 10 munkanapon belül megküldi a ME-HÖK-nek, majd ezt 
követően  a  ME-HÖK 10 munkanapon belül köteles az egyetértési jog gyakorlása 
céljából határozatot hozni. Ezt követően a férőhelyigény növelésére nincs lehetőség. 
(4)7  A kollégiumi kiköltöztetés engedélyezéséről a kancellárnak a ME-HÖK egyetértésének 
kézhezvételétől  számított  10  munkanapon  belül  kell  döntést  hoznia.  Döntéséről  a 
kollégiumot, illetve a ME-HÖK-öt írásban tájékoztatja. 
(5)8  A  rendezvényről  szóló  kancellári engedély birtokában a kiköltöző  hallgatói  szobák 
kijelöléséről,  a  kiköltöző  hallgatók  névsoráról  a  ME-HÖK KB dönt. A ki-  és 
beköltöztetés lebonyolításáról az érintett kollégium igazgatósága a ME-HÖK KB 
együttműködésével gondoskodik. 
(6)9  Az  igényelt  férőhelyeket  formanyomtatványon  a  Bolyai Kollégium Igazgatóságánál a 
rendezvényt  megelőző  40  nappal  kell  megrendelni,  mint  szállás  kapacitás  lekötést  a 
kancellári engedély egyidejű csatolásával. Az Uni-Hotel esetében ugyanez az eljárás. Itt 
a szálláskapacitás lekötésért a számított díj összege az egyetem által a bérleményért 
fizetett kapacitás-lekötés  díja,  a  szervezésben  közreműködők  személyi  juttatása, 
valamint az Uni-Hotel által nyújtott egyéb szolgáltatások ellenértéke. 
(7)  A  kiköltözésben  érintett  hallgatókat  a  kiköltözés  első  napja  előtt  legalább  30  nappal  a 
Neptun-rendszeren keresztül az érintett kollégium adminisztrációjának tájékoztatnia kell 
kötelezettségükről.  
(8)  A  rendezvény  felelős  főszervezője  köteles  legkésőbb  a  rendezvény  kezdő  napját 
megelőző  10  munkanappal  a  kollégiumi  igazgatóság részére megadni a végleges 
igényelt szálláskapacitást, mely az eredeti igényhez képest csak negatív irányba térhet 
el. A fizetendő díjnál a számlázás alapját ez képezi. 
(9)  Egy  adott  rendezvényen  a  kiköltöző  hallgatók  létszáma  10  %-nál nagyobb mértékben 
nem haladhatja meg a rendezvény résztvevőinek a kollégiumban - hallgatói férőhelyek 
terhére - ténylegesen elszállásolt létszámát. 
(10)  A hallgatók kötelesek a szobát átvételkori állapotban átadni, és a szoba berendezését 
átvételkori állapotba visszaállítani. A szoba lakói a szoba állapotáért, esetlegesen 
okozott károkért egyetemlegesen felelnek. A szálláslekötés igénylője a szoba állapotáért 
és az esetlegesen okozott károkért anyagi felelőséggel tartozik. A szobában őrizetlenül 
hagyott értéktárgyakért (pl,: pénz, ékszer, stb.) a szállás biztosítója nem vállal 
felelősséget. 
                                                 
6  Módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 242/2017. sz. határozatával, 2017. november 24. napjától 
hatályos szöveg. 
7  Módosítva a Miskolci Egyetem  Szenátusának  242/2017. sz. határozatával, 2017. november 24. napjától 
hatályos szöveg. 
8  Módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 242/2017. sz. határozatával, 2017. november 24. napjától 
hatályos szöveg. 
9  Módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 242/2017. sz. határozatával, 2017. november 24. napjától 
hatályos szöveg. 
Szabályzat érvényességi ideje: határozatlan 
Nyomtatás dátuma: 

A kollégiumok működésére vonatkozó  Oldalszám:    15 
MISKOLCI  EGYETEM 
 
szabályzat 
Változat száma:     A5 
 
(11)  Amennyiben  a  rendezvény  szervezői  e  rendelkezéseket  súlyosan,  vagy  ismétlődően 
megszegik, a kiköltöztetésre vállalt kötelezettséget semmisnek kell tekinteni. 
 
 
A BOLYAI KOLLÉGIUMRA VONATKOZÓ SPECIÁLIS SZABÁLYOK  
A szabályzat hatálya 
11. § 
(1)  Az általános szabályok mellett a Miskolci Egyetem Bolyai Kollégiumára az alábbi 
rendelkezések alkalmazandók. 
(2)  A Bolyai Kollégium az alábbi épületek lakhatás céljára szolgáló épületrészeit foglalja 
magában: 
a)  E/1 kollégium, 
b)  E/2 kollégium, 
c)  E/3 kollégium, 
d)  E/4 kollégium, 
e)  E/5 kollégium, 
f)  E/6 kollégium. 
 
A Bolyai Kollégium működésének alapelvei 
12. § 
(1)  A  Kollégium  működési  feltételeinek  forrása  a  központi  költségvetés,  a  hallgatók  által 
befizetett kollégiumi díjak, valamennyi a kollégiumokban elhelyezett személy térítési 
díja és a Bolyai Kollégiumot érintő  alaptevékenység  körében  végzett  kiegészítő 
tevékenységekből származó bevételek. 
(2)  A  Bolyai  Kollégium  kezelésében  lévő  épületrészek  átmenetileg  és  csak  a 
legszükségesebb mértékig helyet adhatnak a nem közvetlenül hallgatói elhelyezést 
biztosító, és a 2. § (1) bekezdésben fel nem sorolt személyeknek. 
 
 
13. § 
(1)  A Bolyai Kollégium gondnokai munkaköri leírásuknak megfelelően szervezik és végzik 
a  kollégiumok  működtetésével  kapcsolatos  napi  feladatokat.  Munkájukat  az  igazgató 
irányítja, emellett együttműködnek a kari HÖK KB-val. 
(2)  A jelen szabályzatban nem szabályozott, a ME-HÖK-nek a Bolyai Kollégium 
irányításában való részvételével kapcsolatos kérdésekben a ME-HÖK KB határoz. 
 
A Bolyai Kollégium bélyegzője 
14. § 
Szabályzat érvényességi ideje: határozatlan 
Nyomtatás dátuma: 

A kollégiumok működésére vonatkozó  Oldalszám:    16 
MISKOLCI  EGYETEM 
 
szabályzat 
Változat száma:     A5 
 
 
A  Bolyai  Kollégium  bélyegzője  kör  alakú,  benne a „Miskolci Egyetem Bolyai 
Kollégiuma” felirat szerepel. 
 
 
 
 
 
 
A Bolyai Kollégium szervezeti felépítése 
15. § 
Egyetemi vezetés: 
 
kollégiumigazgató 
 
– általános és hallgatói ügyeket koordináló igazgatóhelyettes 
 
– műszaki vezető 
– gondnokok 
 
   
Hallgatói vezetés: 
 
– ME-HÖK 
 
– ME-HÖK KB 
 
– MFK-HÖK KB 
 
– MAK-HÖK KB 
 
– GÉIK-HÖK KB 
 
– ÁJK-HÖK KB 
 
– GTK-HÖK KB 
 
– BTK-HÖK KB 
 
– BBZI-HÖK KB 
 
– EK-HÖK KB 
 
– Kollégiumok Fegyelmi Bizottsága 
 
 
AZ UNI-HOTELRE VONATKOZÓ SPECIÁLIS SZABÁLYOK 
16. § 
(1)  A szobájához minden kollégista külön mágneskártyával és belépőkártyával rendelkezik, 
amelyek a szobaleltár részét képezik, és amelyekkel „leszereléskor” köteles elszámolni. 
A  kártyák  másra  át  nem  ruházhatók.  Elvesztésükből  fakadó  következmények  (anyagi, 
fegyelmi, vagyonvédelmi stb.) a kollégistát terhelik.  
(2)  A  kollégista  köteles  a  szemetet  a  szobájából  naponta,  megfelelően  zárt  csomagolásban 
kivinni (úgy, hogy azzal a közös használati területeket nem szennyezi) és azt a kijelölt 
gyűjtőhelyre elhelyezni. 
(3)  Az Uni-Hotel  lakója  ha  látogatót,  vagy  vendéget  fogad,  belépőkártyáját  és  a  vendég, 
látogató személyazonosságát hitelesen igazoló dokumentumát köteles átadni a 
recepciósnak. A recepció az iratok átvétele után belépési engedélyt ad. A kollégista 
köteles a látogatót, vendéget a portán fogadni, távozáskor a portára lekísérni és a leadott 
igazolványokat visszakérni, illetve a belépési engedélyt visszaadni. 
Szabályzat érvényességi ideje: határozatlan 
Nyomtatás dátuma: 

