Gyerekek büntetésének megszüntetése? A gyermek az első?

Az igénylést már régen meg kellett volna válaszolni. A vonatkozó jogszabály értelmében a(z) Belügyminisztérium munkatársainak már ki kellett volna adniuk a kért adatokat. (részletek). Panaszt nyújthat be a következő időpontig: belső felülvizsgálat kérése .

Tisztelt Belügyminisztérium!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

1.) azt, hogy jogelődje vagy a BM az alábbival kapcsolatban tett-e bármit, tud-e bármiről majd egy év elteltével?
2.) ha igennel válaszol az 1.) kérdésre, az ezzel kapcsolatos, közpénzből finanszírozott intézkedése minden közadatát és az ezzel kapcsolatban a BM, a miniszter előtt ismert bármilyen és minden közadatot.

Felhívom a figyelmét arra, hogy az alábbi nem sajtócikk, és az adatigénylés kifejezetten nem bármely államférfi személyes preferenciáira, véleményére kíváncsi, hanem a jogelőd és jogutód alábbival kapcsolatos köztevékenysége közadatait igényli minél előbb. Vélelmezem, nem lesz szüksége a gyermekek ügyében, érdekében, gyermeki alapjog és jogok védelmében közel egy évvel ezelőtt tett megállapítások, javaslatok tekintetében tett intézkedései felkutatására 15 napra sem, hiszen kb. 11 hónapja tudomást szerzett az elvi állásfoglalásról, és a gyermek igazolatlanként rögzített hiányzásaiért felelősségre vont elsődleges nevelők (törvényes képviselők) kriminalizálását, és a gyermeket illető juttatások elvételét, a gyermeket nevelők jövedelmi forrásának megvonását, azaz leginkább a gyermek büntetését előíró rendelkezések hosszú évek óta hatályosak, azok végrehajtásáról, eredményességéről vagy eredménytelenségéről bőven kellett legyen információja, azokat figyelemmel kellett kísérje jogelődjének és a felelős tárcának, miniszternek.

Íme:

A MAGYARORSZÁGON ÉLŐ NEMZETISÉGEK JOGAINAK VÉDELMÉT ELLÁTÓ BIZTOSHELYETTES
2/2022. számú
ELVI ÁLLÁSFOGLALÁS
AZ ISKOLAI HIÁNYZÁSOK MIATT INDÍTHATÓ SZABÁLYSÉRTÉSI ELJÁRÁSOK ÉS MÁS SZANKCIÓK VIZSGÁLATÁRÓL

“Rámutattam arra is, hogy a rossz szociális hátterű családoknál a tankötelezettség teljesítése érdekében, az igazolatlan hiányzás esetén alkalmazandó szankciórendszer, kiemelten a családi pótlék szüneteltetése, a szabálysértési bírság kifizetése, valamint a szülők közfoglalkoztatásból való kizárása súlyos anyagi problémákat okoz. A szabályozás sajátos ellentmondása, hogy a gyermekek legjobb érdekének érvényesítése céljából kezdeményezett intézkedések épp a gyermekek biztonságos, egészséges testi és lelki fejlődését akadályozhatják. A családi pótlékot ugyanis a törvényes képviselő kifejezetten a gyermekek nevelésére, gondozására fordítandó támogatásként kapja. A családi pótlék folyósításának szüneteltetése egyértelműen a gyermek érdekei ellen hat, hiszen a szülőn keresztül valójában az önmagáról még gondoskodni nem tudó, kiszolgáltatott gyermeket bünteti a rá fordítandó összeg megvonása révén.
Az alapvető jogok biztosa is megerősítette az AJB-1817/2017. számú jelentésében, hogy a családi pótlék intézménye az állam által nyújtott pénzbeli támogatás, melynek célja a gyermekek nevelési és iskoláztatási költségeihez való, elsődlegesen pénzbeli hozzájárulás. A családi pótlékra való jogosultság – figyelemmel annak célhoz kötöttségére és arra, hogy a gyermekekre tekintettel jár – az Alaptörvény XVI. cikk (1) bekezdésében biztosított alapjog, a gyermekek védelemhez és gondoskodáshoz való jogának védelmi körébe tartozik.
Az iskolai hiányzásokat büntető szankciókkal kezelni kívánó szabályozás tehát a gyermekek jogait biztosítani hivatott támogatást vonja meg a törvényes képviselőtől, ezáltal veszélyezteti a gyermeki jogok érvényesülését, kifejezetten ezeknek a jogoknak az érvényesülése ellen hat.”

“Javasolom az Emberi Erőforrások Minisztériuma köznevelésért felelős államtitkárának, hogy
a) az Oktatási Hivatallal, valamint az érintett minisztériumokkal, szükség szerint más háttérintézményekkel együttműködve a tankötelezettség teljesítésével kapcsolatos intézkedéseket, kiemelten a büntető jellegű szankciórendszer egy évtizedes tapasztalatait tekintse át és elemezze a téma teljes komplexitásában, más hasonló jellegű mérőszámokkal is összevetve, kiemelt figyelemmel arra, hogy ezek a szankciók hogyan érintik a lemaradó, depresszív térségekben élő hátrányos helyzetű, roma nemzetiségű gyermekek helyzetét, gyermeki jogainak érvényesülését.
b) indítson a vizsgált ügyhöz hasonló, súlyos nehézségekkel küszködő térségekben olyan átfogó és komplex kutatásokat, valamint dolgozzon ki a feltárt nehézségek és hiányosságok kezelésére projekteket és akcióterveket, amelyek – az érintett szülők és pedagógusok, illetve az eljáró hatóságok bevonásával – a tankötelezettség sikeres teljesítésével összefüggő problémák több szempontú, összetettebb kezelését is elősegítenék.

c) a kutatások, vizsgálatok adatait felhasználva fontolja meg – az érintett szaktárcákkal egyeztetve – a tanköteles gyermekek igazolatlan hiányzásával kapcsolatos jogszabályok módosításának kezdeményezését, különös tekintettel a közfoglalkoztatásból való kizárás szankció alkalmazásának megszüntetésére, egyidejűleg a támogató, segítő intézkedések erősítésére, kiterjesztésére, valamint a szabálysértési bírság alkalmazását megelőző családgondozói és családsegítői időszak időtartamának lényeges megemelésére vonatkozóan.”

