Jogszabály, mely szerint az iskolaválasztást a gyermek és a törvényes képviselő közös döntése.

Az igénylést már régen meg kellett volna válaszolni. A vonatkozó jogszabály értelmében a(z) Oktatási Hivatal munkatársainak már ki kellett volna adniuk a kért adatokat. (részletek). Panaszt nyújthat be a következő időpontig: belső felülvizsgálat kérése .

Tisztelt Oktatási Hivatal!

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre
azt a hatályos jogszabályt, amely a polgári törvénykönyvnek megfelelően a kiskorú tanuló feletti, a Ptk. 4:168. § (1) szerinti, a szülői felügyelet gyakorlására feljogosított egyik szülőt, a gyermek 4:161. § (1) szerinti törvényes képviselőjét jogosítja fel a gyermek sorsát érintő lényeges kérdésnek nem tekintendő, azaz nem a 4:175. § (2) utolsó elemének / feltételnek - a kiskorú gyermek iskolájának, életpályájának megválasztásának - minősülő, nem a 4:153. § szerinti, a gyermek életpályájának megválasztásának, nem a 4:153. § (3) szerinti, azaz nem az életpálya kijelölésével összefüggő iskolaválasztásnak minősülő iskolaválasztásban a 4:153. § (2) értelmében a gyermekével közös döntésre,
a 4:162. § és a vonatkozó norma szerinti életkortól a döntését kizárólag személyes jognyilatkozatban megtevő gyermekével közös döntésre,
ha van hatályos jogszabály,
amely a kiskorú tanuló törvényes képviselőjének - ha a kiskorúnak egy törvényes képviselője van, akkor annak az egy törvényes képviselőnek - a jogaként határozza meg, hogy a gyermeke vagy a nevelése alatt álló kiskorú tanuló adottságainak, képességeinek, érdeklődésének megfelelően, saját vallási, világnézeti meggyőződésére, nemzetiségi hovatartozására tekintettel a gyermekével vagy a nevelése alatt álló kiskorú tanulóval közösen válasszon oktatási intézményt, és
és ha azt az Oktatási Hivatal ismeri.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2023. szeptember 10.

Üdvözlettel:

Kiss László

Tisztelt Oktatási Hivatal!

Tisztelettel tájékoztatom, hogy

- törvényi norma alapján

ISKOLA az általános iskola, a gimnázium, a szakgimnázium, a szakiskola, a készségfejlesztő iskola, az alapfokú művészeti iskola, a kiegészítő nemzetiségi nyelvoktató iskola,  a technikum és a szakképző iskola.
Jogalap:

Szkt. 16. § [A szakképző intézmény](1) Szakképző intézménya) a technikum ésb) a szakképző iskola.(2) Középiskola, középfokú iskola, iskola, illetve nevelési-oktatási intézmény az (1) bekezdés szerinti szakképző intézmény. A középiskolára, középfokú iskolára, iskolára, illetve nevelési-oktatási intézményre vonatkozó szabályokat a szakképző intézményre akkor kell alkalmazni, ha azt e törvény vagy a Kormány e törvény végrehajtására kiadott rendelete kifejezetten előírja.

Nkt. 7. § (1) A Köznevelési intézmény
a) az óvoda,
b) az általános iskola,
c) a gimnázium,
d) a szakgimnázium,
e) a szakiskola,
f) a készségfejlesztő iskola,
g) az alapfokú művészeti iskola,
h) a kiegészítő nemzetiségi nyelvoktató iskola,
i) a gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézmény,
j) a kollégium,
k) a pedagógiai szakszolgálati intézmény,
l) a pedagógiai-szakmai szolgáltatást nyújtó intézmény, és
m) a kiegészítő nemzetiségi óvoda.
(1a) Nevelési-oktatási intézmény az (1) bekezdés a)–j), valamint m) pontja szerinti köznevelési intézmény.
(1b) Középiskola az (1) bekezdés c) és d) pontja szerinti köznevelési intézmény.
(1c) Középfokú iskola a középiskola és az (1) bekezdés e) és f) pontja szerinti köznevelési intézmény.
(1d) Iskola a középfokú iskola és az (1) bekezdés b) és g) és h) pontja szerinti köznevelési intézmény.