link to page 17 A kollégiumok működésére vonatkozó  Oldalszám:    17 
MISKOLCI  EGYETEM 
 
szabályzat 
Változat száma:     A5 
 
(4)10  Az Uni-Hotel területén hirdetményeket csak a kijelölt helyekre szabad kifüggeszteni. 
Hirdetések kihelyezéséhez a  Miskolci Egyetem Kommunikációs Csoport engedélye és 
az Uni-Hotel gazdasági vezetőjének  engedélye  szükséges.  Csak  olyan  hirdetések, 
plakátok  stb.  kihelyezése  engedélyezhető,  amelyek  az  Uni-Hotel érdekeit nem sértik. 
Egyéb esetben a hirdetmény eltávolításra kerül. 
(5)  Ágyneműcserére  kéthetenként  kerül  sor.  Aki  az  ágyneműt  nem  a  rendeltetésszerű 
használatnak megfelelő állapotban adja vissza, annak az ágynemű értékének megfelelő 
díjat kell befizetnie az Uni-Hotel  pénztárába,  amelyet  a  használhatatlan  ágynemű 
pótlására  kell  fordítani.  Aki  saját  ágyneműt  használ,  annak  tisztítását  önállóan kell 
megoldania. 
(6)  Az Uni-Hotel  személyzete  a  rendszeresen  ismétlődő  szolgáltatásokat  (takarítás, 
lakóegységek használati–műszaki felügyelete, tervszerű karbantartás) részletes ütemterv 
szerint végzi, amely minden szinten a lakók tájékoztatására kifüggesztésre kerül. A 
lakók  az  ütemtervben  meghatározott  időpontra  kötelesek  a  lakóegységet  az  esedékes 
munkavégzésre alkalmas állapotba hozni, személyes tárgyaikat a szekrényükbe, a 
konyhai eszközöket a konyhaszekrénybe helyezni és lezárni. Ez különösen vonatkozik a 
takarítás feltételeinek biztosítására. Az Uni-Hotel személyzete jogosult megtagadni a 
szolgáltatást azzal a lakóval szemben, illetve abban a lakóegységben, ahol a lakónak 
felróható okból a szolgáltatás feltételei nem állnak rendelkezésre, vagy azt méltatlan 
körülmények között kellene teljesíteni. 
(7)  Az Uni-Hotel vezetése és az Egyetem által erre a feladatra megbízott Monitoring 
Bizottság  tagjai,  ME  HÖK  KB  elnöke  és  az  illetékes  1  fő  kari  KB  elnök 
szobaellenőrzéseket  végezhetnek,  a  házirend  betartásának  ellenőrzésére  jogosultak. 
Különleges esetekben  (pl.  kárenyhítés,  életveszély  elhárítása  stb.)  a  hallgató  előzetes 
értesítése nélkül, távollétében is a bérbeadó megbízottja másodmagával bemehet a 
lakószobákba. Fentieken kívül a bérbeadó megbízottja karbantartási és épület-
felügyeleti okokból (pl. fűtés ellenőrzés és állítás, javítási és karbantartási munkák stb.) 
szükség szerint bemehet a lakószobákba. Amennyiben a hallgató a bérbeadó 
tevékenységének időpontjában nincs a szobában, a bérbeadó megbízottja másodmagával 
bemehet a lakószobákba. A hallgató távollétében történt bemenetelt a portai-  és 
őrszolgálati eseménynaplóban dokumentálni kell. 
 
 
A KOLLÉGIUMOK HÁZIRENDJE 
 
Általános rendelkezések 
17. § 
(1)  A  házirend  a  kollégiumokban  lakó  egyetemi  hallgatókra,  a  kollégiumokban  különböző 
jogcímen tartósan és  az átmenetileg elhelyezettekre (továbbiakban: kollégisták) 
kötelezően érvényes. 
(2)  A kollégiumokban szorgalmi és vizsgaidőszakban csak az a hallgató lakhat, aki felvételt 
nyert. 
                                                 
10  Módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 242/2017. sz. határozatával, 2017. november 24. napjától 
hatályos szöveg. 
Szabályzat érvényességi ideje: határozatlan 
Nyomtatás dátuma: 

link to page 18 link to page 18 A kollégiumok működésére vonatkozó  Oldalszám:    18 
MISKOLCI  EGYETEM 
 
szabályzat 
Változat száma:     A5 
 
11(3)  A felvételt nyert hallgatók adott kollégiumon belüli elhelyezését mindenkor az illetékes 
kari HÖK KB dönti el. A felvett hallgató a kari HÖK KB által kijelölt helyen köteles 
lakni, de indokolt esetben más kollégista társával helyet cserélhet a regisztrációs hét 
végéig  a  kari  alelnök  engedélyével,  aki  döntéséről  tájékoztatja  az épület 
gondnokát/gondnokait.  A  cserét  legkésőbb  az  adott  tanév  októberének  első  napjáig  a 
kollégium igazgatója/igazgatóhelyettese és a kari alelnök együttesen engedélyezheti, az 
engedély kiadására csak különös méltánylást érdemlő esetben van lehetőség. A hallgató 
épületek közötti csere esetén köteles leszerelni. A cserét formanyomtatványon kell 
kérni. A felvett hallgató indokolt esetben átköltözhet a számára kijelölt helyről másik 
helyre a kollégiumi igazgató és a kari alelnök együttes engedélyével. A felvett hallgató 
számára indokolt esetben egy alkalommal a kollégium igazgatója/igazgató helyettese a 
kari alelnök egyetértésével új lakóhelyet jelölhet ki. 
(4)  A kollégistát kollégiumi igazolvánnyal kell ellátni, mellyel a kollégiumi épületbe való 
belépéskor köteles igazolni magát. A kollégiumi igazolvány (elnevezésétől függetlenül) 
fényképes, sorszámmal ellátott, másra át nem ruházható, egy adott kollégiumba való 
belépésre  jogosító  dokumentum,  melynek  elvesztéséből  fakadó  következmények  a 
hallgatót terhelik. 
(5)  A kollégista köteles mindenkor a jó erkölcs és tisztesség követelményeinek megfelelően 
élni. A Házirendet sértő, a kollégista társaival vagy a kollégium bármely dolgozójával 
szembeni durva, tiszteletlen magatartás fegyelmi eljárás megindítását vonja maga után. 
(6)  Tilos  a  kollégiumban  a  mértéktelen  alkoholfogyasztás,  éghető  folyadék  behozatala, 
valamint az olyan magatartás, amely a szobatársakat nagymértékben zavarja, vagy 
szobájuk elhagyására kényszeríti. 
(7)12  A  kollégiumban  tilos  a  különböző  hallucinogén-  és kábító hatású anyagok 
(kábítószerek) fogyasztása, valamint üzletszerűen szerencsejáték folytatása, e szabályok 
megszegése a 40. § (1) bekezdés e) pontja szerinti fegyelmi büntetést vonja maga után. 
(8)  A kollégiumokban és a kollégiumok bejáratától számított 5 m-es körzetben dohányozni 
tilos! Az e rendelkezés megszegésével esetlegesen okozott károkat, a szakvéleménnyel 
alátámasztott helyreállítás költségeit a tűz okozójának, illetve az érintett szoba lakóinak 
kell megtérítenie. 
(9)  A kollégiumi épület bármely helyiségében kereskedelmi, illetve vendéglátó-ipari 
tevékenységet tilos folytatni, valamint csak térítésmentesen használható játékgépet lehet 
kihelyezni. 
(10)  A szobákban tilos állatot tartani. 
(11)  A kollégiumok igazgatói és a ME-HÖK KB elnöke jogosultak évente együttesen vagy 
önállóan, maximum 2 alkalommal a fegyelmi eljárás kezdeményezése helyett írásbeli 
figyelmeztetésben részesíteni azt a hallgatót, aki a kollégiumokra vonatkozó szabályok 
ellen vét. Ezen  figyelmeztetéseket  egy  későbbiekben  indult  esetleges  fegyelmi  eljárás 
során súlyosbító körülményként kell figyelembe venni. 
                                                 
11  Módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 164/2017. sz. határozatával, 2017. július 1. napjától hatályos 
szöveg. 
12  Módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 242/2017. sz. határozatával, 2017. november 24. napjától 
hatályos szöveg. 
Szabályzat érvényességi ideje: határozatlan 
Nyomtatás dátuma: 

A kollégiumok működésére vonatkozó  Oldalszám:    19 
MISKOLCI  EGYETEM 
 
szabályzat 
Változat száma:     A5 
 
(12)  A  kollégiumokra  vonatkozó  szabályok  ismétlődő  vagy  súlyos  megsértése  esetén  a 
kollégium igazgatója/igazgatóhelyettese/gondnoka – a kari alelnökkel egyetértésben – a 
fegyelmi eljárás kezdeményezése helyett jogosult elrendelni egyes szolgáltatások 
határozott ideig történő korlátozását. 
 
