Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Mester Péter, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Tisztelt Igazságügyi Minisztérium!

Én Mester Péter az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján, a 26. § (1) és (3) bekezdésekkel összhangban adatigényléssel fordulok az Igazságügyi Minisztériumhoz.

Kérem, küldjék meg részemre a kegyelmi kérelem elbírálásáról szóló KEH/2787-6/2023. számú határozathoz kapcsolódó valamennyi iratot (ideértve értelemszerűen a döntést megelőzően keletkezett iratokat is).

Kérem, hogy az Infotv. 29. § (1) bekezdéseinek megfelelően jelen közérdekű adatokra vonatkozó megkeresésemnek 15 napon belül tegyen eleget, valamennyi kérdésre kiterjedően.

A jelen adatigényléssel összefüggésben – álláspontom szerint – várhatóan nem merül fel érdemben kiadás, azonban az esetlegesen felmerülő indokolt költségek megtérítését természetesen vállalom, a költségek mértékére vonatkozó előzetes tájékoztatást követően, az Info. tv. 29. § (3) bekezdésének megfelelően. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatáshoz a dokumentumlistát mellékelni szíveskedjen, továbbá dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot is.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy az igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre, az alábbi e-mail címre megküldeni.

Kérem továbbá, hogy amennyiben az általam kért információk elektronikusan elérhetőek, úgy az adatszolgáltatást az adatot tartalmazó nyilvános forrás megjelölésével szíveskedjen teljesíteni.

Jelen közérdekű adatigénylésemre válaszát az alábbi elérhetőségeimre küldheti meg:
E-mail cím: [email address]

Együttműködését és mihamarabbi válaszát előre is köszönöm!

Budapest, 2024. február.19

Tisztelettel:

Mester Péter

Közadat (IM), Igazságügyi Minisztérium

1 Melléklet

Iktatószám: II-K/70–2/2024.

Mester Péter Úr

részére

kimittud.org

e-mail: [1][FOI #24317 email] és
[2][email address]

 

Tisztelt Mester Péter Úr!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése
alapján előterjesztett, közérdekű adat megismerésére irányuló igényével
összefüggésben az alábbiakról tájékoztatom.

Tájékoztatom, hogy a kegyelmi döntésekkel kapcsolatos nyilvános adatok
elérhetők az Igazságügyi Minisztérium aloldalán, az alábbi linken:

[3]statisztika 2002 január 1 - 2023 december 31 - kegyelmi ügyek.pdf
(kormany.hu).

Jelzem, hogy – a Kúria Pfv. 21.518/2012/5. számú ítéletében kifejtett
indokokra is figyelemmel – a kért dokumentumokban fellelhető adatok
személyes adatok, illetve azon belül is az Infotv. 3. § 4. pontja szerinti
bűnügyi személyes adatok, melyek az Infotv. 3. § 5. pontja alapján nem
minősülnek közérdekű adatoknak.

Tájékoztatom továbbá, hogy az adatigénylésében kért bűnügyi iratok
megismerésének szabályairól a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC.
törvény 100. § (1) és (2) bekezdése, valamint a büntetések, az
intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás
végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény 26. § (1) bekezdése
rendelkezik, melynek értelmében azok megismerésének feltételei –
figyelemmel az Infotv. 27. § (2) bekezdés c) pontjára – nem állnak fenn.

Fentieken túl tájékoztatom továbbá, hogy a kért dokumentumok megismerése
az Infotv. 27. § (6) bekezdése alapján az Igazságügyi Minisztérium
kegyelmi ügyekhez kapcsolódó hatáskörének illetéktelen külső befolyástól
mentes ellátását, így különösen álláspontjának a döntések előkészítése
során történő szabad kifejtését veszélyeztetné.

Jogorvoslati tájékoztató

A közérdekű adat megismerésére vonatkozó igény elutasítása vagy a
teljesítésre nyitva álló (illetve a meghosszabbított) határidő
eredménytelen eltelte esetén, valamint az adatigénylés teljesítéséért
megállapított költségtérítés összegének felülvizsgálata érdekében a
Fővárosi Törvényszéken (1363 Budapest, Pf. 16 – 1055 Budapest, Markó utca
27.) keresettel élhet. A közérdekű adatok megismeréséhez fűződő jogok
gyakorlásával kapcsolatos jogsértés esetén a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatósághoz (1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.) is
fordulhat.

A pert az igény elutasításának közlésétől, a határidő eredménytelen
elteltétől, illetve a költségtérítés megfizetésére vonatkozó határidő
lejártától számított harminc napon belül kell megindítani. Ha az igény
elutasítása, nem teljesítése vagy az adatigénylés teljesítésért
megállapított költségtérítés összege miatt a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóságnál bejelentést tesz, a pert a bejelentés
érdemi vizsgálatának elutasításáról, a vizsgálat megszüntetéséről, vagy
lezárásáról, továbbá az adatkezelő jogsérelem orvoslására, illetve annak
közvetlen veszélye megszüntetésére történő felszólítása eredményéről szóló
értesítés kézhezvételét követő harminc napon belül lehet megindítani.

Budapest, 2024. március 5.

Tisztelettel:

                                                                                  
Igazságügyi Minisztérium

 

 

idézett részek megjelenítése

Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Mester Péter, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.