Kiskunhalasi járványkórház

Országos Kórházi Főigazgatóság nem kapta meg a kért információt.

Tisztelt Országos Kórházi Főigazgatóság!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre, hogy 2021. január elseje óta, adatigénylésem napjáig a Kiskunhalasi járványkórházról keletkezett, önök által kezelt adatokat, legyen az betegadatok száma, vagy az intézmény fenntartása.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2022. november 25.

Üdvözlettel:

Segesvári Csaba

Szalóki Henriette Dr., Országos Kórházi Főigazgatóság

1 Melléklet

Segesvári Csaba részére

 

Segesvári Csaba <[FOI #21385 email]>

 

Kizárólag elektronikus úton továbbítva.

 

Tisztelt Adatigénylő!

Az Országos Kórházi Főigazgatósághoz (a továbbiakban: OKFŐ) az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján 2022.
november 25. napján benyújtott közérdekű adatigénylésére hivatkozással az
alábbi tájékoztatást adom.

 

Kérelmében az alábbi adatok illetve információk kiadását kérte:

„Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre, hogy
2021. január elseje óta, adatigénylésem napjáig a Kiskunhalasi
járványkórházról keletkezett, önök által kezelt adatokat, legyen az
betegadatok száma, vagy az intézmény fenntartása.”

Tájékoztatom, hogy 2022. november 11. napján a jelen beadványával azonos
tartalmú megkereséssel fordult az OKFŐ-höz. Tekintettel arra, hogy az éven
belül benyújtott, azonos adatkörre irányuló adatigénylése a jelen
adatkésésével tartalomban egyező, továbbá, hogy az azonos adatkörbe
tartozó adatokban változás nem állt be, az Info tv. 29. § (1a)
bekezdésében foglaltak szerint az adatigénylését elutasítom.

 

JOGORVOSLATI TÁJÉKOZTATÓ

 

Az igénylő közérdekű adat megismerésére vonatkozó igény elutasítása vagy a
teljesítésre nyitva álló (illetve a meghosszabbított) határidő
eredménytelen eltelte esetén, valamint - ha a költségtérítést nem fizette
meg - a másolat készítéséért megállapított költségtérítés összegének
felülvizsgálata érdekében keresettel élhet, amelyet a Fővárosi
Törvényszéken (1363 Budapest, Pf. 16, illetve 1055 Budapest, Markó utca
27.).

Az igénylő a közérdekű adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával
kapcsolatos jogsértés esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatósághoz (1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.¸e-mail/levelezési cím:
ugyfelszolgá[email protected], 1363 Budapest, Pf. 9.) is fordulhat.

A keresetlevelet az igény elutasításának közlésétől, a határidő
eredménytelen elteltétől, illetve a költségtérítés megfizetésére vonatkozó
határidő lejártától számított harminc napon belül kell benyújtani. Ha az
igény elutasítása, nem teljesítése vagy a másolat készítéséért
megállapított költségtérítés összege miatt a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóságnál bejelentést tesz, a pert a bejelentés
érdemi vizsgálatának elutasításáról, a vizsgálat megszüntetéséről vagy
lezárásáról, továbbá az adatkezelő jogsérelem orvoslására, illetve annak
közvetlen veszélye megszüntetésére történő felszólítása eredményéről szóló
értesítés kézhezvételét követő harminc napon belül lehet megindítani.

 

Tisztelettel:

dr. Sebestyén Kálmán adatvédelmi tisztviselő nevében

 

dr. Szalóki Henriette

kiemelt jogi szakreferens

 

Főigazgatói Hivatal

 

[1]cid:[email protected]

H-1117 Budapest, Buda-part tér 2.

e: [2][email address]

 

 

 

idézett részek megjelenítése