Tisztelt Miniszterelnökség!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Nemrég jelentették be, hogy ingyenes képzések indulnak mikro, kis- és közepes vállalkozásoknak, hogy a megszerzett ismeretek segítségével aktív szereplőivé váljanak a közbeszerzési piacnak. A projekt a Miniszterelnökség és az Új Világ Nonprofit Szolgáltató Kft. konzorciumában valósul meg a Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszközből származó 408,381 millió forint vissza nem térítendő európai uniós támogatásból.

Kérem, szíveskedjenek elektronikus másolatban megküldeni részemre a projekt megvalósítására vonatkozó (megbízási) szerződések másolatát, illetve, ha közbeszerzési eljárással választották ki a lebonyolítókat, akkor a vonatkozó tenderek EKR számát is. Amennyiben nem kötöttek külön szerződés(eke)t az oktatás (stb.) lebonyolítására, úgy azokat a dokumentumokat kérném megküldeni, amelyek tartalmazzák az online oktatóanyagok készítésére, a kkvkepzes.gov.hu oldal létrehozására és működtetésére, az online és személyes formában történő képzésekre, valamint a projekt egyéb kiadásaira (pl. reklámozásra) vonatkozó költségvetést, továbbá a résztvevő szakmai partnerek neveit is.
Amennyiben nem rendelkeznek a kért adatokkal, úgy kérem, nevezzék meg az illetékes állami szervet.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködésüket előre is köszönöm.

Kelt: 2023. december 12.

Üdvözlettel:

Katus Eszter

Közérdekű adatigénylés (ME), Miniszterelnökség

Katus Eszter
részére

Tisztelt Adatigénylő!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. §-ának (1) bekezdése alapján előterjesztett adatigénylésére az alábbi választ adjuk:

A kért adatok tekintetében a Miniszterelnökség nem minősül az Infotv. 3. §-ának 9. pontja szerinti adatkezelőnek, ugyanis Magyarország minisztériumainak felsorolásáról szóló 2022. évi II. törvény, valamint a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet értelmében az adatigénylés tárgya már nem tartozik a Miniszterelnökség feladat- és hatáskörébe.

A közérdekű adat megismerésére vonatkozó igény elutasítása vagy a teljesítésre nyitva álló (illetve a meghosszabbított) határidő eredménytelen eltelte esetén, valamint az adatigénylés teljesítéséért megállapított költségtérítés összegének felülvizsgálata érdekében a Fővárosi Törvényszéken (1363 Budapest, Pf. 16 - 1055 Budapest, Markó utca 27.) keresettel élhet.

A közérdekű adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatos jogsértés esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1363 Budapest, Pf.: 9., 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11.) is fordulhat.

A pert az igény elutasításának közlésétől, a határidő eredménytelen elteltétől, illetve a költségtérítés megfizetésére vonatkozó határidő lejártától számított harminc napon belül kell megindítani. Ha az igény elutasítása, nem teljesítése vagy a másolat készítéséért megállapított költségtérítés összege miatt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál bejelentést tesz, a pert a bejelentés érdemi vizsgálatának elutasításáról, a vizsgálat megszüntetéséről, vagy lezárásáról, továbbá az adatkezelő jogsérelem orvoslására, illetve annak közvetlen veszélye megszüntetésére történő felszólítása eredményéről szóló értesítés kézhezvételét követő harminc napon belül lehet megindítani.

Jelen választ kizárólag elektronikus úton, a megkeresésben megjelölt e-mail címre küldjük meg.

Tisztelettel:
Miniszterelnökség

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

idézett részek megjelenítése

Tisztelt Miniszterelnökség!

Felhívom figyelmüket, hogy az adatigénylésem részét képezte a következő kér(d)és is: "Amennyiben nem rendelkeznek a kért adatokkal, úgy kérem, nevezzék meg az illetékes állami szervet."
Így ezúttal kérem, hogy tegyenek eleget a válaszadásnak, és nevezzék meg, hogy a Miniszterelnökség és az Új Világ Nonprofit Szolgáltató Kft. konzorciumában megvalósuló, KKV-nak szóló programmal kapcsolatban ki az adatgazda, ha nem a Miniszterelnökség.

Közérdekű adatigénylés (ME), Miniszterelnökség

1 Melléklet

 

 

 

Katus
Eszter                                                                                                    
Ikt.: JHÁT-PDF/19/2024.

részére     
                                                                                                       
Tárgy: közérdekű adatigénylés

 

 

                                                                                  

Tisztelt Adatigénylő!

 

Ön az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. §-ának (1) bekezdése
alapján közérdekű adatigénylést nyújtott be a Miniszterelnökségnél.

 

Igénylését a következők szerint fogalmazta meg.

„Felhívom figyelmüket, hogy az adatigénylésem részét képezte a következő
kér(d)és is: "Amennyiben nem rendelkeznek a kért adatokkal, úgy kérem,
nevezzék meg az illetékes állami szervet."

Így ezúttal kérem, hogy tegyenek eleget a válaszadásnak, és nevezzék meg,
hogy a Miniszterelnökség és az Új Világ Nonprofit Szolgáltató Kft.
konzorciumában megvalósuló, KKV-nak szóló programmal kapcsolatban ki az
adatgazda, ha nem a Miniszterelnökség.”

 

Az adatigényléssel érintett feladat- és hatáskör 2024. január 1-jétől a
Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztériumhoz tartozik.

 

Jelen választ kizárólag elektronikus úton, a megkeresésben megjelölt
e-mail címre küldjük meg.

 

                                                                
  Tisztelettel:

               
                                                                                         

                                                                                                            Miniszterelnökség

 

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

Az üzenet és annak bármely csatolt melléklete kizárólag a címzettnek szól.
Amennyiben az üzenet címzettje nem Ön, úgy kérjük, hogy telefonon, vagy
e-mailben haladéktalanul értesítse erről az üzenet küldőjét majd törölje
az üzenetet és annak összes mellékletét a postafiókjából, ideértve a
törölt üzenetek mappát is.
Felhívjuk szíves figyelmét, hogy amennyiben az üzenet címzettje nem Ön,
abban az esetben tilos az üzenet és/vagy mellékleteinek
- le)másolása, nyomtatása, sokszorosítása
- továbbküldése, mentése, hivatali vagy magánjellegű eszközön való
tárolása,
- tartalmának harmadik féllel való közlése, megosztása, nyilvánosságra
hozatala, mások előtt való szándékos vagy véletlen felfedése, vagy az
azzal bármely egyéb módon való visszaélés.
Az üzenet és annak csatolmánya(i) vírusellenőrzésen estek át, ugyanakkor
ez nem jelent kizárólagos garanciát a tekintetben, hogy az üzenet nem
tartalmaz kártékony programkódokat. Az ilyen jellegű fertőzésből fakadó
meghibásodásokért, hibás/nem üzemszerű működésért nem vállal felelősséget
az üzenet küldője, a levelezőrendszer üzemeltetője, annak tulajdonosa.
Védje a környezetet! Kérjük, hogy csak abban az esetben nyomtassa ki a
levelet, vagy bármely csatolmányát, amennyiben az feltétlenül szükséges!