Jogi szolgáltatások nyújtására kötött szerződések

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Magyar Export-Import Bank Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a Bank által 2014. január 1-jét követően jogi szolgáltatások nyújtására kötött szerződésekkel kapcsolatban az alábbi adatokat:
- szerződő neve
- szerződés tárgya
- szerződés értéke
- szerződés hatálya

Az átalánydíjas, illetve keretszerződés jellegű megbízások vonatkozásában kérem, közöljék éves bontásban a konkrét teljesítésre vonatkozó adatot, illetve az ez alapján kifizetett összeget.
Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2017. március 21.

Üdvözlettel:

Becker András

EXIMBANK - Hungary,

Tisztelt Becker András!

Tájékoztatjuk, hogy 2017. március 21-én kelt, "Közérdekűadat Közérdekű adat igénylés - Jogi szolgáltatások nyújtására kötött szerződések" tárgyú megkeresésben kért adatokat az exim honlapján (exim.hu) elhelyeztük, az alábbi elérhetőségen:

https://exim.hu/rolunk/kozerdeku-adatok/...
(Rólunk/Közérdekű adatok/Önkéntes közzététel)

Tisztelettel:
Eximbank Zrt.

idézett részek megjelenítése

Tisztelt Eximbank!

A 2017..április 5-én a bank honlapjára feltöltött fájl az eredeti linken már nem érhető el, önök kicserélték egy sokkal nehezebben kezelhető tördelésű táblázatra, amelyből ráadásul törölték az oszlopok elnevezését. Az adatok így is értelmezhetők annak, akinek rendelkezésére álla az eredeti táblázat adattartalma - éppen ezért érdeklődöm, miért kellett az adat minőségét lerontani.

Üdvözlettel:

Becker András