Vagyonvédelem 
18. § 
(1)  A kollégista köteles a kollégiumi épületek állagát és a berendezési tárgyakat megóvni. 
Azokon engedély nélkül semmilyen változtatást nem eszközölhet. A meg nem engedett 
átalakításokból eredő kárt köteles megtéríteni, illetve ezekért fegyelmi felelősség terheli. 
Az esetleges átalakításokhoz az adott kollégium igazgatójának előzetes  írásbeli 
engedélye szükséges. 
(2)  A kollégista köteles beköltözéskor a szoba berendezési tárgyait leltárilag átvenni. A 
szoba felszereléséért és a használatra átvett tárgyakért anyagilag és fegyelmileg felelős. 
A szobájából ideiglenesen kivitt leltári  tárgyak  visszaviteléről  gondoskodni  kell,  de  a 
nem személyre szóló leltári tárgyakat a kollégiumi épületből kivinni csak a kari alelnök 
írásos javaslata alapján a gondnok, az Uni-Hotelben az épület igazgatójának 
engedélyével  lehet,  anyagi  felelősség  terhe mellett. A kollégium épületében és 
berendezéseiben előforduló hiányosságok, károk bejelentése, minden kollégista érdeke 
és kötelessége. A berendezési tárgyak, eszközök meghibásodását a portai hibabejelentő 
(Monitoring) rendszerbe (az Uni-Hotelben a portai  hibabejelentő  naplóba)  a 
tudomásszerzést követően haladéktalanul be kell jegyeztetni. A portaszolgálat köteles a 
hallgatói vagy egyéb bejelentést haladéktalanul bejegyezni. 
(3)  A kollégistáknak a szobájukat rendben és tisztán kell tartaniuk. A szoba lakói a szoba 
állapotáért  felelnek.  A  szobákban  csak  olyan  díszítések  helyezhetők  el,  amelyek  a 
falakat és berendezési tárgyakat jelentősen nem károsítják, valamint nem ellenkeznek a 
jó ízléssel. 
(4)  A kollégisták kiköltözéskor kötelesek szobájukat rendben és  tisztán átadni (átvételkori 
állapotban), az általuk elhelyezett dekorációkat eltávolítani. 
(5)  A gondatlanság vagy szándékosság következtében keletkezett károk megtérítésére 
vonatkozóan  a  Hallgatói  Fegyelmi  Szabályzat  és  a  Ptk.  rendelkezései  megfelelően  az 
irányadók. 
(6)  A kollégista köteles a szemetet a szobájából naponta kivinni. 
(7)  A  kollégiumok  területén  kamerás  megfigyelőrendszer  helyezhető  üzembe.  Az  így 
készített képi és hangfelvételek felhasználására a személy-  és vagyonvédelem 
szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. A felvételek 
kezelésére  és  megtekintésére  a  kollégiumok  igazgatóságai,  felvételekbe  történő 
betekintésre a ME-HÖK  KB  elnöke  is  jogosult  előre  egyeztetett  időpontban. 
Amennyiben annak tartalma fegyelmi vagy kártérítési eljárás megindítására ad okot, 
akkor  a  felvételeket  az  eljárás  kezdeményezésével  egyidejűleg  vagy  a  Fegyelmi 
Bizottság elnökének megkeresésére át kell adni a fegyelmi eljárás lefolytatására jogosult 
szervnek. 
(8)  A szobába bevitt, saját tulajdonú, értékes eszközöket, berendezéseket (pl. televízió, nem 
hordozható  számítógép,  hűtőszekrény,  mikrohullámú  sütő,  hifi  stb.)  az  arra 
Szabályzat érvényességi ideje: határozatlan 
Nyomtatás dátuma: 

A kollégiumok működésére vonatkozó  Oldalszám:    20 
MISKOLCI  EGYETEM 
 
szabályzat 
Változat száma:     A5 
 
rendszeresített formanyomtatványon (behozatali engedély) az Uni-Hotelben az 
igazgatónak, más kollégiumokban az épület gondnokának be kell jelenteni. 
 
Látogatók és vendégek fogadásának rendje 
19. § 
(1)  A kollégiumi házirend a látogatókra és vendégekre is hatályos. 
(2)  Ha a kollégista nem saját kollégiumi épületében tartózkodik, belépéskor köteles 
kollégiumi igazolványát vagy diákigazolványát az épület portáján leadni, melyet 
eltávozáskor visszakap. A kollégista 23.00–06.00 óra között más kollégiumi épületben 
nem tartózkodhat, kivéve, ha a kari alelnök (az Uni-Hotelben az igazgató) írásban 
engedélyezte számára. 
(3)  Aki nem kollégista,  látogatónak  vagy  vendégnek  minősül.  A  vendég  befogadó 
nyilatkozattal 23.00-06.00 óra között is jogszerűen tartózkodik a kollégiumban. 
(4)  A látogatók fogadása az alábbiak szerint történik: 
a)  Látogató a kollégiumban csak 06.00-23.00 óra között tartózkodhat. 
b)  A kollégium lakója, ha látogatót vagy vendéget fogad, belépőkártyáját és a vendég, 
látogató személyazonosságát hitelesen igazoló dokumentumát köteles átadni a 
portásnak. A portás az iratok átvétele után belépési engedélyt ad. A kollégista 
köteles a látogatót, vendégét a portán fogadni, távozáskor a portára lekísérni és a 
leadott igazolványokat visszakérni, illetve a belépési engedélyt visszaadni.  
c)  Ha  a  látogató  a  Miskolci  Egyetemen  nem  kollégista  hallgató,  vagy  más  felsőfokú 
oktatási intézmény hallgatója, akkor diákigazolványát belépéskor köteles a portán 
leadni, melyet távozáskor visszakap. 
d)  Ha  a  látogató  nem  felsőoktatásban  tanuló  hallgató,  akkor  belépéskor  köteles  a 
személyét hitelesen igazoló dokumentumokat a portán adatainak feljegyzése végett 
bemutatni, távozáskor távozását bejelenteni. 
e)  Látogató a lakószobában csak akkor tartózkodhat, ha a látogatásával nem zavarja a 
szoba többi lakójának napi teendőit. 
(5)  A kollégisták vendégeinek elhelyezése a kollégiumban 
a)  Vendéget kivételesen, a hallgatói szobákban átmenetileg megüresedett hely(ek)re a 
következők szerint lehet elhelyezni: 
aa) vendég elhelyezését hallgatói szobákban csak a szobatárs(ak) beleegyezésével 
lehet kérni, 
ab) a vendégeket fogadó kollégista a ME-HÖK  honlapján  letölthető  nyomtatványt 
(befogadó nyilatkozat) kitöltve, aláírásával nyilatkozik arról, hogy a megadott 
szobában  ideiglenesen  megüresedett  férőhely  van.  Ezután  kérését  a  kollégium 
gondnokával, az alelnökkel vagy az illetékes kari alelnökkel, az Uni-Hotelben 
annak igazgatójával munkanapokon munkaidőben engedélyezteti. 
b)  A portán az engedély leadásával egyidejűleg a vendéget fogadó kollégista befizeti a 
szállásdíjat,  és  a  vendég  számára  az  ágyneműt  megkapja.  Érkezésekor  a  vendég  a 
portán igazolja magát, ahol személyi adatait nyilvántartásba veszik. 
c)  A  vendég  viselkedéséért  az  őt  fogadó  kollégista  teljeskörű  fegyelmi  és  kártérítési 
felelősséggel  tartozik.  E  rendelkezés  a  vendéget  nem  mentesíti  a  fegyelmi  és 
Szabályzat érvényességi ideje: határozatlan 
Nyomtatás dátuma: 

