Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Hess Péter, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Járványhelyzet miatti járatsűrítés a BKK hálózatán

We're waiting for Hess Péter to read a recent response and update the status.

Tisztelt Budapesti Közlekedési Központ Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a 2020. 11. 20-án kiadott közleményükben (https://bkk.hu/hirek/2020/11/a-bkk-jarat...) említett, illetve hivatkozott alábbi dokumentumokat:
1. A szeptember 1-jétől érvényes szolgáltatói keretmenetrendet, amelyből kiderül, hogy valóban „reggel 9 óráig meghosszabbították a csúcsidei menetrendet a gerincvonalakon”.
2. Azt a szolgáltatói keretmenetrendet, amely biztosítja, hogy november 3-ától a kormány által elrendelt járatsűrítésnek megfelelően „a 15 és 19 óra közötti délutáni csúcsidőben a BKK a lehetséges legtöbb járművet forgalomba állította a gerincvonalain”.
3. Pontosan hány darab, milyen típusú járművet állítottak forgalomba és ezt milyen időszakban, mely viszonylatokon tették meg a sűrített menetrend életbe lépése óta eltelt napokon?
4. Küldjék meg a Fővárosi Kormányhivatal számára november 5-én megküldött járatsűrítési tervet, valamint annak kísérő dokumentumait és a Fővárosi Kormányhivatal közleményben is hivatkozott válaszlevelét.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2020. november 21.

Üdvözlettel:

Hess Péter

Budapesti Közlekedési Központ Zrt.

Tisztelt Levélíró!

Köszönjük, hogy levelével felkereste ügyfélszolgálatunkat!

Tájékoztatjuk, hogy levele megérkezett Társaságunkhoz, melyre válaszunkat
a közérdekű adatigénylés esetében az információs önrendelkezési jogról és
az információszabadságról szóló az 2011. évi CXII. törvény által
biztosított határidőn belül, egyéb esetben pedig legkésőbb 30 napon belül
megküldjük.

Válaszunk megérkezéséig szíves türelmét kérjük!

Üdvözlettel:

Budapesti Közlekedési Központ Ügyfélszolgálat
Dear Sender,

Thank you for contacting BKK’s customer services.

We inform you that your email has arrived to which we will reply within
the time-limit provided by Act CXII of 2011 on Informational
Self-determination and Freedom of Information in case of public interest
data requests and not later than 30 days in all other cases.

Thank you for your kind patience in advance.

Yours sincerely,

BKK Centre for Budapest Transport Customer Service

BKK, Budapesti Közlekedési Központ Zrt.

1 Attachment

 

Ügyszám: 0038/0029688/2020 

Ügyintéző: Farkas Dorina 

Hess Péter

[1][FOI #16516 email]

 

Tárgy: tájékoztatás

 

 

Tisztelt Hess Péter!

 

Hivatkozva a Társaságunkhoz 2020. november 21-én érkezett adatigénylésére,
az alábbi tájékoztatást adjuk.

 

A Fővárosi Önkormányzat és a BKK tavasz óta intézkedések sokaságával,
jelentős anyagi áldozatvállalással támogatta a járvány elleni védekezést,
és ezután is mindent megtesz azért, hogy a lehető legmagasabb szintű
biztonságot nyújtsa az utasoknak.

 

A Főváros még nyár közepén döntött arról, hogy a főbb vonalakon a reggeli
csúcsidőszakban, hosszabb idősávban – a reggeli csúcsidőszak egészen 9
óráig történő fenntartásával – sűrűbben közlekedjenek a járatok
Budapesten. Az intézkedés eredményeképpen többek között a teljes
metróhálózaton, a nagykörúti, a kiskörúti és a budai fonódó villamosokon,
a Rákóczi úti tengelyen és egyéb frekventált vonalakon közlekedő
buszjáratokon, a sűrített menetrendek szeptember óta érvényben vannak.

A reggeli sűrítések részletes adatait a mellékelt dokumentum első
táblázata tartalmazza.

 

2020. novembertől a kormányrendelet előírásait figyelembe véve a BKK
sűrítette a délutáni csúcsidőszak közlekedését: a meghatározó, frekventált
vonalakon sűrűbben közlekednek a járatok a délutáni, 15 és 19 óra közötti
időszakban, amelyre lehetőséget a csak a reggeli időszakban közlekedő,
mintegy 15 darab autóbusz, 4 trolibusz, 4 villamos- és 2 darab
metrószerelvény délutáni forgalomba állítása adott. A délutáni
járatsűrítéseket november 9-től megkezdtük, naponta újabb járatokon
bevezettük és november 16-ától, hétfőtől teljes körűen menetrendesítve, az
utastájékoztatási rendszerbe is betöltve alkalmazzuk.

A délutáni sűrítések részletes adatait a mellékelt dokumentum második
táblázata tartalmazza.

