Hallgatói szervezet átvilágítása

Az igénylés részben sikeres volt.

Tisztelt Kaposvári Egyetem!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a 2011. évi, valamint 2012. évi EHÖK és kari HÖK elnökségi ülések és közgyűlések, valamint a saját szabályzataikban meghatározott állandó bizottságok jegyzőkönyveit mellékleteikkel együtt, illetve az időközben lezajlott választások jegyzőkönyveit, fellebbezés, megszakítás és egyéb kiegészítésekkel együtt. Továbbá kérem a Hallgatói Önkormányzatok által 2011. évben és 2012. évben a hallgatói normatíva felhasználásának kimutatását - amiről egyébként minden elnökségnek el kell számolnia a Közgyűlés felé is, és elméletileg a jegyzőkönyvek tartalmazzák.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2013. február 26.

Üdvözlettel:

Kaposvári HaHa

Vass Júlia, Kaposvári Egyetem

1 Attachment

 

 

idézett részek megjelenítése

Tisztelt Vass Júlia!

1. Mi is úgy gondoljuk, hogy a hallgatói önkormányzatok autonóm módon működnek az intézményen belül, mégis annak integráns részét képezik. A hatályos és a korábbi felsőoktatási törvény értelmében minden szabályzat módosítás csak akkor lép hatályba, amikor a Szenátus jóváhagyja. Mivel szeptember 1-én új Ftv. lépett életbe, mely új választási eljárást is magába foglal, biztos vagyok benne, hogy a szabályzatok módosítva lettek, bekerültek Szenátusra, jóvá lettek hagyva, és így az előterjesztett anyagok között dokumentálva lettek, ezért ismételten kérem, ezek eljuttatását. Amennyiben problémába ütközik - illetékesség hiányában például - , akkor kérem ezen levél továbbítását Kolber Kitti Ehök elnök felé, mivel a Kaposvári Egyetemet -ezen belül a hallgatói önkormányzatokat - érintő kérdéseket csak ezen a csatornán tudjuk úgy megkérni, hogy arra érdemi válasz is érkezzen.

2. Abban senki nem kételkedett, hogy jogszerűen költötte el a rendelkezésre álló forrásokat a Egyetemi Hallgatói Önkormányzat, de akkor hogy teljesen pontos legyen a kérés: a részletes, tételesen felsorolt költségvetési sorokat tartalmazó, és dátumokkal ellátott kifizetéseket kérnénk bemutatni. Véleményünk szerint az, hogy X összeg működésre lett felhasználva, nem elegendő az elszámoláshoz, ahogy gondolom Önök is meg lennének lepve, ha év végén a regnáló EHÖK elnök annyit mondana: elköltöttük működésre. Biztosan Önök is, és mi hallgatók is kíváncsiak vagyunk mire is lett elköltve a pénz.
Segítségét ezúton is köszönjük!

Üdvözlettel:

Kaposvári HaHa

Vass Júlia, Kaposvári Egyetem

Ikt.sz.: RH/236-4/2013.

Tisztelt Kaposvári HaHa!

 

A 2013. április 25-én, a KiMitTud weboldalon keresztül,
közérdekűadat-igénylésként küldött, „RE: Közérdekűadat igénylés -
Hallgatói szervezet átvilágítása” tárgyú, megkeresésére a Kaposvári
Egyetem az alábbi választ küldi:

 

1. kérdésre válasz:

A 2013. február 26-án a Kaposvári HaHa-tól érkezett adatigénylésben a
2013. április 25-én érkezett kérdéshez képest más iratokat kértek. A 2013.
február 26-án érkezett levélben az „EHÖK és kari HÖK elnökségi ülések és
közgyűlések, valamint a saját szabályzataikban meghatározott állandó
bizottságok jegyzőkönyveit mellékleteikkel együtt, illetve az időközben
lezajlott választások jegyzőkönyveit, fellebbezés, megszakítás és egyéb
kiegészítésekkel együtt” iratokat kérték, míg az ehhez kapcsolódóan 2013.
április 25-én küldött levélben „szabályzatok” dokumentumot említenek,
melyeket a Szenátus hagy jóvá. A két megkeresés szövege eltérő, így a
megkeresés pontosítása szükséges, hogy milyen dokumentumokat kérnek.