A kollégiumok működésére vonatkozó  Oldalszám:    21 
MISKOLCI  EGYETEM 
 
szabályzat 
Változat száma:     A5 
 
kártérítési felelősségre vonás alól. 
(6)  A látogató csak fényképes igazolvány leadása ellenében léphet be az épületbe. 
(7)  A kollégiumi épületek bejáratát 23.00 és reggel 06.00 óra között zárva kell tartani, és 
csak a kollégiumban jogszerűen tartózkodó (kollégista, vendég stb.) részére nyitható ki. 
(8)  A kollégium területén és a kollégiumi épületekben 23.00 órától reggel 08.00 óráig a 
mindenkitől  elvárható  csendet  a  lakók  és  az  ott  tartózkodók  nem  zavarhatják.  A 
rendezvényeket a kollégiumi épületekben 23.00 óráig be kell fejezni.  
(9)  Napközben a lakószobát a kollégista köteles kulccsal/kártyával bezárni, mivel 
vagyonvédelmi szempontokból minden kollégista rendelkezik saját 
szobakulccsal/kártyával. Minden szoba tűzvédelmi kulcsának/kártyájának a portán kell 
lennie, melynek használatát a porta csak vis maior (vészhelyzet) esetén rendelheti el. Ha 
azt az arra jogosult személy használta, a portaszolgálatnak arról feljegyzést kell 
készítenie  okának  pontos  megjelölésével.  A  tűzvédelmi  kulcsok  rendeltetésszerű 
használatáért a porta teljes körű fegyelmi és kártérítési felelősséggel tartozik.  
(10)  A zárak engedély nélküli cseréje, javítása, mágneskártya, chipkártya, valamint a 
szobakulcsok sokszorosítása tilos. 
(11)  A kollégiumi jogviszonnyal kapcsolatos jogosítványok másra nem ruházhatók át. Ez a 
rendelkezés az igénybe vehető szolgáltatások egészére vonatkozik. 
(12)  A kollégista látogató és vendégfogadási jogosultságát indokolt esetben a kollégium 
igazgatója/igazgatóhelyettese/gondnoka határozott időre felfüggesztheti. 
 
Be- és kiköltözés 
20. § 
(1)  A kollégiumokba felvett hallgatónak a beköltözéssel egyidejűleg,  amennyiben  annak 
jogszabályi feltételei fennállnak, eleget kell tennie a tartózkodási hely létesítésére vagy 
módosítására vonatkozó bejelentési kötelezettségének. 
(2)  A  kollégiumi  jogviszony  megszűnésének  napján  a  kollégistának  a  lakószobát  a 
kiköltözésre  meghirdetett  határidő  végéig  el  kell  hagynia,  és  az  átvett  felszerelési 
tárgyakat köteles leadni a gondnoknak, az Uni-Hotelben az igazgató által kijelölt 
személynek, továbbá köteles minden lejárt és esedékes fizetési kötelezettségének 
(tartozásának) eleget tenni. 
 
Egyebek 
21. § 
(1)  Villanyfőzőt,  hősugárzót  tűzvédelmi  és érintésvédelmi okból a lakószobák hálózatára 
kapcsolni tilos.  Főzni, csak az arra kijelölt helyen szabad. 
(2)  Ha a kollégista betegnek érzi magát, haladéktalanul köteles orvoshoz menni és az orvos 
utasításainak eleget tenni. 
(3)  A  szorgalmi  és  vizsgaidőszakon  kívüli  bentlakáshoz  –  külön díjazás ellenében –  a 
kollégium igazgatójának engedélye szükséges. 
Szabályzat érvényességi ideje: határozatlan 
Nyomtatás dátuma: 

link to page 22 A kollégiumok működésére vonatkozó  Oldalszám:    22 
MISKOLCI  EGYETEM 
 
szabályzat 
Változat száma:     A5 
 
(4)13  A kollégista köteles áttanulmányozni és betartani a Kollégiumok Munkavédelmi 
Utasítását, Tűzvédelmi Utasítását, Tűzriadó Tervét, valamint a megelőző és a tűz esetén 
követendő magatartást. 
(5)  A környezet védelme, valamint a kommunális hulladék csökkentése érdekében a 
kollégista  lehetősége  szerint  köteles  a  szelektív  hulladékgyűjtésre, és ezen hulladékok 
kijelölt helyre történő elhelyezésére. 
 
 

 
 
 
 
 
 
A KOLLÉGIUMOK FEGYELMI SZABÁLYZATA 
 
A szabályzat célja 
22. § 
 
A szabályzat célja, hogy a Kollégiumok Fegyelmi Bizottsága (a továbbiakban: Fegyelmi 
Bizottság) eljárásának szabályozásával és a fegyelmi büntetések rögzítésével elősegítse 
a kollégiumokra vonatkozó rendelkezések érvényesülését. 
 
A szabályzat hatálya 
23. § 
(1)  A szabályzat személyi hatálya az oktató és nem oktató alkalmazottak kivételével 
kiterjed minden kollégiumban lakó és tartózkodó személyre. 
(2)  A szabályzat tárgyi hatálya kiterjed minden olyan ügyre, amelynek tárgya kollégiumi 
fegyelmi vétség (a továbbiakban: fegyelmi vétség) elbírálása. 
(3)  Fegyelmi vétséget követ el az, aki a kollégiumokra vonatkozó szabályokat vétkesen 
megszegi,  továbbá  aki  a  nem  kollégista  vendég  szabályszegő  magatartásáért 
felelősséggel tartozik. 
 
A Fegyelmi Bizottság 
24. § 
(1)  A fegyelmi vétség elsőfokú elbírálása a Fegyelmi Bizottság hatáskörébe tartozik. 
(2)  A Fegyelmi Bizottság a rektor által kijelölt elnökből, az érintett kollégium igazgatójából 
vagy  az  általa  kijelölt  személyből,  illetve  a  ME-HÖK  KB  elnökéből  áll,  akit 
akadályoztatása esetén a ME-HÖK elnöke vagy az általa kijelölt személy helyettesít. 
                                                 
13  Módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 242/2017. sz. határozatával, 2017. november 24. napjától 
hatályos szöveg. 
Szabályzat érvényességi ideje: határozatlan 
Nyomtatás dátuma: 

A kollégiumok működésére vonatkozó  Oldalszám:    23 
MISKOLCI  EGYETEM 
 
szabályzat 
Változat száma:     A5 
 
(3)  A Fegyelmi Bizottság elnökének megbízására és megbízatásának visszavonására 
vonatkozóan a ME-HÖK KB egyetértési jogot gyakorol. A Fegyelmi Bizottság 
elnökének visszahívását a rektor indokolt esetben kezdeményezheti. 
(4)  A  Fegyelmi  Bizottság  elnökének  megbízatása  egy  képzési  időszakra,  de  legkésőbb a 
következő  elnök  megbízatásának  kezdetéig  szól  azzal,  hogy  az  adott  képzési  időszak 
lejártát követően fegyelmi tárgyalást nem tarthat. A visszahívásra a megbízás szabályai 
vonatkoznak azzal, hogy egyidejűleg új elnököt kell választani. 
 
 
A fegyelmi eljárás megindítása 
25. § 
(1)  Fegyelmi eljárás megindításának írásbeli és megindokolt kezdeményezésére jogosult: 
a)  a részleggyűlés/kollégiumi közgyűlés 
b)  a kari HÖK KB 
c)  az érintett kollégium igazgatója/igazgatóhelyettese/gondnoka 
d)  az illetékes kari alelnök 
e)  az alelnök, 
f)  a hallgató. 
(2)  A  fegyelmi  eljárás  megindítását  a  fegyelmi  vétségről  való  tudomásszerzéstől  számított 
egy  hónap,  illetőleg  a  vétség  elkövetését  követő  öt  hónap  elteltével  nem  lehet 
kezdeményezni. Tudomásszerzésnek e tekintetben az eljárásra okot adó körülménynek a 
fegyelmi eljárás megindítására jogosult tudomására jutását kell tekinteni. 
 
