Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Karácsony Gergely, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Fudan Hungary Egyetemmel összefüggő adatok

Karácsony Gergely made this Közérdekűadat request to Miniszterelnöki Kormányiroda

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

We're waiting for Karácsony Gergely to read recent responses and update the status.

Tisztelt Miniszterelnöki Kormányiroda!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre
(i) a Fudan Hungary Egyetemmel összefüggésben az innovációs és technológiai miniszter által a Kormány 2021. február 24-i ülésére benyújtott előterjesztést,
(ii) a Kormány 2021. február 24-i üléséről készített összefoglalónak az (i) pont szerinti előterjesztésre vonatkozó részét,
(iii) a Kormány 2021. február 24-i ülésén az (i) pont szerinti előterjesztéssel összefüggésben meghozott döntések szövegét,
(iv) a Fudan Hungary Egyetemmel összefüggésben a Kormány ülésének napirendjén szereplő minden más előterjesztést, az azokról a Kormány által hozott döntéseket.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2021. április 13.

Üdvözlettel:

Karácsony Gergely

MKI Közadat (KORMANYIRODA), Miniszterelnöki Kormányiroda

1 Attachment

MINISZTERELNÖKI KORMÁNYIRODA

 

 

Iktatószám: MKI_JF_közadat/8/2 (2021)

 

Karácsony Gergely

[1][FOI #17916 email]

 

 

Tisztelt Uram!

 

2021. április 13-án érkezett levelében az információs önrendelkezési
jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a
továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján közérdekű
adatigényléssel fordult a Miniszterelnöki Kormányirodához.

 

Adatigénylését a következők szerint fogalmazta meg:

 

„Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

(i) a Fudan Hungary Egyetemmel összefüggésben az innovációs és
technológiai miniszter által a Kormány 2021. február 24-i ülésére
benyújtott előterjesztést,

(ii) a Kormány 2021. február 24-i üléséről készített összefoglalónak az
(i) pont szerinti előterjesztésre vonatkozó részét,

(iii) a Kormány 2021. február 24-i ülésén az (i) pont szerinti
előterjesztéssel összefüggésben meghozott döntések szövegét,

(iv) a Fudan Hungary Egyetemmel összefüggésben a Kormány ülésének
napirendjén szereplő minden más előterjesztést, az azokról a Kormány által
hozott döntéseket.”

 

A veszélyhelyzet idején az egyes adatigénylési rendelkezésektől való
eltéréséről szóló 521/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban:
Korm. rendelet) alapján az alábbiakról tájékoztatjuk:

 

A Korm. rendelet 1. § (3) bekezdése értelmében az Infotv. 29. § (1)
bekezdésétől eltérően a közérdekű adat megismerésére irányuló igénynek az
adatot kezelő, az Infotv. szerinti közfeladatot ellátó szerv az igény
beérkezését követő 45 napon belül tesz eleget, ha valószínűsíthető, hogy
az igénynek az Infotv. 29. § (1) bekezdése szerinti határidőben való
teljesítése a veszélyhelyzettel összefüggő közfeladatai ellátását
veszélyeztetné. Erről az igénylőt az igény beérkezését követő 15 napon
belül tájékoztatni kell.

 

A fentiek alapján tisztelettel tájékoztatjuk, hogy az adatigénylés
határidőben való teljesítése a Miniszterelnöki Kormányiroda
veszélyhelyzeti kormányrendeletekkel kapcsolatos feladatai határidőben
történő  ellátását veszélyeztetné, erre tekintettel a Miniszterelnöki
Kormányiroda az adatigénylésnek annak beérkezését követő 45 napon belül
tesz eleget.

 

Jelen levelet kizárólag elektronikus úton, a megkeresésben megjelölt
e-mail címre küldjük meg.

