Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Farkas Tamás, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Tisztelt Budapest Közút Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre, hogy mikor mérték fel a Margit hídon levő hiányzó kőkeresztek állapotát. Hány hiányzik összesen? Hány esetben tettek rendőrségi feljelentést az elkövető(k) felkutatása végett?
Kérném, hogy tájékoztassanak, hogy áll a pótlásra tett intézkedés és mikorra várható a pótlásuk.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2023. december 6.

Üdvözlettel:

Farkas Tamás

Budapest Közút Híd-Műtárgy osztály, Budapest Közút Zrt.

1 Attachment

Tisztelt Farkas
Tamás!                                                                                                                        
                                           
                                                                         
Iktatószám: BPK/39544-2/2023

Tárgyi közérdekű adatigénylésével kapcsolatban a következőkről
tájékoztatjuk.

A Margit hídon Társaságunk hídmesteri szolgálatot működtet, mely a híd
műszaki és szerkezeti állapotát napi rendszerességgel vizsgálja. Ennek
köszönhetően a hídon lévő rongálások nagy részét 1 napon belül észleljük
és a szükséges intézkedést megtesszük.

Amennyiben a Hídmester a keresztek bármelyikének megrongálását észleli,
Társaságunk feljelentést tesz a II., az V. vagy a XIII. kerületi
rendőrkapitányságon.

A hídon térfigyelő kamerák kerültek telepítésre, így a feljelentéseink és
a kamerafelvételek alapján rendőrségi nyomozás indul.

A hídon jelenleg 11 db kereszt hiányzik. A hiányzó keresztek és
megrongálásuk időpontja a következő:

Rongálás Rendőrségi
feljelentés/tájékoztatás
dátuma helye iktatószáma
2023.01.26 Pesti hídfő -
2023.02.20 2-es számú mederpillér, déli oldal 412/238/2023/3540-4
2023.03.15 Szigeti bejáró, pesti oldal 412/349/2023/3540-8
2023.05.22 Szigeti bejáró, budai oldal 412/350/2023/3540-16
2023.05.22 Pesti hídfő északi oldal 412/644/2023/3540-16
2023.05.26 1-es számú mederpillér, déli oldal 412/677/2023/3540-17
2023.08.21 Középpillér nagykereszt 412/1040/2023/3540-21
2023.08.24 Budai hídfő, déli oldal. 412/1112/2023/3540-23
2023.08.24 Budai part pillér, déli oldal 412/1112/2023/3540-23
2023.08.24 3-es számú mederpillér, déli oldal 412/1112/2023/3540-23
2023.08.24 4-es számú mederpillér, déli oldal 412/1112/2023/3540-23
2023.08.24 Középpillér 412/1112/2023/3540-23
2023.08.24 Pesti hídfő déli oldal 412/1112/2023/3540-23

A rendőrségi feljelentések másolatát az adatközléshez mellékeltük.

A felsorolásban 13 db kereszt szerepel.

A Pesti hídfő esetében az elkövetők a rongálás napján e-mailben elismerték
a tettüket, Társaságunkhoz a letört keresztet behozták és a javítás
költségét kifizették.

A 2-es számú mederpillér letört keresztjét a javításokat végző cég
garanciában javította, mivel a rendőrségi felvételekből kiderült, hogy nem
rongálás miatt tört le.

2023.08.24-én, egyszerre 6 db keresztet tört le három elkövető, akiket a
rendőrség rövid időn belül elfogott, így feljelentést sem kellett tenni,
csak az okozott kárról kellett tájékoztatást adnunk. Az üggyel kapcsolatos
rendőrségi nyomozás/ügyészségi eljárás folyamatban van.

Az illetékességünkbe tartozó üzemeltetési, fenntartási feladatokat -
beleértve a keresztek pótlását is - a Budapest Főváros Önkormányzata által
biztosított források erejéig a műszaki, és gazdaságossági szempontok
alapján a rendelkezésre álló kapacitási lehetőségeinkhez mérten végezzük.

A megrongált keresztek pótlására tett intézkedéseinkkel kapcsolatban
tájékoztatásul jelezzük, hogy a meglévő kialakítás mellett értelmetlen a
folyamatos pótlás, mert a keresztek – kialakításukból adódóan – viszonylag
könnyen letörhetők, így a rongálás folyamatos. Tervezett intézkedéseink
között szerepel a keresztek új anyagból, új konstrukcióval történő
pótlása, mellyel kapcsolatban a Tulajdonos szakmai képviselőjével az
egyeztetés folyamatban van.

 

Üdvözlettel:

 

Budapest Közút Zrt.

Híd, műtárgy főosztály

 

Melléklet: Redőrségi feljelentések és tájékoztatás

 

Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Farkas Tamás, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.