Hány lakásért-életjáradék konstrujció tevékenységet végző pénzintézet rendelkezik engedéllyel?

Az igénylés részben sikeres volt.

Tisztelt Magyar Nemzeti Bank!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

Hány pénzintézetnek adott 2015-óta az MNB, a lakásért életjáradék konstrukció folytatásához engedélyt?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2022. augusztus 16.

Üdvözlettel:

Karácsony Mihály

MNB Ügyfélszolgálat, Magyar Nemzeti Bank

ÜGYFÉLKAPCSOLATI INFORMÁCIÓS KÖZPONT

 

Iktatószám: 352540-13/2022

 

Tisztelt Karácsony Mihály!

 

A Magyar Nemzeti Bankhoz (MNB) érkezett megkeresésére az alábbiakról
tájékoztatjuk.

 

Levelében közérdekű adatigényléssel fordult az MNB-hez, melyben arról kér
tájékoztatást, 2015 óta az MNB hány pénzintézetnek adott engedélyt
lakásért életjáradék konstrukció nyújtására.

 

Tájékoztatjuk, hogy 2015. január 1-ét követően üzletszerűen végzett
járadékszolgáltatás nyújtására irányuló tevékenység a biztosítókról és a
biztosítási tevékenységről szóló 2003. évi LX. törvény (régi Bit.), 2016.
január 1-ével kezdődően pedig a régi Bit. helyébe lépő, a biztosítási
tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény (Bit.) rendelkezéseivel
összhangban folytatható.

Ez alól kivételt képeznek azon szervezetek vagy személyek szolgáltatási
tevékenysége keretében létrejött szerződéses állományai, amelyek
üzletszerűen végzett járadékszolgáltatás nyújtására irányuló tevékenységet
2015. január 1-éig nem biztosítási tevékenységként végezték.

 

A rendelkezések alapján üzletszerűen végzett járadékszolgáltatási
tevékenységet az MNB-nek a pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletével
kapcsolatos feladatkörébe tartozó jogszabályok hatálya alá tartozó
szervezetek és személyek közül a Bit. hatálya alá tartozó biztosítók
végezhetnek.

 

A Bit. rendelkezései alapján a biztosítási termékek terjesztése nem
engedély- vagy bejelentésköteles, így az MNB a biztosítási piacon
értékesített termékekről nyilvántartást nem vezet, egyes termékek, illetve
a termékterjesztés megfelelőségét jellemzően a felügyelt intézmények
vizsgálatai során, illetve – szükség szerint – folyamatos felügyelés
keretében van lehetősége ellenőrizni.

 

Fentiekre tekintettel kérdésére az alábbi tájékoztatást nyújtjuk:

 

A levelében jelzett időszakban

 

- mivel az MNB felügyeleti feladatkörébe tartozó szervezetek és személyek
közül az üzletszerű járadék- (lakásért életjáradék-) szolgáltatási
tevékenységet kizárólag biztosítók végezhetnek, az MNB felügyeleti
feladatkörébe tartozó más jogszabályok hatálya alá tartozó szervezetek,
így a „pénzintézetek”^1 (hitelintézet, pénzügyi vállalkozás stb.) és
személyek részére az MNB nem adhatott és nem is adott engedélyt üzletszerű
lakásért életjáradékszolgáltatás nyújtására,

 

- az MNB-hez nem érkezett kizárólag üzletszerű járadék- (lakásért
életjáradék-) szolgáltatási tevékenységet nyújtani kívánó biztosító
társaság alapítására vonatkozó engedélykérelem,

 

- az MNB-hez nem érkezett lakásért életjáradék nyújtására vonatkozó termék
terjesztésének megkezdésére vonatkozó bejelentés.

 

Az üzletszerű járadék (lakásért életjáradék) szolgáltatási tevékenységüket
2015. január 1. előtt nem biztosítási tevékenységként végző
szolgáltatókról, illetve termékekről az MNB hatáskör hiányában sem vezet
nyilvántartást.

