Tisztelt Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

A hatályos SZMSZ 13. §. 2. pontja szerint:
2. Az SZMSZ 13. § (5) bekezdése felsorolja az előterjesztés megtételére jogosultak körét. Az előterjesztés elkészítéséért az előterjesztő, illetve az általa felkért alpolgármester, jegyző, aljegyző, a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeinek vezetői (ágazatvezetők, irodavezetők) és munkatársai, valamint az Önkormányzat fenntartásában lévő intézmények vezetői, az Önkormányzat tulajdonában lévő gazdasági társaságok vezetői, a politikai főtanácsadók és tanácsadók felelősek. Előterjesztés készítője lehet a Képviselő-testület előtt beszámolót vagy tájékoztatót tartó állami szerv (pl. rendőrség, tűzoltóság, stb) vezetője is.
5. bekezdése szerint:
(5) Az előterjesztés benyújtására jogosult:
a) a polgármester és az alpolgármester(ek),
b) a bizottságok nevében a bizottsági elnökök,
c) a tanácsnokok,
d) bármely helyi önkormányzati képviselő,
e) a jegyző, illetve az aljegyző,
f) az intézmények vezetői az általuk vezetett szervezet testületi döntést igénylő ügyeiben,
g) a 100 %-os önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok vezetői a társaság testületi döntést igénylő ügyeiben,
hja Polgármesteri Kabinet vezetője,
i) a Polgármesteri Hivatal ágazatvezetői,
j) beszámolót vagy tájékoztatót tartó állami szerv (pl. rendőrség, tűzoltóság, stb.) vagy bizottság vezetője.

Az önkormányzat képviselő-testülete politikai szervezet. Az SZMSZ ezen pontja lehetőséget ad arra, hogy az előterjesztések készítői lehetnek pl. a Polgármesteri Hivatal munkatársai. Ennek logikus magyarázata természetesen az, hogy a politikailag meghatározott irányhoz a Polgármester előterjesztései szakmailag előadott és megfelelő módon alátámasztott és indokolt előterjesztések legyenek.

Előzőekből fakadóan kérem tájékoztatását, hogy az önkormányzat képviselője, mint az előterjesztő, előterjesztésében

feltüntethet-e az előterjesztés készítőjének 13. §. 2. pontján kívüli személyt,

mint szakembert, annak érdekében, hogy az általa előterjesztett anyag bizottsági és KT ülésen történő tárgyalásán az előterjesztés ismertetése után amennyiben szakmai kérdés hangzik el, arra a megfelelő szakmai választ megkaphassák a képviselők, hogy döntésüket ezen teljes tájékoztatás után hozhassák meg.

Kérdésem azért is releváns, hiszen a KT ülésen a Polgármester úr, az ülés vezetője, a Jegyző a törvényesség őre, így a Polgármester úr az aki a hozzászólási lehetőséget megadhatja és Ő is a saját előterjesztései esetében a szakmai kérdésekben átadja a szót a szakmai illetőséggel rendelkezőnek.

Álláspontom szerint nem csak a bírósági eljárásokban, hanem bármely eljárásban a fegyveregyenlőség elve azt az igényt testesíti meg, hogy jelen esetben az előterjesztések esetében a képviselők azonos jogokat élvezzenek, azonos feltételek mellett, azonos lehetőségek keretei között, azonos eszközök igénybevételével fejthessék ki álláspontjukat és így szakmai kérdésekben átadhassák a szót a szakmai előterjesztőnek, hasonlóan a Polgármesterhez aki nem feltétlenül a 13.§ 2. pontjában szereplő személy.

Ha válasza kérdésemre nemleges, úgy kérem tájékoztasson arról, hogy milyen módon biztosított a csepeli önkormányzat képviselője számára az, hogy különböző szakterületek tekintetében szakmai segítsége legyen a testületi ülésen, szakmai hozzászólás hangozhasson el, hogy az ugyanazon jogokat biztosítsa számára, mint a Polgármester számára.

A képviselőtestületben mindenkit egy szavazat illet meg.
Egy előterjesztésről szóló felelős döntés azt kívánja meg, hogy a képviselők teljeskörű tájékoztatást kapjanak és minden kérdésük megválaszolásra kerüljön.
A képviselő számára, mint ahogy a Polgármester számára is elengedhetetlen, hogy előterjesztései nem csak politikailag, hanem szakmailag is alátámasztottak legyenek.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2023. február 7.

Üdvözlettel:

Erdősi Éva

Jegyző, Budapest Főváros XXI.Ker. Csepeli Polgármesteri Hivatal,

1 Attachment

Tisztelt Erdősi Éva!

 

Hivatkozással a tárgyban jelzett megkeresésre csatoltan megküldöm a
válaszlevelet.

 

Üdvözlettel,

dr. Vincze Anikó megbízásából

 

Babics Enikő

 

 

idézett részek megjelenítése