Tájékoztatom, hogy továbbítom mindkét megkeresésüket (2013. február 26-i
és 2013. április 25-i) Kolber Kitti EHÖK elnök részére.

 

2. kérdésre válasz:

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (Nftv.) 85/A. §
(1) bekezdése szerint a 84. § (2) bekezdés a) pontja szerinti hallgatói
juttatások éves összegét:

a) a hallgatói normatíva,

b) a doktori képzésben részt vevők egy főre megállapított támogatási
normatívája,

c) a köztársasági ösztöndíjban részesülők normatívája,

d) a kollégiumi-diákotthoni elhelyezés normatívája,

e) a lakhatási támogatás normatívája,

f) a tankönyv- és jegyzettámogatás, valamint a sport- és kulturális
tevékenység normatívája

alapján kell megállapítani.

Az Nftv. 85/C. § határozza meg, hogy a felsőoktatási intézmény a hallgatói
juttatásokhoz rendelkezésre álló forrásokat milyen jogcímeken használhatja
fel.

A felhasználási jogcímek között szerepel például a teljesítmény alapú
ösztöndíj kifizetése, a szociális alapú ösztöndíj kifizetése, a
doktorandusz ösztöndíj kifizetése, stb.

Az Nftv. 3. sz. melléklete rögzíti a felsőoktatási intézményekben
nyilvántartott és kezelt személyes és különleges adatok körét, az
adatkezelés célját, időtartamát, valamint az adattovábbítás feltételeit. E
melléklet I/B. pontja sorolja fel a hallgatókkal kapcsolatos
nyilvántartott személyes és különleges adatok körét, melyek között
szerepel például a hallgatói juttatások adatai. Az I/B. 4. pontja
határozza meg a hallgatókról nyilvántartott adatokkal kapcsolatos
adattovábbítás feltételeit, mely alapján a Kaposvári HaHa részére ezen
adatok az érintett személy hozzájárulása nélkül nem adhatóak ki, nem
továbbíthatóak.

Az intézményi költségvetés közzéteendő adat, ennek részét képezi a
hallgatói önkormányzat költségvetése, ugyanakkor az államháztartásról
szóló 2011. évi CXCV. törvény 2. § (1) bekezdés n) pontja alapján a
hallgatóknak biztosított ösztöndíjak nem tartoznak a közzéteendő körbe.

Amennyiben további adatigénylésük lenne, úgy kérjük, hogy a hatályos
jogszabályok figyelembevételével pontosítsák, hogy milyen adatot kérnek,
milyen normatívára gondolnak.

 

Kérjük továbbá, hogy a jövőben a Kaposvári Egyetem számára címezendő
közérdekű adatigénylést a Kaposvári Egyetem Rektorának címezzék,
tekintettel arra, hogy a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV.
törvény 13.§ (1) bekezdés szerint a felsőoktatási intézmény felelős
vezetője és képviselője a rektor.

 

Kaposvár, 2013. május 10.

 

Tisztelettel:

 

Prof. Dr. Szávai Ferenc DSc rektor megbízásából,

 

dr. Vass Júlia

főtitkár

Kaposvári Egyetem

7400 Kaposvár, Guba S. u. 40.

Intézményi azonosító: FI 72153

 

 

idézett részek megjelenítése

vitamol kft hozzászólt ()

Javasolnám megkérdezni a Kaposvári egyetemet hogy mutassa be az EHÖK által szervezett " Nagy AGRAGON" bulik kitelepülési engedélyeit
Hogyan milyen jövedéki engedélyek alapján milyen kitelepülési engedélyek / ÁNTSZ, Rendőrség, NAV, Önkormányzat, / tartották 2010.óta rendszeresen a mai napig a bulikat.
Használtak-e pénztárgépet??,ami alkoholárusítás esetén már régóta
kötelező???
Hova könyvelték ezek bevételét /Belépő, italárusítás/, adóztak-e utána?
ahogy minden más vállalkozás a bevételei után.
Mi történt az évek során a sok milliós bevétellel., mire használták hova költötték, kik voltak a haszonélvezők???
A részletesebb kifejtéshez szívesen állok személyesen is rendelkezésre.