Javítóintézetben fogvatartottakkal kapcsolatos statisztikai adatkérés

Emberi Erőforrások Minisztériuma nem kapta meg a kért információt.

Magyar Helsinki Bizottság

Tisztelt Emberi Erőforrások Minisztériuma!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, az adatokat elektronikus másolatban, lehetőség szerint Excel táblázatos formában szíveskedjen a rendelkezésemre bocsátani.

1. Kérem, hogy 2010 és 2020 között valamennyi évre vonatkozóan szíveskedjen tájékoztatni arról, hogy az adott év június 30-án és december 31-én, valamint 2021. június 30-án mennyi volt
• a javítóintézetben előzetes letartóztatásukat, illetve letartóztatásukat töltő fiatalkorúak, illetve
• a bíróság által elrendelt javítóintézeti nevelés intézkedést javítóintézetben töltő fiatalkorúak száma.

2. Kérem, hogy
• a javítóintézetben előzetes letartóztatásukat, illetve letartóztatásukat töltő fiatalkorúak és
• a bíróság által elrendelt javítóintézeti nevelés intézkedést javítóintézetben töltő fiatalkorúak száma
tekintetében 2010 és 2020 között valamennyi évre vonatkozóan az éves átlag, illetve 2021. június 30-ig a féléves átlag adatokat is közölni szíveskedjen.

3. Kérem, hogy 2013 és 2020 között valamennyi évre vonatkozóan szíveskedjen tájékoztatni arról, hogy az adott év június 30-án és december 31-én, valamint 2021. június 30-án mennyi volt
• azoknak a 14 év alatti fiatalkorúaknak a száma, akik javítóintézetben töltötték előzetes letartóztatásukat, illetve letartóztatásukat, illetve
• a bíróság által elrendelt javítóintézeti nevelés intézkedést javítóintézetben töltötték.

4. Kérem, hogy
• azoknak a 14 év alatti fiatalkorúaknak a száma tekintetében, akik javítóintézetben töltötték előzetes letartóztatásukat, illetve letartóztatásukat, illetve
• a bíróság által elrendelt javítóintézeti nevelés intézkedést javítóintézetben töltötték,
2013 és 2020 között valamennyi évre vonatkozóan az éves átlag, illetve 2021. június 30-ig a féléves átlag adatokat is közölni szíveskedjen.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Felhívom szíves figyelmét továbbá, hogy a veszélyhelyzet idején az egyes adatigénylési rendelkezésektől való eltérésről szóló 521/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet 1. § (3)–(5) bekezdéseiben foglaltak alkalmazása során az Alkotmánybíróság 15/2021. (V. 13.) AB határozatából következően az adatkezelőnek rögzítenie kell azokat az okokat, amelyek valószínűsítik, hogy az adatigénylésnek az információs önrendelkezési szabadságról szóló törvényben rögzített határidőn belüli teljesítése a veszélyhelyzettel összefüggő közfeladatainak ellátását veszélyeztetné. Az Alkotmánybíróság határozata szerint a valószínűsítés nem jelenthet pusztán általános hivatkozást a járványra, hanem az esetlegesen ellátatlanul maradó közfeladatot ténylegesen nevesíteni kell, az Alaptörvény VI. cikk (3) bekezdéséből garanciaként következik, hogy az Infotv. szerinti határidőtől való eltérés konkrét okaira az adatkezelőnek kell rámutatnia.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2021. december 3.

Üdvözlettel:

Dr. Lukovics Adél
jogi előadó
Magyar Helsinki Bizottság

Közadat (EMMI), Emberi Erőforrások Minisztériuma

Iktatószám: II/10278-1/2021/ADATVED                 

 

kizárólag elektronikus úton kézbesítve

 

Dr. Lukovics Adél

részére

[1][FOI #19313 email]

 

 

Tárgy: Közérdekű adatigénylés

 

 

 

Tisztelt Címzett!

 

 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény 28. § (1) bekezdése alapján benyújtott közérdekű
adatigénylésére hivatkozással az alábbiakról tájékoztatom.