26. § 
(1)  A fegyelmi eljárást a Fegyelmi Bizottság elnöke rendeli el. Az elrendelésről határozatot 
hozni nem kell, az ellen fellebbezésének nincs helye. A Fegyelmi Bizottság elnöke a 
fegyelmi eljárást arra irányuló kezdeményezés nélkül is hivatalból elrendelheti, 
amennyiben fegyelmi eljárás megindítására okot adó körülmény jut tudomására. A 
fegyelmi eljárás elrendelését végzésbe kell foglalni, amelyben meg kell jelölni az eljárás 
alá vont kollégista nevét, karát, tagozatát, Neptun-kódját, kollégiumát, szobaszámát, 
valamint az eljárás megindításának indokát. 
(2)  A végzés egy példányát egyidejűleg kézbesíteni kell az eljárás alá vont kollégistának. 
(3)  A fegyelmi eljárást attól a naptól számított 15 napon belül kell elrendelni, amelyen az 
eljárás megindításának kezdeményezése történt. 
(4)  A kollégiumban lakó a Miskolci Egyetemmel nem hallgatói jogviszonyban álló 
személyekkel szemben az érintett kollégium igazgatója vagy a Fegyelmi Bizottság 
elnöke egyetemi fegyelmi eljárást is kezdeményezhet. 
(5)  Ha a hallgató kezdeményezte a fegyelmi eljárást, azt meg kell indítani, és le kell 
folytatni. 
 
27. § 
Szabályzat érvényességi ideje: határozatlan 
Nyomtatás dátuma: 

A kollégiumok működésére vonatkozó  Oldalszám:    24 
MISKOLCI  EGYETEM 
 
szabályzat 
Változat száma:     A5 
 
 
Amennyiben a Fegyelmi Bizottság az ügyben hatáskörének hiányát állapítja meg, a 
fegyelmi eljárás megindítását megtagadja, vagy az eljárást végzéssel megszünteti, erről 
és indokáról írásban haladéktalanul értesíti az eljárás megindításának kezdeményezőjét 
és az eljárás alá vont kollégistát. 
 
Kizárási okok 
28. § 
(1)  A fegyelmi ügy elintézésében az érintett és hozzátartozója nem vehet részt, továbbá az 
sem, akitől az ügy tárgyilagos megítélése nem várható el. 
(2)  A kizárási eljárást akár az abban érintett, akár az eljárás alá vont kollégista bejelentésére 
meg kell indítani. A bejelentés elbírálásáig a fegyelmi eljárást a fegyelmi bizottság 
elnöke felfüggeszti. Amennyiben a kizárási okot maga az érintett jelentette be, az eljárás 
felfüggesztése nem kötelező. Nem kell kizárási eljárást indítani abban az esetben, ha a 
kizárási ok nyilvánvalóan  nem  áll  fenn  és  alappal  feltehető,  hogy  a  kizárási  ok 
bejelentése az eljárás befejezésének indokolatlan elhúzására irányul. 
(3)  A fegyelmi bizottság tagjának kizárása ügyében a ME-HÖK KB javaslatára a Fegyelmi 
Bizottság elnöke dönt. A Fegyelmi Bizottság elnöke kizárásának ügyében a ME-HÖK 
KB javaslatára a rektor dönt. A kizárással egyidejűleg ki kell jelölni az adott fegyelmi 
eljárásban részt vevő személyt, aki ellen kizárási eljárást már nem lehet indítani. 
(4)  A kizárási eljárás során hozott döntést határozatba kell foglalni. 
(5)  A kizárás kérdésében hozott határozat ellen önálló fellebbezésnek helye nincs.  
 
Az eljárás felfüggesztése 
29. § 
(1)  Ha az ügy érdemi eldöntése olyan kérdés előzetes elbírálásától függ, amelyben az eljárás 
más testület (szerv, vagy személy) hatáskörébe tartozik, továbbá ha azt jogszabály 
előírja, a Fegyelmi Bizottság elnöke az eljárást végzéssel felfüggeszti. A felfüggesztés 
időtartama az elintézési határidőbe nem számít bele. 
(2)  A fegyelmi eljárás felfüggesztésével egyidejűleg az alábbi intézkedések alkalmazhatók: 
a)  kitiltás egy adott kollégiumi épületből (kivéve a szálláshelyül szolgáló épületet), 
b)  kitiltás az összes kollégiumi épületből (kivéve a szálláshelyül szolgáló épületet), 
c)  az eljárás alá vont hallgató kollégiumi jogviszonyának felfüggesztése és kitiltás az 
összes kollégiumi épületből. 
 
Az elintézési határidő 
30. § 
(1)  A fegyelmi eljárás befejezésének határideje az elrendeléstől számított egy hónap. 
(2)  A  Fegyelmi  Bizottság  elnöke  az  elintézési  határidőt  indokolt  esetben, egy ízben 
legfeljebb 15 nappal meghosszabbíthatja. Erről az eljárás alá vont kollégistát értesíteni 
kell. 
Szabályzat érvényességi ideje: határozatlan 
Nyomtatás dátuma: 

A kollégiumok működésére vonatkozó  Oldalszám:    25 
MISKOLCI  EGYETEM 
 
szabályzat 
Változat száma:     A5 
 
(3)  A  Fegyelmi  Bizottság  tagjaiban  beállt  változás  esetén  az  eljárást  elölről  kell  kezdeni, 
ekkor az elintézési határidő is újrakezdődik. 
 
Idézés, értesítés, tárgyalás, tanú, jegyzőkönyv 
31. § 
(1)  A fegyelmi eljárás során a hallgatót a Fegyelmi Bizottság elnökének meg kell hallgatnia, 
és biztosítani kell, hogy álláspontját, védekezését előadja. Ezen túlmenően a Fegyelmi 
Bizottság elnökének az érintett kari HÖK KB véleményét ki kell kérnie az eljárás alá 
vont hallgató, valamint a fegyelmi eljárás tárgyát képező cselekmény körülményeiről. A 
véleményét a kari HÖK KB köteles 8 napon belül írásban megküldeni. Ha a 
meghallgatáskor a hallgató vitatja a terhére rótt kötelességszegést, vagy a tényállás 
tisztázása egyébként is indokolja, tárgyalást kell tartani. 
(2)  A tárgyalásra a hallgatót meg kell hívni. A fegyelmi tárgyalást akkor is meg kell tartani, 
ha a hallgató, illetve a meghatalmazott ismételt, szabályszerű  értesítés  ellenére  sem 
jelent meg.  
(3)  Ha a hallgató bizonyítási kérelmét elutasítják, annak indokát a fegyelmi határozatban 
meg kell jelölni, kivéve, ha azt állapítják meg, hogy a hallgató nem követett el fegyelmi 
vétséget. 
(4)  A  tárgyalás  időpontját  a  Fegyelmi  Bizottság  elnöke  tűzi  ki,  mellyel  egyidejűleg  az 
eljárás  alá  vont  kollégistát  az  időpont  kitűzéséről  szóló  végzés  egy  példányának 
megküldésével értesíti. 
(5)  Azt, akinek személyes meghallgatása a tárgyalás során szükséges, a Fegyelmi Bizottság 
elnöke  írásban  a  tárgyalásra  megidézi.  Az  idézést  a  tárgyalás  időpontját  megelőzően 
legalább 5 nappal kell a megidézettnek kézhez kapnia. Az idézésnek tartalmaznia kell a 
tárgyalás helyét, idejét, a megjelenés elmulasztásának következményeit, továbbá  azt, 
hogy  milyen  ügyben  és  milyen  minőségben  (például  tanú)  kívánják  meghallgatni, 
valamint a Fegyelmi Bizottság elnökének aláírását. 
(6)  A  Fegyelmi  Bizottság  elnöke  a  Bizottság  tagjait  írásban  értesíti  a  tárgyalás  helyéről, 
idejéről.  Az  értesítést  úgy  kell kézbesíteni, hogy azt a bizottság tagjai a tárgyalást 
megelőzően legalább 5 nappal megkapják. 
 
32. § 
(1)  A  Fegyelmi  Bizottság  akkor  határozatképes,  ha  minden  tagja  jelen  van.  Ellenkező 
esetben a tárgyalást el kell napolni. 
(2)  A fegyelmi tárgyalást akkor lehet lefolytatni, ha az eljárás alá vont kollégista jelen van. 
Ellenkező esetben a tárgyalást el kell napolni, ami az elintézési határidőbe nem számít 
bele. Ha az eljárás alá vont kollégista 8 napon belül nem igazolja a távolmaradás 
nyomós indokát, az újból  kitűzött  tárgyalás  távollétében  is  megtartható.  A  tárgyalás 
újbóli kitűzésére a 32. § rendelkezései az irányadóak. 
 