- törvényi norma alapján

Ptk. 1:2. § [Értelmezési alapelv] (2) A polgári jogi viszonyokra vonatkozó jogszabályokat e törvénnyel összhangban kell értelmezni.
2:12. § [A korlátozottan cselekvőképes kiskorú jognyilatkozata] (2) A korlátozottan cselekvőképes kiskorú a TÖRVÉNYES KÉPVISELŐjének közreműködése nélkül tehet olyan személyes jellegű jognyilatkozatot, amelyre jogszabály feljogosítja. (4) A TÖRVÉNYES KÉPVISELŐ a korlátozottan cselekvőképes kiskorú nevében maga is tehet jognyilatkozatot, kivéve azokat, amelyeknél jogszabály a korlátozottan cselekvőképes kiskorú SAJÁT nyilatkozatát kívánja meg. A törvényes képviselőnek a kiskorú személyét és vagyonát érintő jognyilatkozata megtétele során a korlátozott cselekvőképességű kiskorú véleményét figyelembe kell vennie.
2:14. § [A cselekvőképtelen kiskorú jognyilatkozata] (1) A cselekvőképtelen kiskorú jognyilatkozata semmis; nevében a TÖRVÉNYES KÉPVISELŐje jár el.
A szülői felügyelet általános szabályai 4:146. § [A kiskorú jogállása; a szülői felügyeleti jogok és kötelezettségek] (1) A kiskorú gyermek szülői felügyelet vagy gyámság alatt áll.
(2) A szülői felügyelet 
a kiskorú gyermek neve meghatározásának, 
gondozásának, 
NEVELÉSÉNEK, 
tartózkodási helye meghatározásának, 
vagyona kezelésének, 
TÖRVÉNYES KÉPVISELETÉNEK jogát és kötelességét, 
a gyámnevezésnek és a gyámságból való kizárásnak a jogát foglalja magában.
4:147. § [A szülői felügyelet gyakorlásának elvei] (2) A SZÜLŐI FELÜGYELET KÖZÖS GYAKORLÁSA SORÁN a szülők jogai és kötelezettségei egyenlők.
4:148. § [A gyermek bevonása a döntésekbe] A szülőknek tájékoztatniuk kell gyermeküket az őt érintő döntésekről, biztosítaniuk kell, hogy az ítélőképessége birtokában lévő GYERMEKük a döntések előkészítése során véleményt nyilváníthasson, TÖRVÉNYBEN MEGHATÁROZOTT ESETBEN szüleivel közösen DÖNTHESSEN.
A szülői felügyelet tartalma
2. A gyermek NEVELÉSe 4:153. § [A gyermek NEVELÉSének ÉS életpályájának megválasztása] (1) A szülők jogosultak a gyermek nevelésének módját megválasztani. (2) A gyermek képességei figyelembevételével a szülők és a GYERMEK közösen döntik el, hogy a gyermek milyen életpályára készüljön. (3) Az ÉLETPÁLYA KIJELÖLÉSÉVEL és ezzel ÖSSZEFÜGGÉSBEN a gyermek taníttatásával, ISKOLÁJÁNAK MEGVÁLASZTÁSÁVAL kapcsolatban a szülő és a gyermek között felmerülő vitában a gyámhatóság dönt. 4:154. § [A gyermekekkel tényleges családi kapcsolatban álló személy részvétele a gyermek gondozásában és NEVELÉSében] A gyermek gondozása, NEVELÉSe során egyes jogok és kötelezettségek gyakorlásában - A FELÜGYELETET GYAKORLÓ SZÜLŐ hozzájárulásával - részt vehet az a személy, akinek saját vagy a szülővel közös háztartásában a gyermek huzamos időn át nevelkedik.
4. A gyermek TÖRVÉNYES KÉPVISELETe 4:161. § [A gyermek törvényes képviselete] (1) A SZÜLŐI FELÜGYELETET GYAKORLÓ szülők joga és kötelezettsége, hogy gyermeküket személyi és vagyoni ügyeiben képviseljék. 4:162. § [A szülői törvényes képviselet kizártsága a jognyilatkozat személyessége miatt] A szülő képviseleti joga nem terjed ki a GYERMEKnek azokra aJOGNYILATKOZATAira, amelyeket jogszabály szerint kizárólag személyesen lehet megtenni. 4:168. § (1) Ha a bíróság a szülői felügyelet gyakorlására az egyik szülőt jogosítja fel, a gyermekétől különélő szülő a szülői felügyeleti jogokat a gyermek sorsát érintő lényeges kérdések kivételével nem gyakorolhatja.
A gyermek NEVELÉSének módjának megválasztása NEM a gyermek sorsát érintő lényeges kérdés, KIZÁRÓLAG AZ ÉLETPÁLYA KIJELÖLÉSÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ ISKOLVÁLASZTÁS a gyermek sorsát érintő lényeges kérdés.