 

A következő közérdekű adatigényléssel fordult az Emberi Erőforrások
Minisztériumához:

 

„1. Kérem, hogy 2010 és 2020 között valamennyi évre vonatkozóan
szíveskedjen tájékoztatni arról, hogy az adott év június 30-án és december
31-én, valamint 2021. június 30-án mennyi volt

•           a javítóintézetben előzetes letartóztatásukat, illetve
letartóztatásukat töltő fiatalkorúak, illetve

•           a bíróság által elrendelt javítóintézeti nevelés intézkedést
javítóintézetben töltő fiatalkorúak száma.

2. Kérem, hogy

•           a javítóintézetben előzetes letartóztatásukat, illetve
letartóztatásukat töltő fiatalkorúak és

•           a bíróság által elrendelt javítóintézeti nevelés intézkedést
javítóintézetben töltő fiatalkorúak száma

tekintetében 2010 és 2020 között valamennyi évre vonatkozóan az éves
átlag, illetve 2021. június 30-ig a féléves átlag adatokat is közölni
szíveskedjen.

3. Kérem, hogy 2013 és 2020 között valamennyi évre vonatkozóan
szíveskedjen tájékoztatni arról, hogy az adott év június 30-án és december
31-én, valamint 2021. június 30-án mennyi volt

•           azoknak a 14 év alatti fiatalkorúaknak a száma, akik
javítóintézetben töltötték előzetes letartóztatásukat, illetve
letartóztatásukat, illetve

•           a bíróság által elrendelt javítóintézeti nevelés intézkedést
javítóintézetben töltötték.

4. Kérem, hogy

•           azoknak a 14 év alatti fiatalkorúaknak a száma tekintetében,
akik javítóintézetben töltötték előzetes letartóztatásukat, illetve
letartóztatásukat, illetve

•           a bíróság által elrendelt javítóintézeti nevelés intézkedést
javítóintézetben töltötték,

2013 és 2020 között valamennyi évre vonatkozóan az éves átlag, illetve
2021. június 30-ig a féléves átlag adatokat is közölni szíveskedjen.”

 

Tájékoztatom, hogy a kért adatokkal az Emberi Erőforrások Minisztériuma
nem rendelkezik.

 

Tájékoztatom továbbá, hogy a kért adatok egy része - a 2015 és 2020 között
javítóintézetben elhelyezettek statisztikai adatai - a Központi
Statisztikai Hivatal weboldalán (link:
[2]https://www.ksh.hu/stadat_files/szo/hu/s...) elérhető.

 

 

Jogorvoslati tájékoztató

 

A közérdekű adat megismerésére vonatkozó igény elutasítása vagy a
teljesítésre nyitva álló (illetve a meghosszabbított) határidő
eredménytelen eltelte esetén, valamint – ha a költségtérítést nem fizette
meg – a másolat készítéséért megállapított költségtérítés összegének
felülvizsgálata érdekében a Fővárosi Törvényszéken (1363 Budapest, Pf. 16
- 1055 Budapest, Markó utca 27.) keresettel élhet.

A közérdekű adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatos
jogsértés esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz
(1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11.) is fordulhat.

A pert az igény elutasításának közlésétől, a határidő eredménytelen
elteltétől, illetve a költségtérítés megfizetésére vonatkozó határidő
lejártától számított harminc napon belül kell megindítani.

Ha az igény elutasítása, nem teljesítése vagy a másolat készítéséért
megállapított költségtérítés összege miatt a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóságnál bejelentést tesz, a pert a bejelentés
érdemi vizsgálatának elutasításáról, a vizsgálat megszüntetéséről vagy
lezárásáról, továbbá az adatkezelő jogsérelem orvoslására, illetve annak
közvetlen veszélye megszüntetésére történő felszólítása eredményéről szóló
értesítés kézhezvételét követő harminc napon belül lehet megindítani.

 

Kérem tájékoztatásom szíves tudomásulvételét.

 

Budapest, 2021. december 20. 

 

 

Tisztelettel:

 

Emberi Erőforrások Minisztériuma

--------------------------------------------------------------------------

 

idézett részek megjelenítése