Tisztelt Budapest 2024 Nonprofit Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a 2016. április 14-én tartott Hello Budapest 2024 Fesztiválhoz (https://www.facebook.com/events/93294379...) kapcsolódó kiadások listáját, amely tartalmazza a kiadások/szerződések tárgyát és összegét, a megállapodások megkötésének dátumát, és a szolgáltató/szerződéses partnerek nevét.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2016. április 15.

Üdvözlettel:

Erdélyi Katalin

Nyíri Veronika, Budapest 2024 Nonprofit Zrt.

T.
Erdélyi Katalinnak
email útján: [FOI #6716 email]

Tisztelt Erdélyi Katalin!

Köszönettel megkaptuk 2016.04.15-én kelt közérdekű adatigénylését, amelyben az alábbiakat kérte:

„Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a 2016. április 14-én tartott Hello Budapest 2024 Fesztiválhoz (https://www.facebook.com/events/93294379...) kapcsolódó kiadások listáját, amely tartalmazza a kiadások/szerződések tárgyát és összegét, a megállapodások megkötésének dátumát, és a szolgáltató/szerződéses partnerek nevét.”

A Budapest 2024 Nonprofit Zrt az olimpiai pályázatot nemzeti ügynek tekinti, ezért törekszik a pályázati folyamat során keletkezett minden olyan iratot, dokumentumot és információt megosztani a nyilvánossággal, amelyek nyilvánosságra kerülése nem veszélyezteti a pályázat sikerét, vagy nem rontja versenyhelyzetünket a versenytársakkal szemben.

Tájékoztatom, hogy az Infotv 29.§. (1) bekezdésében írt határidőt az Infotv 29.§-ban írtak alapján, az ott írt okokra tekintettel 15 nappal meghosszabbítom.

Tisztelettel: Nyíri Veronika

Budapest, 2016.04.22.

 
 
Veronika NYÍRI
Kabinetfőnök/Head of Cabinet
+36 30 350 1978
[email address]
www.budapest2024.org

idézett részek megjelenítése

Info, Budapest 2024 Nonprofit Zrt.

2 Attachments

Tisztelt Erdélyi Katalin,

 

Szíves tájékoztatásul, mellékelten küldöm Fekete Miklós vezérigazgató úr
levelét közérdekű adatigénylése kapcsán.

 

 

[1]logo  

 

 

 

 

Vezérigazgatói Titkárság

[2][Budapest 2024 Nonprofit Zrt. request email]

[3]www.budapest2024.org

 

 

 

References

Visible links
2. mailto:[Budapest 2024 Nonprofit Zrt. request email]
3. http://www.budapest2024.org/

Tisztelt Fekete Miklós!

Köszönöm válaszát, azonban a költségtérítés megállapítását nem tudom értelmezni, mert tudomásom szerint a Budapest 2024 Nonprofit Zrt. feladata az olimpiai pályázattal kapcsolatos operatív feladatok ellátása, a pályázati anyagok elkészítése, és a pályázati eljáráshoz szükséges szervezeti háttér megteremtése, az adatigénylésben foglalt rendezvény pedig ennek a pályázatnak a kommunikációs nyitóeseménye volt. Ennek alapján nagyon nehéz lenne elképzelni, hogy az, hogy a rendezvény költségeit számba vegyék, nem a Zrt. egyik alapfeladata lenne, hanem éppen ellenkezőleg, az alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével járna.

Mindettől függetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság következetes, legutóbb a NAIH/2016/204. számú ügyben kifejtett álláspontja szerint az lnfotv. 29. § (6) bekezdésében meghatározott jogszabály - a költségtérítésre vonatkozó részletes szabályokat megállapító végrehajtási rendelet - megalkotásáig az lnfotv. 29. § (4) bekezdése szerinti munkaerőforrás igénybevételéért nem lehet költségtérítést felszámolni.

Mindezekre tekintettel kérem a megállapított költségtérítési igény felülvizsgálatát.

Üdvözlettel:

Erdélyi Katalin

Erdélyi Katalin hozzászólt ()

Az adatgazda 2017. április 20-án privát emailben megküldte a kért adatokat, melyek az alábbi cikkben kerültek felhasználásra:
https://blog.atlatszo.hu/2017/04/egy-evi...