Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Béres Nándor, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Tisztelt Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Az európai adatvédelmi biztos közzétette előzetes észrevételeit a modern kémprogramok, mint például a Pegasus használatával kapcsolatban. A biztos meggyőződése, hogy a Pegasus használata soha nem látott mértékű beavatkozáshoz vezethet, ami veszélyezteti a magánélethez való jog lényegét, mivel a kémprogram képes beavatkozni mindennapi életünk legintimebb aspektusaiba. A Pegasushoz hasonló eszközökről szóló nyilvános viták középpontjában nemcsak magának a technológiának a használatának kellene állnia, hanem annak a fontosságnak is, amelyet társadalomként a magánélethez való jognak, mint az emberi méltóság alapvető elemének tulajdonítunk. A biztos álláspontja szerint nagyon valószínűtlen, hogy a Pegasushoz hasonló kémprogramok megfeleljenek az arányosság követelményeinek, továbbá úgy véli, hogy a Pegasus képességével rendelkező kémprogramok fejlesztésének és telepítésének betiltása az EU-ban a leghatékonyabb megoldás lenne alapvető jogaink és szabadságaink védelmére. Amennyiben kivételes helyzetekben mégis alkalmaznának ilyen eszközöket, 8 lépést és intézkedést javasol a jogellenes használat elleni biztosítékként (https://europa.eu/!khnXj4).

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 38. § (4) bekezdése szerint a Hatóság javaslatot tehet a személyes adatok kezelését, valamint a közérdekű adatok és a közérdekből nyilvános adatok megismerését érintő jogszabályok megalkotására, illetve módosítására. Kérem szíveskedjen megküldeni, hogy a Hatóságuk fennállásának elmúlt 10 évében hány alkalommal és milyen ügyekben éltek a jogszabály megalkotásának, illetve módosításának kezdeményezésével, illetve a biztos javaslatai alapján tervezik-e kezdeményezni a Pegasushoz hasonló eszközök alkalmazására vonatkozóan jogszabály módosítását.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2022. február 25.

Üdvözlettel:

Béres Nándor

[email protected], Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Tisztelt Címzett!

Elektronikus üzenete a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság levelező rendszerébe megérkezett, megkeresését köszönjük.

NAIH ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

EZ EGY AUTOMATIKUS ÜZENET, KÉRJÜK ERRE A LEVÉLRE NE VÁLASZOLJON!

Naih_Ügyfélszolgálat, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1 Attachment

Tisztelt Címzett!
Mellékelten megküldöm a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság levelét!
Üdvözlettel:
NAIH Ügyfélszolgálat

idézett részek megjelenítése

Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Béres Nándor, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.