33. § 
(1)  Az ügyre vonatkozó tények tanúval is bizonyíthatók. 
Szabályzat érvényességi ideje: határozatlan 
Nyomtatás dátuma: 

A kollégiumok működésére vonatkozó  Oldalszám:    26 
MISKOLCI  EGYETEM 
 
szabályzat 
Változat száma:     A5 
 
(2)  A tanúként megidézett személy köteles a tárgyaláson meghallgatása végett megjelenni 
és – a (3) bekezdés kivételével – tanúvallomást tenni. 
(3)  Tanúként nem hallgatható meg az a személy, akitől bizonyítékként értékelhető vallomás 
nem várható. Ez nem mentesít a (2) bekezdésben meghatározott megjelenési 
kötelezettség alól. 
(4)  Amennyiben a megidézett tanú menthető okból a tárgyaláson nem tud megjelenni, saját 
kezűleg írt és aláírt tanúvallomását – a távolmaradás indokát egyidejűleg megjelölve – a 
Fegyelmi Bizottság elnökének köteles előzetesen átadni vagy hozzá eljuttatni. 
(5)  Amennyiben tanúként meg nem idézett személy tanúvallomást kíván tenni, köteles ezen 
szándékát a tárgyalás megkezdése előtt a Fegyelmi Bizottság elnökével szóban közölni. 
 
34. § 
(1)  A fegyelmi tárgyalás nyilvános. 
(2)  A Fegyelmi Bizottság elnöke a hallgatóságot  a  tárgyalás  egészéről,  vagy  annak  egy 
részéről  kizárhatja,  ha  azt  nyomós  ok,  vagy  az  eljárás  alá  vont  kollégista  érdeke 
indokolja. A kollégista érdekére hivatkozással nem zárható ki a nyilvánosság, ha a 
nyilvános tárgyalást maga a kollégista kéri. A nyilvánosság egyéb nyomós okból való 
kizárása ellen az eljárás alá vont kollégista kifogással élhet, melyet a ME-HÖK KB bírál 
el legközelebbi ülésén. A ME-HÖK  KB  a  kifogásnak  akkor  ad  helyt,  ha  a  jelenlévő 
szavazati jogú tagjainak több mint fele támogatja. A kifogás elbírálásáig a fegyelmi 
eljárást  fel  kell  függeszteni,  a  felfüggesztés  időtartama  az  elintézési  határidőbe  nem 
számít bele. 
 
35. § 
 
Az eljárás alá vont kollégista az eljárás során jogosult 
a)  az eljárás irataiba betekinteni, 
b)  más személyek tanúként való meghallgatását indítványozni,  
c)  a tárgyaláson a tanúkhoz kérdéseket intézni, továbbá 
d)  jogi képviselő közreműködését igénybe venni. 
 
36. § 
(1)  A fegyelmi tárgyalást a Fegyelmi Bizottság elnöke vezeti. Ügyel a jelen szabályzat 
rendelkezéseinek megtartására  és a tárgyalás rendjének megóvására. A meghallgatott 
személyekhez a Fegyelmi Bizottság bármely tagja kérdéseket intézhet. 
(2)  Ha az eljárás alá vont kollégista a fegyelmi vétség elkövetését a tárgyaláson beismeri, és 
e beismeréshez nem fér kétség, a további bizonyítás mellőzhető és a határozat azonnal 
meghozható. Ellenkező esetben, a Fegyelmi Bizottság meghallgatja a tanúkat, ismerteti 
az eljárás anyagát. A tanúnak nyilatkoznia kell arról, hogy az ügyben elfogult-e. A tanú 
kihallgatása alatt a még ki nem hallgatott tanú nem lehet jelen. A vallomások közötti 
ellentmondások tisztázását szükség esetén szembesítéssel kell megkísérelni. 
 
Szabályzat érvényességi ideje: határozatlan 
Nyomtatás dátuma: 

A kollégiumok működésére vonatkozó  Oldalszám:    27 
MISKOLCI  EGYETEM 
 
szabályzat 
Változat száma:     A5 
 
37. § 
(1)  A fegyelmi tárgyalásról jegyzőkönyvet kell készíteni. 
(2)  A  jegyzőkönyv  vezetőjét  a  Fegyelmi  Bizottság  elnöke  kéri  fel a kizárásra vonatkozó 
szabályok figyelembevételével. 
(3)  A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell: 
a)  az eljáró testület megnevezését; 
b)  a jegyzőkönyv készítésének helyét és idejét; 
c)  az ügy megjelölését, a tárgyalás nyilvánosságát; 
d)  a meghallgatott személyek nevét, karát, tagozatát, évfolyamát, Neptun-kódját, 
kollégiumát, szobaszámát, 
e)  az ügyre vonatkozó lényeges nyilatkozatokat és megállapításokat, továbbá 
f) a  meghallgatott  személyek,  a  Fegyelmi  Bizottság  tagjai  és  a  jegyzőkönyvvezető 
aláírását. 
(4)  A  jegyzőkönyvben  foglaltakat a meghallgatott személyekkel ismertetni kell, és a 
meghallgatott  személy  a  jegyzőkönyv  kiegészítését  vagy  helyesbítését  kérheti,  ennek 
megtörténte  után  a  jegyzőkönyv  megfelelő  részét  velük  alá  kell  íratni.  Az  aláírás 
esetleges megtagadását és ennek okát a jegyzőkönyvben rögzíteni kell. 
 
A fegyelmi határozat 
38. § 
(1)  A bizonyítás lefolytatása után a Fegyelmi Bizottság zárt ülésen szavazással határozatot 
hoz. A zárt ülésen csak a Fegyelmi Bizottság elnöke és tagjai, valamint a 
jegyzőkönyvvezető lehet jelen. 
(2)  A fegyelmi határozatot csak a Fegyelmi Bizottság elé tárt bizonyítékok alapján lehet 
meghozni. 
(3)  A Fegyelmi Bizottság határozatában fegyelmi büntetést szab ki, vagy –  ha az eljárás 
tárgyát  képező  fegyelmi  vétség  elkövetése  nem  állapítható  meg, illetve fegyelmi 
büntetés nem szabható ki – az eljárást megszünteti. 
(4)  A fegyelmi határozatnak tartalmaznia kell: 
a)  az eljáró testület megnevezését, az ügy tárgyát, az eljárás alá vont kollégista 38. § 
(3) bekezdés d) pontja szerinti adatait, 
b)  a testület döntését, a jogorvoslati lehetőségről való tájékoztatást, 
c)  az indoklásban megállapított tényállást, az annak alapjául elfogadott bizonyítékokat, 
a bizonyítási indítvány elutasítását és annak indoklását, valamint azon szabályokat, 
amelyek alapján a fegyelmi bizottság a határozatot meghozta, 
d)  a határozat meghozatalának helyét és idejét, a Fegyelmi Bizottság elnökének 
aláírását és beosztását. 
(5)  A határozat meghozatala után azt a Fegyelmi Bizottság elnöke kihirdeti. Ennek során 
felolvassa a határozat rendelkező részét és ismerteti a határozat indoklásának lényegét. 
Szabályzat érvényességi ideje: határozatlan 
Nyomtatás dátuma: 

A kollégiumok működésére vonatkozó  Oldalszám:    28 
MISKOLCI  EGYETEM 
 
szabályzat 
Változat száma:     A5 
 
(6)  A fegyelmi határozatot a meghozataltól számított 5 napon belül kézbesíteni kell az 
eljárás alá vont kollégistának, a fegyelmi eljárás kezdeményezőjének, a ME-HÖK-nek, 
az érintett kollégium igazgatójának és az adott kar dékánjának. 
(7)  A Fegyelmi Bizottság a kihirdetett határozatát nem változtathatja meg, de a határozat 
érdemi részével össze nem függő hibákat (név-, vagy számelírás, stb.) kijavíthatja. 
 
A fegyelmi büntetések 
39. § 
(1)  Fegyelmi vétség miatt a következő büntetéseket szabhatók ki: 
a)  megrovás, 
b)  határozott időre történő kizárás az érintett kollégiumból, 
c)  határozott időre történő kizárás minden kollégiumból, 
d)  végleges kizárás az érintett kollégiumból, 
e)  végleges kizárás minden kollégiumból. 
(2)  Az (1) bekezdés b) és c) pontja  szerinti büntetést tanulmányi félévekben kell 
meghatározni,  melynek  maximális  mértéke  4  félév.  A  kizárás  a  határozat  jogerőre 
emelkedésétől számított egy héten belül végrehajtható. Mértékét a büntetés kiszabásával 
egyidejűleg, az arról szóló határozatban kell megállapítani. 
(3)  Az (1) bekezdés b)-c)  pontja  szerinti  büntetés  felfüggeszthető.  A  felfüggesztés 
időtartama a kiszabott büntetés mértékéhez igazodik. 
(4)  A felsorolt büntetéseken kívül a Fegyelmi Bizottság kezdeményezheti a kari fegyelmi 
eljárás elindítását. 
(5)  A fegyelmi büntetés megválasztásakor, mértékének meghatározásakor az elkövetett 
fegyelmi  vétség  súlyát,  a  kollégista  vétkességének  fokát,  az  esetleges  enyhítő  és 
súlyosbító körülményeket kell alapul venni. 
(6)  A fegyelmi eljárásban egyidejűleg rendelkezni kell az eljárás alá vont által esetlegesen 
okozott vagyoni kár megtérítéséről is. Amennyiben a kárt a megszabott határidőn belül 
nem téríti meg, kollégiumi jogviszonyát azonnali hatállyal fel kell függeszteni. 
  