Nkt. 3. § (2) A közNEVELÉSben a NEVELÉS és oktatás feladatát a gyermek szülei, TÖRVÉNYES KÉPVISELŐI megosztják a köznevelési intézményekkel és a pedagógusokkal.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2023. szeptember 12.

Üdvözlettel:

Kiss László

Tisztelt Oktatási Hivatal!

Tájékoztatom, hogy TÖRVÉNY alapján az Oktatási Hivatal A FELVÉTELI ELJÁRÁSBAN A TANULÓ TÖRVÉNYES KÉPVISELŐJE ADATÁT JOGOSULT ÉS KÖTELES KEZELNI, A TANULÓ SZÜLŐJE ADATÁT NEM.
Jogalap:
Onytv. melléklet
III. A középfokú felvételi eljárás megszervezéséhez szükséges adatok nyilvántartása 1. Az oktatási nyilvántartás működéséért felelős szerv a középfokú felvételi eljárás megszervezése céljából működteti a középfokú felvételi eljárást meghirdető középfokú iskolák, a középfokú felvételi eljárásban érintett tanulók és általános iskolák, a központi írásbeli felvételi vizsgákat szervező középiskolák számára a középfokú intézmények felvételi informatikai rendszerét. 2. A középfokú felvételi eljárás megszervezéséhez szükséges adatok nyilvántartása az alábbi személyes adatokat tartalmazza: a) a tanuló általános iskolájának OM azonosítója, neve, székhelyének címe; b) a központi írásbeli vizsgát szervező intézmény (feladatellátási hely) neve, címe; c) a tanuló oktatási azonosító száma; d) a tanuló, TÖRVÉNYES KÉPVISELŐ telefonszáma; e) az értesítési címzett neve, értesítési címe, értesítési e-mail-címe, értesítési telefonszáma, f) a tanuló sajátos nevelési igényére, beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézségére vonatkozó adat; g) a tanuló évfolyama; h) a tanuló jelentkezései, i) a tanuló tanulmányi eredményei a jelentkezés típusától függően (1–8. évfolyam); j) a központi írásbeli vizsga típusa, tárgya, eredménye; k) a központi írásbeli vizsgával kapcsolatban fellebbezést benyújtó neve; l) a középfokú felvételi eljárásban részt vevő nevelési-oktatási intézményének neve, székhelyének és feladatellátási helyének címe, OM azonosítója, képviselőjének (vezetőjének) neve, e-mail-címe, faxszáma és az intézmény e-mail címe, ügyintézőjének neve, elérhetősége.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2023. szeptember 13.

Üdvözlettel:

Kiss László