Kárenyhítő Programcsomag

Az igénylés részben sikeres volt.

Tisztelt Magyar Export-Import Bank Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjenek elektronikus másolatban megküldeni részemre a Kárenyhítő Programcsomag keretében adott kamattámogatott hitelek listáját, amely tartalmazza a hitelek összegét, az ily módon támogatott vállalkozások nevét, a döntések/szerződések dátumát, és a hitelek célját, amire igényelték/kapták a vállalkozások.

https://www.facebook.com/szijjarto.peter...

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2021. február 11.

Üdvözlettel:
Erdélyi Katalin

Tisztelt Erdélyi Katalin!

Az Eximbank, mint szakosított hitelintézet tevékenységére a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (Hpt.) rendelkezéseit kell alkalmazni. A Hpt. 160-161. §-a alapján az Eximbankot a banktitok megtartásának kötelezettsége terheli. Az Ön által kért információk a Hpt. 160. § (1) bekezdése értelmében banktitoknak minősülnek, amennyiben nem olyan összesített adatok szolgáltatására vonatkoznak, amelyből az egyes ügyfelek személye vagy üzleti adata nem állapíthatóak meg.

Jogszabályi kötelezettségeink megtartása mellett az adatkérésnek az alábbiak szerint tudunk eleget tenni.

Az Állami támogatási intézkedésekre vonatkozó ideiglenes keret a gazdaságnak a jelenlegi COVID-19-járvánnyal összefüggésben való támogatása céljából" című, 2020. március 19-i, C(2020) 1863 final számú európai bizottsági közlemény (a továbbiakban: Átmeneti Keretszabály) 4. szakasza értelmében (88. pont) az Eximbankot közzétételi kötelezettség terheli azon a Kárenyhítő program keretében nyújtott támogatások tekintetében, amelyek összege a támogatás odaítélésének napján érvényes EKB-árfolyamon számolva meghaladják a 100 ezer eurót (ha a támogatást elsődleges mezőgazdasági termelés vagy halászati tevékenység keretében használják fel, a 10 ezer euró feletti támogatásokat kell közzétenni).

Az egyedi támogatásokról közzéteendő adatok a következők:
1. A kedvezményezett neve és adószáma,
2. azt, hogy kkv vagy nagyvállalkozás-e a kedvezményezett,
3. a támogatott projekt/tevékenység helye (a főváros vagy a megye megnevezése); ha ilyen nem azonosítható, akkor a kedvezményezett székhelye szerinti megye vagy fővárosi székhelyű vállalkozás esetén a főváros,
4. a kedvezményezett azon tevékenységének szakágazati besorolása (TEÁOR-szám), amely keretében a támogatást felhasználja (ha nem azonosítható ilyen tevékenység, akkor a kedvezményezett főtevékenységének szakágazati besorolása),
5. a támogatási összeg a fentiek szerint,
6. a támogatás formájának megjelölése [pl. a) vissza nem térítendő támogatás, b) kamattámogatás, c) kölcsön, d) kezességvállalás, e) tőke],
7. a támogatás odaítélésének napja,
9. a támogatást nyújtó megnevezése,
10. a támogatás európai bizottsági hivatkozási száma (SA. szám).

Az adatszolgáltatási kötelezettségének az Eximbank már eleget tett, ezen információk, hamarosan elérhetőek lesznek az Európai Bizottság alábbi honlapján:
https://webgate.ec.europa.eu/competition...

A jogorvoslati lehetőségekkel kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatjuk:

A közérdekű adat megismerésére vonatkozó igény elutasítása vagy a teljesítésre nyitva álló (illetve a meghosszabbított) határidő eredménytelen eltelte esetén, valamint - ha a költségtérítést nem fizette meg - a másolat készítéséért megállapított költségtérítés összegének felülvizsgálata érdekében a Fővárosi Törvényszéken (1363 Budapest, Pf. 16 - 1055 Budapest, Markó utca 27.) keresettel élhet.

A közérdekű adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatos jogsértés esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11.) is fordulhat.

A pert az igény elutasításának közlésétől, a határidő eredménytelen elteltétől, illetve a költségtérítés megfizetésére vonatkozó határidő lejártától számított harminc napon belül kell megindítani. Ha az igény elutasítása, nem teljesítése vagy a másolat készítéséért megállapított költségtérítés összege miatt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál bejelentést tesz, a pert a bejelentés érdemi vizsgálatának elutasításáról, a vizsgálat megszüntetéséről, vagy lezárásáról, továbbá az adatkezelő jogsérelem orvoslására, illetve annak közvetlen veszélye megszüntetésére történő felszólítása eredményéről szóló értesítés kézhezvételét követő harminc napon belül lehet megindítani.

Tisztelettel:
Magyar Export-Import Bank Zrt.

idézett részek megjelenítése

Tisztelt Magyar Export-Import Bank Zrt.!

Köszönöm szépen a részletes tájékoztatást.

Üdvözlettel:
Erdélyi Katalin