Forrás, elérhetőség teljes terjedelemben:
https://www.ajbh.hu/documents/2657648/38...

Melléklet a BM, a miniszter tevékenysége bemutatására:
localfile:/private/var/mobile/Containers/Data/Application/13315474-A379-498B-8D74-BC01FCD924AD/tmp/webviewimages/DC524A3A-C1E9-40C9-AD8E-9C3E0891FC33_DC524A3A-C1E9-40C9-AD8E-9C3E0891FC33.png

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2023. április 10.

Üdvözlettel:

Szigeti Viktória

Ügyfélszolgálat (BM), Belügyminisztérium

Tisztelt Feladó!

 

Tájékoztatjuk, hogy elektronikus levelét fogadta a Belügyminisztérium
levelezőrendszere, megérkezett az [1][BM request email] címre.

A jogszabályban meghatározott időn belül válaszolunk levelére, illetve
továbbítjuk a címzett személynek vagy hivatali szervezetnek.

Kérjük szíves türelmét a válasz megérkezéséig.

 

Ez egy automatikus üzenet, kérjük, ne válaszoljon rá!

 

 

BM Ügyfélszolgálat

 

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

Ezen üzenet és annak bármely csatolt anyaga bizalmas, jogi védelem alatt
áll, a nyilvános közléstől védett. Az üzenetet kizárólag a címzett,
illetve az általa meghatalmazottak használhatják fel. Ha Ön nem az üzenet
címzettje, úgy kérjük, hogy telefonon, vagy e-mail-ben értesítse erről az
üzenet küldőjét és törölje az üzenetet, valamint annak összes csatolt
mellékletét a rendszeréből. Ha Ön nem az üzenet címzettje, abban az
esetben tilos az üzenetet vagy annak bármely csatolt mellékletét
lemásolnia, elmentenie, az üzenet tartalmát bárkivel közölnie vagy azzal
visszaélnie.

This message and any attachment are confidential and are legally
privileged. It is intended solely for the use of the individual or entity
to whom it is addressed and others authorised to receive it. If you are
not the intended recipient, please telephone or email the sender and
delete this message and any attachment from your system. Please note that
any dissemination, distribution, copying or use of or reliance upon the
information contained in and transmitted with this e-mail by or to anyone
other than the recipient designated above by the sender is unauthorised
and strictly prohibited.

References

Visible links
1. mailto:[BM request email]
mailto:[BM request email]

Adatvédelem (BM), Belügyminisztérium

1 Attachment

Tisztelt Címzett!

 

Mellékelten megküldöm a közérdekű adatigényére a választ.

 

Üdvözlettel:Belügyminisztérium

 

 

 

 

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

Ezen üzenet és annak bármely csatolt anyaga bizalmas, jogi védelem alatt
áll, a nyilvános közléstől védett. Az üzenetet kizárólag a címzett,
illetve az általa meghatalmazottak használhatják fel. Ha Ön nem az üzenet
címzettje, úgy kérjük, hogy telefonon, vagy e-mail-ben értesítse erről az
üzenet küldőjét és törölje az üzenetet, valamint annak összes csatolt
mellékletét a rendszeréből. Ha Ön nem az üzenet címzettje, abban az
esetben tilos az üzenetet vagy annak bármely csatolt mellékletét
lemásolnia, elmentenie, az üzenet tartalmát bárkivel közölnie vagy azzal
visszaélnie.

This message and any attachment are confidential and are legally
privileged. It is intended solely for the use of the individual or entity
to whom it is addressed and others authorised to receive it. If you are
not the intended recipient, please telephone or email the sender and
delete this message and any attachment from your system. Please note that
any dissemination, distribution, copying or use of or reliance upon the
information contained in and transmitted with this e-mail by or to anyone
other than the recipient designated above by the sender is unauthorised
and strictly prohibited.

Adatvédelem (BM), Belügyminisztérium

1 Attachment

Tisztelt Címzett!

 

Mellékelten megküldöm a közérdekű adatigényére a választ.

 

Üdvözlettel:Belügyminisztérium

 

 

 

 

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

Ezen üzenet és annak bármely csatolt anyaga bizalmas, jogi védelem alatt
áll, a nyilvános közléstől védett. Az üzenetet kizárólag a címzett,
illetve az általa meghatalmazottak használhatják fel. Ha Ön nem az üzenet
címzettje, úgy kérjük, hogy telefonon, vagy e-mail-ben értesítse erről az
üzenet küldőjét és törölje az üzenetet, valamint annak összes csatolt
mellékletét a rendszeréből. Ha Ön nem az üzenet címzettje, abban az
esetben tilos az üzenetet vagy annak bármely csatolt mellékletét
lemásolnia, elmentenie, az üzenet tartalmát bárkivel közölnie vagy azzal
visszaélnie.

This message and any attachment are confidential and are legally
privileged. It is intended solely for the use of the individual or entity
to whom it is addressed and others authorised to receive it. If you are
not the intended recipient, please telephone or email the sender and
delete this message and any attachment from your system. Please note that
any dissemination, distribution, copying or use of or reliance upon the
information contained in and transmitted with this e-mail by or to anyone
other than the recipient designated above by the sender is unauthorised
and strictly prohibited.