A jogorvoslat 
40. § 
(1)  Az  elsőfokú  fegyelmi  határozat  ellen  az  eljárás  alá  vont  kollégista,  illetve  a  fegyelmi 
eljárás kezdeményezője  a határozat közlésétől számított 15 napon belül fellebbezéssel 
élhet.  
(2)  A másodfokú fegyelmi jogkört a Hallgatói Fegyelmi Szabályzatban meghatározott 
bizottság látja el. A bizottság eljárási rendjére, a Bizottság határozatának tartalmi 
elemeire,  a  határozat  közlésére  és  jogerőre  emelkedésére  a  Hallgatói  Fegyelmi 
Szabályzatban foglaltak irányadóak. 
 
41. § 
Szabályzat érvényességi ideje: határozatlan 
Nyomtatás dátuma: 

link to page 29 link to page 29 A kollégiumok működésére vonatkozó  Oldalszám:    29 
MISKOLCI  EGYETEM 
 
szabályzat 
Változat száma:     A5 
 
(1)  A fellebbezést a Fegyelmi Bizottság elnökéhez kell benyújtani. A Fegyelmi Bizottság 
elnöke a fellebbezést a fegyelmi eljárás irataival együtt haladéktalanul felterjeszti a 
másodfokú fegyelmi jogkör gyakorlójához. 
(2)  A másodfokú fegyelmi jogkör gyakorlója a fellebbezést annak kézhezvételétől számított 
15 napon belül bírálja el; az iratok alapján dönt, de ismételt, vagy további 
meghallgatásokat, illetve egyéb bizonyítékok beszerzését is elrendelheti. 
(3)  A másodfokú fegyelmi jogkör gyakorlója a Fegyelmi Bizottság határozatát: 
a)  helyben hagyhatja; 
b)  megváltoztathatja e szabályzatban foglaltak alkalmazásával, illetve 
c)  a bizonyítási eljárás olyan fogyatékossága esetén, amely a (2) bekezdés szerinti 
eljárással  és  határidőn  belül  nem  orvosolható,  a  sérelmezett  határozatot  hatályon 
kívül helyezi és a Fegyelmi Bizottságot új eljárásra utasítja. 
(4)  Amennyiben  a  fellebbezés  elkésett,  vagy  azt  nem  a  jogosult  terjesztette  elő,  a 
másodfokú fegyelmi jogkör gyakorlója a fellebbezést elutasítja. A másodfokú fegyelmi 
jogkör gyakorlója a fellebbezés elbírálásáról, vagy elutasításáról határozatban dönt.  
 
A jogerőre emelkedés 
42. § 
 
A határozat jogerőre emelkedik, ha 
a)  a fellebbezésre jogosultak úgy nyilatkoznak, hogy nem kívánnak fellebbezni, vagy a 
bejelentett fellebbezést visszavonták, 
b)  a fellebbezési határidő a fellebbezés bejelentése nélkül eltelt, vagy 
c)  a másodfokú fegyelmi jogkör gyakorlója a fellebbezést elutasította, illetve az 
elsőfokú határozatot helybenhagyta, vagy megváltoztatta. 
 
43. § 
(1)  A fegyelmi büntetést megállapító másodfokú fegyelmi határozat -  annak  közlésétől 
számított 30 napon belül –  a  Miskolci  Közigazgatási  és  Munkaügyi  Bíróság  előtt 
megtámadható. 
(2)  A  másodfokú  jogerős  fegyelmi  határozat  végrehajtható,  kivéve,  ha  bírósági 
felülvizsgálatát kérték. 
(3)  1415A keresetlevelet az  oktatásfejlesztési  feladatokat ellátó  rektorhelyettesnél kell 
előterjeszteni. 
 
 
A KOLLÉGIUMOK FELVÉTELI SZABÁLYZATA 
44. § 
                                                 
14 Módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 214/2017. sz. határozatával, 2017. október 20. napjától hatályos szöveg. 
15  Módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 242/2017. sz. határozatával, 2017. november 24. napjától 
hatályos szöveg. 
Szabályzat érvényességi ideje: határozatlan 
Nyomtatás dátuma: 

link to page 30 link to page 30 link to page 30 A kollégiumok működésére vonatkozó  Oldalszám:    30 
MISKOLCI  EGYETEM 
 
szabályzat 
Változat száma:     A5 
 
(1)16  A kollégiumi férőhelyek elosztásának elsődleges célja a Miskolci Egyetem hallgatóinak 
elhelyezése  A  kollégiumok  működésére  vonatkozó szabályzatnak megfelelően. 
Kollégiumi elhelyezését kérheti mindenki, aki felvételi kérelmet nyújtott be a Miskolci 
Egyetemre, illetve aki a Miskolci Egyetemmel hallgatói jogviszonyban áll, függetlenül 
attól, hogy milyen képzési szakaszra, milyen tanulmányi rend szerinti képzésre kéri 
felvételét, illetve létesített hallgatói jogviszonyt. A kollégiumi jelentkezések 
elbírálásánál előnyben kell részesíteni azt a hátrányos helyzetű hallgatót, aki kollégiumi 
elhelyezés  hiányában  felsőfokú  tanulmányait  nem  tudja megkezdeni, illetve folytatni. 
Kollégiumi elhelyezésben elsősorban azokat a hallgatókat kell részesíteni, akiknek azt 
szociális  helyzete  indokolja.  Ezen  túlmenően  az  elbírálásnál  előnyben  kell  részesíteni 
azokat,  akik  kiemelkedő  tudományos,  tanulmányi, sport vagy közéleti tevékenységet 
végeznek. 
(2)17  A  felvételről  elsőfokon  a  kari  HÖK  KB  dönt.  Fogyatékossággal  élő  hallgató  felvétele 
estén a kari HÖK KB felveszi a kapcsolatot az oktatásfejlesztési feladatokat ellátó 
rektorhelyettessel, továbbá jogosult a szükséges igazolásokat bekérni. 
(3)  A kari HÖK KB-k felvétellel kapcsolatos döntésüket a ME-HÖK KB által készített 
ajánlás alapján hozzák meg. A felvételi követelményeket minden tárgyévet megelőzően 
a kari HÖK KB-k kötelesek nyilvánosságra hozni. 
 
45. § 
(1)  A kollégiumi elhelyezésre szóló igényt az Egyetem hallgatói nyújthatnak be. 
(2)  Az a hallgató, akinek hallgatói jogviszonya szünetel, kollégiumi elhelyezésben csak a 
szabad kapacitás terhére részesülhet. A büntetés kiszabását követő tanévben a felvételi 
eljárásból kizárható az a hallgató, akire a 40. § (1) bekezdés a)-b) pontjaiban 
meghatározott fegyelmi büntetést szabta ki a Fegyelmi Bizottság, továbbá ki kell zárni a 
felvételi eljárásból a büntetés hatálya alatti időszakban azt a hallgatót, akire a 40. § (1) 
bekezdés c)-e) pontjaiban meghatározott fegyelmi büntetések bármelyikét szabta ki a 
Fegyelmi Bizottság. 
(3)  A kollégiumba való felvétel maximum két félévre, de mindenképpen csak a tanév 
végéig szól.  
 