 

A fenti az intézkedésekkel a BKK a kormányrendeletben meghatározott 7 és 9
óra, valamint 15 és 19 óra közötti időszakban – a szolgáltatóknál
rendelkezésre álló maximális jármű- és járművezető állomány
felhasználásával – a lehető legnagyobb kapacitást biztosítja.

 

Tájékoztatjuk ugyanakkor, hogy a kormány járványügyi intézkedései kapcsán
– a normál időszakihoz képest – átlagosan 30-35 %-kal csökkent utasszám
mellett a budapesti járatok változatlanul a legnagyobb kapacitást
biztosító, tanítási időszakra érvényes, járatsűrítésekkel kibővített
menetrend szerint közlekednek. Az utasszám általános csökkenése további
relatív kapacitásbővítést jelent nemcsak a rendelkezésre álló
kapacitásokkal sűrített, hanem a hálózat valamennyi járatát tekintve is.
Tehát a konkrét intézkedéseken túl, valamennyi vonalon érzékelhető relatív
sűrítés, kapacitás-növekedés történt a jelentősen csökkenő utasszámok
mellett a kapacitások változatlanul hagyásával vagy növelésével.

 

Tájékoztatjuk továbbá, hogy a járatsűrítési tervvel kapcsolatban még
folynak az egyeztetések a BKK és a Fővárosi Kormányhivatal között, így
azok dokumentumait, mint döntéselőkészítő anyagokat az Info tv. 27. § (5)
és (6) bekezdése alapján jelen pillanatban még nem áll módunkban kiadni.

 

Kérjük válaszunk szíves elfogadását.

 

Budapest, 2020. december 7.

                                   

 

Tisztelettel: 

 

Füzesi Krisztina

Levelezési csoportkoordinátor

BKK Zrt.

 

 

 

A személyes adatok kezelésére vonatkozó adatvédelmi tájékoztató a
[2]https://bkk.hu/magunkrol/adatkezelesi-ta... oldalon található.

 

Amennyiben válaszunkkal nem ért egyet a jogorvoslati lehetőségekről az
alábbiakban tájékoztatjuk az Infotv. alapján:

„31. § (1) Az igénylő a közérdekű adat megismerésére vonatkozó igény
elutasítása vagy a teljesítésre nyitva álló, vagy az adatkezelő által a
29. § (2) bekezdése szerint meghosszabbított határidő eredménytelen
eltelte esetén, valamint az adatigénylés teljesítéséért megállapított
költségtérítés összegének felülvizsgálata érdekében bírósághoz fordulhat.

(3) A pert az igény elutasításának közlésétől, a határidő eredménytelen
elteltétől, illetve a költségtérítés megfizetésére vonatkozó határidő
lejártától számított harminc napon belül kell megindítani az igényt
elutasító közfeladatot ellátó szerv ellen. Ha az igény elutasítása, nem
teljesítése vagy az adatigénylés teljesítéséért megállapított
költségtérítés összege miatt az igénylő a Hatóság vizsgálatának
kezdeményezése érdekében a Hatóságnál bejelentést tesz, a pert a
bejelentés érdemi vizsgálatának elutasításáról, a vizsgálat
megszüntetéséről, az 55. § (1) bekezdés b) pontja szerinti lezárásáról
szóló vagy az 58. § (3) bekezdése szerinti értesítés kézhezvételét követő
harminc napon belül lehet megindítani. A perindításra rendelkezésre álló
határidő elmulasztása esetén igazolásnak van helye.

(4) A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége.
A perbe a Hatóság az igénylő pernyertessége érdekében beavatkozhat.

(5) Az országos illetékességű közfeladatot ellátó szerv ellen indult per a
törvényszék hatáskörébe tartozik. A járásbíróság hatáskörébe tartozó
ügyekben a törvényszék székhelyén lévő járásbíróság, Budapesten a Pesti
Központi Kerületi Bíróság jár el. A bíróság illetékességét az alperes
közfeladatot ellátó szerv székhelye alapítja meg.

52. § (1) A Hatóságnál bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra
hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével, illetve a közérdekű
adatok vagy a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez fűződő jogok
gyakorlásával kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen
veszélye fennáll.”

Tájékoztatjuk továbbá, hogy az Infotv. 26. §-tól eltérő, a közérdekű
adatok megismerésén, illetőleg nyilvánosságra hozatalán túlmenő további
felhasználás a közadatok újrahasznosításáról szóló 2012. évi LXIII.
törvény (Újrahasznosítási tv.) hatálya alá tartozik, amelyre vonatkozóan a
BKK Zrt. előzetes engedélye és az érintett adatok újrahasznosítására
vonatkozóan felhasználási szerződés megkötése szükséges.

 

 

References

Visible links
1. file:///tmp/[FOI #16516 email]
2. https://bkk.hu/magunkrol/adatkezelesi-ta...

Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Hess Péter, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.