Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Hegyeshalmi Béla Zoltán, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.
Hegyeshalmi Béla Zoltán

Tisztelt UV Újpesti Vagyonkezelő Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a következő adatokat.

1, A Károlyi 25 szám alatt hány önkormányzati bérlakás épült és ebből hány lett szociális alapon bérbe adva.

2, A nem szociális bérlakásként hasznosított ingatlanok következő adatait:
lakás területe ( nm) - bérleti díj

3, A nem szociális bérlakásként hasznosított ingatlanok esetén a bérbevevők közül hány rendelkezett a bérleti szerződés aláírásakor Újpesten bejelentett lakcímmel

4, Az épület felépítési költségéből mekkora összeg volt az önkormányzati saját ereje.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2024. május 29.

Üdvözlettel:

Hegyeshalmi Béla Zoltán

Tímea Farkas, UV Újpesti Vagyonkezelő Zrt.

2 Melléklet

Hegyeshalmi Béla részére

Tisztelt Hegyeshalmi Úr!

Vezérigazgató úr megbízásából mellékelten megküldöm a 2024. május 29-én
érkezett közérdekű adatigénylés megkeresésre, válaszlevelünket.

Üdvözlettel:

Farkas Tímea

--

Farkas Tímea
titkárságvezető
UV Újpesti Vagyonkezelő Zrt.
1042 Budapest, Munkásotthon u. 66-68.
+36 30 395 1918
Web: [1]www.uvzrt.hu

References

Visible links
1. http://www.uvzrt.hu/

Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Hegyeshalmi Béla Zoltán, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.