 

Amennyiben a „lakásért életjáradék” konstrukcióval kapcsolatosan
esetlegesen nem biztosító, vagy szolgáltatási tevékenységét nem a fentiek
szerint 2015. január 1-ét megelőzően megkezdetett szolgáltató
tájékoztatásával találkozott, kérjük, ezt a cég nevének megadásával a
belföldön ingyenesen hívható +36 80 203 776 telefonszámon nyitvatartási
időben vagy az [1][email address] elektronikus elérhetőségen
jelezze az MNB részére. Az MNB ügyfélszolgálatának nyitvatartási idejéről
az MNB honlapján itt tájékozódhat:
[2]https://www.mnb.hu/fogyasztovedelem/eler....
Jelzését a levelünkön megjelölt további elérhetőségeken is megküldheti.

 

Tájékoztatjuk továbbá, hogy az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 31. § alapján a
közérdekű adat igénylője a közérdekű adat megismerésére vonatkozó igény
elutasítása vagy a teljesítésre nyitva álló, vagy az adatkezelő által
meghosszabbított határidő eredménytelen eltelte esetén, valamint az
adatigénylés teljesítéséért megállapított költségtérítés összegének
felülvizsgálata érdekében bírósághoz fordulhat, illetve a Nemzeti
Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál vizsgálat kezdeményezése
érdekében bejelentést tehet.

 

Üdvözlettel:

Ügyfélkapcsolati Információs Központ

 

Az MNB Ügyfélkapcsolati Információs Központjának elérhetőségei:
1122 Budapest, Krisztina krt. 6. |levelezési cím: 1534 Budapest BKKP
Postafiók: 777. | telefon: +36 80 203 776
emailcím: [3][email address]

 

 

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

^1 A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi
CXII. törvény hatályba lépése óta a pénzintézet kifejezést a jogszabályok
nem használják

 

 

Feladó: Karácsony Mihály
Küldve: Aug 16 2022 9:36PM
Címzett: info ;
Másolatot kap:
Tárgy: Közérdekűadat igénylés - Hány lakásért-életjáradék konstrujció
tevékenységet végző pénzintézet rendelkezik engedéllyel?

Tisztelt Magyar Nemzeti Bank! Az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban:
Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem
elő. Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre Hány
pénzintézetnek adott 2015-óta az MNB, a lakásért életjáradék konstrukció
folytatásához engedélyt? Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem,
hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton
szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni. Ha az igényelt
adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy
azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel. Az Infotv. 29. § (3)
és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés
kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a
közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges
munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az
adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő
munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy
előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért
iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az
esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát,
dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés
teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.
Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét
tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az
adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra. Felhívom
szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen
adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg,
mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő
adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti,
továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem. Segítő
együttműködését előre is köszönöm. Kelt: 2022. augusztus 16. Üdvözlettel:
Karácsony Mihály
------------------------------------------------------------------- Ezt az
e-mail címet használja, amikor erre az igénylésre válaszol:
[FOI #20899 email] Is [MNB request email] the wrong address
for Közérdekűadat requests to Magyar Nemzeti Bank? If so, please contact
us using this form: http://kimittud.hu/change_request/new?bo...
Jognyilatkozat: Ezt az üzenetet és az ön válaszát is közzétesszük az
interneten. Az adatvédelemre és szerzői jogokra vonatkozó politikánk:
http://kimittud.hu/help/officers Amennyiben megkeresésekre válaszoló
munkatársként hasznosnak találta ezt a szolgáltatást, kérje meg szervezete
webmesterét, hogy helyezzen el a honlapunkra mutató hivatkozást közérdekű
adatokat tartalmazó weboldalán.
-------------------------------------------------------------------

 

 

References

Visible links
1. mailto:[email address]
2. https://www.mnb.hu/fogyasztovedelem/eler...
3. mailto:[email address]