KATA és rezsicsökkentés módosítással kapcsolatos alap adatok igénylése

Nemzeti Adó- és Vámhivatal nem kapta meg a kért információt.

Tisztelt Nemzeti Adó- és Vámhivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

KATA-s vállalkozók adatai:
%-os bontásban: 100.000,- Ft-onként a bevételi sávok
%-os bontásban: csak magánszemélynek, csak cégnek, csak 1 cégnek és vegyesen számlázók
%-os bontásban: fő- és mellék állásban, valamint nyugdíj mellett tevékenykedők
%-os bontásban: mennyien fizettek 75e Ft-ot az 50e Ft helyett
%-os bontásban (akár 10 év távlatában) hányan léptek át alkalmazotti jogviszonyból KATA-s vállalkozásba úgy, hogy a korábbi alkalmazó cégnek számláztak utána kizárólag

Külföldi nyugdíjak (oroszország, ukrajna, románia tekintetében):
- hány főnek fizetünk nyugdíjat
- hogy oszlik el %-osan a kifizetés 50.000,- Ft-os sávokban
- a fenti nyugdíjkifizetésekhez milyen arányban tartozik Mo-i járulés és adófizetési előzmény
- a fentiek tekintetében, éves bontásban ez mekkora kiadást jelent a költségvetés számára

Focisták:
- pontosan hány focista kapja a kiemelt adókedvezményt
- %-os bontásban 100.000,- Ft-os sávokban mik a jövedelmi arányok náluk
- közelítő potossággal és éves bontásban a fenti kedvezményben részesülők összesen mennyi adót spóroltak meg

Lakossági fogyasztás:
- %-os bontásban 100 kWh-onként az áram és 100 m3-ént a havi gázfogyasztás
- %-os bontásban, hogy a háztartások milyen arányban nem fűtenek házzal
- %-os bontásban, hogy a háztartások milyen arányban fűtenek árammal
- %-os bontásban az állandó (lakó ingatlan) és az időszakos fogyasztók aránya (pl. nyaralók)

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2022. július 18.

Üdvözlettel:
Vági Sándor

NAV Közérdekű bejelentések, Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Tisztelt Adatigénylő!

Fenti tárgyban érkezett közérdekű adatigénylésére válaszul alábbiakról tájékoztatom.
Az 1. kérdés kapcsán tájékoztatom, hogy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban: NAV) a kért adatokat nem az Ön által kért bontásban tartja nyilván.
A 2-4. kérdések vonatkozásában tájékoztatom, hogy a kért adatok tekintetében a NAV az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 3. § 9. pontja alapján nem minősül adatkezelőnek.

Jogorvoslati tájékoztató

A közérdekű adat megismerésére vonatkozó igény elutasítása vagy a teljesítésre nyitva álló (illetve a meghosszabbított) határidő eredménytelen eltelte esetén, valamint az adatigénylés teljesítéséért megállapított költségtérítés összegének felülvizsgálata érdekében a Fővárosi Törvényszéken (1363 Budapest, Pf. 16 - 1055 Budapest, Markó utca 27.) keresettel élhet.

A közérdekű adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatos jogsértés esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.) is fordulhat.

A pert az igény elutasításának közlésétől, a határidő eredménytelen elteltétől, illetve a költségtérítés megfizetésére vonatkozó határidő lejártától számított harminc napon belül kell megindítani. Ha az igény elutasítása, nem teljesítése vagy az adatigénylés teljesítésért megállapított költségtérítés összege miatt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál bejelentést tesz, a pert a bejelentés érdemi vizsgálatának elutasításáról, a vizsgálat megszüntetéséről, vagy lezárásáról, továbbá az adatkezelő jogsérelem orvoslására, illetve annak közvetlen veszélye megszüntetésére történő felszólítása eredményéről szóló értesítés kézhezvételét követő harminc napon belül lehet megindítani.

Kérem tájékoztatásom elfogadását.

Budapest, 2022. augusztus 1.

Üdvözlettel:
Nemzeti Adó- és Vámhivatal