Tisztelt Építési és Beruházási Minisztérium!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

a Gödi ipari-innovációs fejlesztési területhez kapcsolódó körbejáró utak beruházás (Továbbiakban: Beruházás) módosított támogatási szerződésének dokumentumát annak mellékleteivel együtt.
Hivatkozva arra, hogy a Kormány 1501/2022. (X. 19.) Korm. határozatának 5. pontja rendelkezett arról, hogy a technológiai és ipari miniszter gondoskodjon a Beruházás támogatási szerződésének az építési és beruházási miniszter részére történő átadásáról, valamint a 1501/2022. (X. 19.) Korm. határozat 6. pontja felhívta az építési és beruházási minisztert, hogy gondoskodjon a Beruházás támogatási szerződésének 2022. november 15-i határidővel történő módosításáról.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2022. november 27.

Üdvözlettel:

Bodnár Zsuzsa

Közadat (EKM),

Tisztelt Bodnár Zsuzsanna!

 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény 28. § (1) bekezdése alapján benyújtott közérdekű
adatigénylésére hivatkozással az alábbiakról tájékoztatom:

 

 

Magyarország minisztériumainak felsorolásáról szóló 2022. évi II. törvény
és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2022. évi XLIII. törvény
3. és 4.§-ban foglaltakra való hivatkozással tájékoztatom, hogy jelenleg
zajló átadás-átvételi folyamatokra tekintettel az adatigénylésében kért
adatokkal tárcánk nem rendelkezik.

 

Jogorvoslati tájékoztató

 

A közérdekű adat megismerésére vonatkozó igény elutasítása vagy a
teljesítésre nyitva álló (illetve a meghosszabbított) határidő
eredménytelen eltelte esetén, valamint – ha a költségtérítést nem fizette
meg – a másolat készítéséért megállapított költségtérítés összegének
felülvizsgálata érdekében a Fővárosi Törvényszéken (1363 Budapest, Pf. 16
- 1055 Budapest, Markó utca 27.) keresettel élhet. A közérdekű adatok
megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatos jogsértés esetén a
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1055 Budapest,Falk
Miksa utca 9-11.) is fordulhat. A pert az igény elutasításának közlésétől,
a határidő eredménytelen elteltétől, illetve a költségtérítés
megfizetésére vonatkozó határidő lejártától számított harminc napon belül
kell megindítani. Ha az igény elutasítása, nem teljesítése vagy a másolat
készítéséért megállapított költségtérítés összege miatt a Nemzeti
Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál bejelentést tesz, a pert a
bejelentés érdemi vizsgálatának elutasításáról, a vizsgálat
megszüntetéséről vagy lezárásáról, továbbá az adatkezelő jogsérelem
orvoslására, illetve annak közvetlen veszélye megszüntetésére történő
felszólítása eredményéről szóló értesítés kézhezvételét követő harminc
napon belül lehet megindítani.

 

Kérem tájékoztatásom szíves tudomásulvételét.

 

Budapest, 2022. december 12.

 

Tisztelettel:

 

Építési és Közlekedési Minisztérium

 

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

idézett részek megjelenítése