46. § 
(1)  A  rendelkezésre  álló  férőhelyek  számát az Egyetem rektora állapítja meg, amelyben a 
ME-HÖK KB egyetértési jogot gyakorol. 
18(2)  Az  Egyetemre  teljes  diplomaszerző  képzésre  ösztöndíjjal,  illetve  önköltséggel  érkező 
hallgatók elhelyezését a kollégium biztosítja oly módon, hogy külföldi, ösztöndíjas 
doktorandusz, valamint a külföldi önköltséges doktorandusz/mester hallgatók számára 
az Uni-Hotelben történő elhelyezést minden évben a megállapított keretszámon belül az 
                                                 
16  Módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 242/2017. sz. határozatával, 2017. november 24. napjától 
hatályos szöveg. 
17  Módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 242/2017. sz. határozatával, 2017. november 24. napjától 
hatályos szöveg. 
18  Módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 94/2019. sz. határozatával, 2019.  május 1.  napjától hatályos 
szöveg. 
Szabályzat érvényességi ideje: határozatlan 
Nyomtatás dátuma: 

link to page 31 link to page 31 link to page 31 link to page 31 A kollégiumok működésére vonatkozó  Oldalszám:    31 
MISKOLCI  EGYETEM 
 
szabályzat 
Változat száma:     A5 
 
Egyetem biztosítja és az itt szabadon maradó helyekre a tanulmányi eredmény szerint a 
legjobban teljesítő külföldi ösztöndíjas mesterhallgatók kerülhetnek be. 
19(3)  A rendelkezésre álló keretből 5 % a másodfokú döntésekre elkülönítésre kerül. 
20(4)  A rendelkezésre álló férőhelyek a ME-HÖK egyetértésével megállapított mértékben az 
Uni-Hotel hallgatói elhelyezésen kívül az alábbi célokra használhatók fel: 
a)  doktoranduszhallgatók elhelyezése, 
b)  oktatói és kutatói elhelyezés, 
c)  a  részképzésben  résztvevők,  egyetemek  közötti  kapcsolat  alapján  itt  tartózkodók 
elhelyezése, 
d)  egyéb,  a  felsoroltakon kívüli,  egyedi elbírálás alapján méltányolható okból 
biztosított elhelyezés, 
e)  Erasmus programban részt vevő és más külföldi vendéghallgatók elhelyezése. 
21(5)  A (3) bekezdésben rögzített  célokra  elkülönített  keretet  a  következőképpen  lehet 
felhasználni: 
a)  a doktoranduszhallgatók felvételéről a – nemzetközi ügyekért felelős rektorhelyettes 
egyetértésével – a ME-DÖK elnöksége dönt. 
b)  az oktatók és kutatók felvételéről az illetékes rektorhelyettes dönt, 
c)  a  részképzésben  résztvevő,  egyetemek  közötti  kapcsolat  alapján  itt  tartózkodók 
felvételéről az illetékes rektorhelyettes dönt, 
d)  egyéb, a felsoroltakon kívüli, egyedi elbírálás alapján méltányolható okból 
biztosított  felvételről  a  kollégium  igazgatója  dönt  a  ME-HÖK KB, és indokolt 
esetben az illetékes rektorhelyettes egyetértésével, 
e)  az  Erasmus  programban  részt  vevő  és  más  külföldi  vendéghallgatók  felvételéről  a 
tudományos és nemzetközi rektorhelyettes dönt. 
22(6)  A rendelkezésre álló férőhelyek, valamint a kollégiumok karok közötti elosztását a ME-
HÖK KB határozza meg, a kollégium egyetemi vezetésével történt egyeztetést 
követően.  Az  oktatók,  kutatók  elhelyezésére  egyéni  elbírálás  alapján  az  Uni-Hotel 
Egyetem által nem bérelt férőhelyei állnak rendelkezésre. 
 
 
 
47. § 
(1)   A karok rendelkezésére álló keret évfolyamonkénti elosztását az illetékes kari HÖK KB 
határozza meg. Az első évfolyam számára fenntartott keret nem lehet kevesebb, mint a 
rendelkezésre álló keret 20 %-a. 
                                                 
19  Módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 94/2019. sz. határozatával, 2019.  május 1.  napjától hatályos 
szöveg. 
20  Módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 94/2019. sz. határozatával, 2019.  május 1.  napjától hatályos 
szöveg. 
21  Módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 94/2019. sz. határozatával, 2019.  május 1.  napjától hatályos 
szöveg. 
22  Módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 94/2019. sz. határozatával, 2019.  május 1.  napjától hatályos 
szöveg. 
Szabályzat érvényességi ideje: határozatlan 
Nyomtatás dátuma: 

link to page 32 link to page 32 link to page 32 link to page 32 link to page 32 A kollégiumok működésére vonatkozó  Oldalszám:    32 
MISKOLCI  EGYETEM 
 
szabályzat 
Változat száma:     A5 
 
(2)23  A pályázati kérelmeket a ME-HÖK KB és az igazgatók által közösen elkészített felvételi 
ütemtervben meghatározott  időpontig  kell  benyújtani  az Elektronikus Pályázati 
Rendszeren  keresztül. A felvételi ütemtervet olyan módon kell elkészíteni, hogy a 
hallgatók  még  a  nyári  vizsgaidőszakban  értesüljenek  a  felvétel  eredményéről.  A 
hiányosan,  vagy  a  nem  megfelelő  módon kitöltött, illetve a késve leadott felvételi 
kérelmek automatikusan törlendők az igénylők listájáról. A felvételi ütemtervet minden 
kari  HÖK  KB  köteles  betartani.  A  határidők  be  nem  tartása  esetén  a  kari  HÖK  KB 
helyett a kari HÖK Küldöttgyűlése jogosult eljárni. 
(3)   Ha a felvételi kérelmet benyújtott hallgatók létszáma kevesebb, mint a rendelkezésre 
álló  férőhelyek  száma,  a  kari  HÖK  KB  dönthet  úgy,  hogy  a  pontozási  rendszer 
segítségével felállított rangsort és a benyújtott igazolásokat figyelmen kívül hagyva 
minden pályázó hallgatót kollégiumi elhelyezésben részesít. 
(4)  Az  igények  ismeretében  a  kari  HÖK  KB  a  felvételben  rögzített  időpontig  dönt  a 
rendelkezésre álló helyek elosztásáról. A felvettek és az elutasítottak névsorát –  a 
Kollégiumi Hivatal ellenjegyzése után -  a kari HÖK KB köteles kifüggeszteni és/vagy 
honlapon közzétenni jól látható helyen, a döntését követő 3 napon belül. Döntését a kari 
HÖK KB indokolni köteles. 
(5)  Az  elsőfokon  elutasítottak  az  elutasító  határozat  közlésétől  számított  15  napon belül a 
hallgatói jogviszonyukra vonatkozó rendelkezés megsértésére hivatkozva fellebbezéssel 
vagy méltányossági indokok alapján kérelemmel élhetnek. A kérelem elbírálása 
tárgyában 3 tagú bizottság (a továbbiakban: Bizottság) jár el. A Bizottság összetétele: 
a)  elnöke: a Bolyai Kollégium igazgatója által kijelölt személy, 
b)  az Egyetem teljes munkaidőben foglalkoztatott alkalmazottai közül kijelölt személy, 
c)  a ME-HÖK képviselője. 
 
2425Kollégiumi felvételi ügyekben a bizottság oktató tagját és póttagját a rektor  által 
átruházott hatáskörben az  oktatásfejlesztési  feladatokat ellátó  rektorhelyettes jelöli ki a 
ME-HÖK egyetértésével. 
 
A bizottsági tagok megbízatási ideje egy naptári évre szól.  
 
A Bizottság dönt a másodfokú döntésre fenntartott keret terhére, az adott naptári év 
augusztus 1. napjáig, a kari HÖK KB által felállított javaslati rangsor 
figyelembevételével. 
 
2627A  fenti  határidőig  a  ME-HÖK elnöke az  oktatásfejlesztési  feladatokat ellátó 
rektorhelyettes felé köteles megadni a Bizottságon belül a hallgatói képviseletet ellátó 
tag, továbbá a póttag adatait. 
 
A Bizottság eljárási rendjére, határozatának tartalmi elemeire, a határozat közlésére és 
jogerőre emelkedésére a jelen szabályzatban foglaltak az irányadók. 
                                                 
23  Módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 242/2017. sz. határozatával, 2017. november 24. napjától 
hatályos szöveg. 
24 Módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 214/2017. sz. határozatával, 2017. október 20. napjától hatályos szöveg. 
25  Módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 242/2017. sz. határozatával, 2017. november 24. napjától 
hatályos szöveg. 
26 Módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 214/2017. sz. határozatával, 2017. október 20. napjától hatályos szöveg. 
27  Módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 242/2017. sz. határozatával, 2017. november 24. napjától 
hatályos szöveg. 
Szabályzat érvényességi ideje: határozatlan 
Nyomtatás dátuma: 


Document Outline