Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Béres Nándor, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Jogszabály megalkotásának, illetve módosításának kezdeményezése

We're waiting for Béres Nándor to read recent responses and update the status.

Tisztelt Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Az európai adatvédelmi biztos közzétette előzetes észrevételeit a modern kémprogramok, mint például a Pegasus használatával kapcsolatban. A biztos meggyőződése, hogy a Pegasus használata soha nem látott mértékű beavatkozáshoz vezethet, ami veszélyezteti a magánélethez való jog lényegét, mivel a kémprogram képes beavatkozni mindennapi életünk legintimebb aspektusaiba. A Pegasushoz hasonló eszközökről szóló nyilvános viták középpontjában nemcsak magának a technológiának a használatának kellene állnia, hanem annak a fontosságnak is, amelyet társadalomként a magánélethez való jognak, mint az emberi méltóság alapvető elemének tulajdonítunk. A biztos álláspontja szerint nagyon valószínűtlen, hogy a Pegasushoz hasonló kémprogramok megfeleljenek az arányosság követelményeinek, továbbá úgy véli, hogy a Pegasus képességével rendelkező kémprogramok fejlesztésének és telepítésének betiltása az EU-ban a leghatékonyabb megoldás lenne alapvető jogaink és szabadságaink védelmére. Amennyiben kivételes helyzetekben mégis alkalmaznának ilyen eszközöket, 8 lépést és intézkedést javasol a jogellenes használat elleni biztosítékként (https://europa.eu/!khnXj4).

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 38. § (4) bekezdése szerint a Hatóság javaslatot tehet a személyes adatok kezelését, valamint a közérdekű adatok és a közérdekből nyilvános adatok megismerését érintő jogszabályok megalkotására, illetve módosítására. Kérem szíveskedjen megküldeni, hogy a Hatóságuk fennállásának elmúlt 10 évében hány alkalommal és milyen ügyekben éltek a jogszabály megalkotásának, illetve módosításának kezdeményezésével, illetve a biztos javaslatai alapján tervezik-e kezdeményezni a Pegasushoz hasonló eszközök alkalmazására vonatkozóan jogszabály módosítását.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2022. február 25.

Üdvözlettel:

Béres Nándor

[email protected], Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Tisztelt Címzett!

Elektronikus üzenete a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság levelező rendszerébe megérkezett, megkeresését köszönjük.

NAIH ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

EZ EGY AUTOMATIKUS ÜZENET, KÉRJÜK ERRE A LEVÉLRE NE VÁLASZOLJON!

Naih_Ügyfélszolgálat, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1 Attachment

Tisztelt Címzett!
Mellékelten megküldöm a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság levelét!
Üdvözlettel:
NAIH Ügyfélszolgálat

idézett részek megjelenítése

Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Béres Nándor, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.