 

Jogorvoslati tájékoztató

 

A közérdekű adat megismerésére vonatkozó igény elutasítása vagy a
teljesítésre nyitva álló (illetve a meghosszabbított) határidő
eredménytelen eltelte esetén, valamint – ha a költségtérítést nem fizette
meg – a másolat készítéséért megállapított költségtérítés összegének
felülvizsgálata érdekében a Fővárosi Törvényszéken (1363 Budapest, Pf. 16
- 1055 Budapest, Markó utca 27.) keresettel élhet.

 

A közérdekű adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatos
jogsértés esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz
(1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.) is fordulhat.

 

A pert az igény elutasításának közlésétől, a határidő eredménytelen
elteltétől, illetve a költségtérítés megfizetésére vonatkozó határidő
lejártától számított harminc napon belül kell megindítani. Ha az igény
elutasítása, nem teljesítése vagy a másolat készítéséért megállapított
költségtérítés összege miatt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóságnál bejelentést tesz, a pert a bejelentés érdemi vizsgálatának
elutasításáról, a vizsgálat megszüntetéséről vagy lezárásáról, továbbá az
adatkezelő jogsérelem orvoslására, illetve annak közvetlen veszélye
megszüntetésére történő felszólítása eredményéről szóló értesítés
kézhezvételét követő harminc napon belül lehet megindítani.

 

Tisztelettel:

 

Miniszterelnöki Kormányiroda

 

 

idézett részek megjelenítése

MKI Közadat (KORMANYIRODA), Miniszterelnöki Kormányiroda

1 Attachment

[1]cid:[email protected]

MINISZTERELNÖKI KORMÁNYIRODA

 

 

Iktatószám: MKI_JF_közadat/8/3 (2021)

 

Karácsony Gergely

[2][FOI #17916 email]

 

 

Tisztelt Uram!

 

2021. április 13-án érkezett levelében az információs önrendelkezési
jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a
továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján közérdekű
adatigényléssel fordult a Miniszterelnöki Kormányirodához.

 

Adatigénylését a következők szerint fogalmazta meg:

 

„Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

(i) a Fudan Hungary Egyetemmel összefüggésben az innovációs és
technológiai miniszter által a Kormány 2021. február 24-i ülésére
benyújtott előterjesztést,

(ii) a Kormány 2021. február 24-i üléséről készített összefoglalónak az
(i) pont szerinti előterjesztésre vonatkozó részét,

(iii) a Kormány 2021. február 24-i ülésén az (i) pont szerinti
előterjesztéssel összefüggésben meghozott döntések szövegét,

(iv) a Fudan Hungary Egyetemmel összefüggésben a Kormány ülésének
napirendjén szereplő minden más előterjesztést, az azokról a Kormány által
hozott döntéseket.”

 

A veszélyhelyzet idején az egyes adatigénylési rendelkezésektől való
eltéréséről szóló 521/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban:
Korm. rendelet) alapján az alábbiakról tájékoztatjuk:

 

A Korm. rendelet 1. § (4) bekezdése értelmében a (3) bekezdés szerinti
határidő egy alkalommal 45 nappal meghosszabbítható, ha az igénynek a (3)
bekezdés szerinti határidőben való teljesítése az Infotv. szerinti
közfeladatot ellátó szervnek a veszélyhelyzettel összefüggő közfeladatai
ellátását továbbra is veszélyeztetné. Erről az igénylőt a (3) bekezdésben
meghatározott határidő leteltét megelőzően tájékoztatni kell.

 

A fentiek, valamint a Korm. rendelet 4. §-a alapján tájékoztatjuk, hogy az
adatigénylés határidőben való teljesítése a Miniszterelnöki Kormányiroda
veszélyhelyzeti kormányrendeletekkel kapcsolatos feladatai határidőben
történő  ellátását veszélyeztetné, erre tekintettel a Miniszterelnöki
Kormányiroda az adatigénylés teljesítésére nyitva álló határidőt egy
alkalommal, 45 nappal meghosszabbítja.

 

Jelen levelet kizárólag elektronikus úton, a megkeresésben megjelölt
e-mail címre küldjük meg.

 

Jogorvoslati tájékoztató

 

A közérdekű adat megismerésére vonatkozó igény elutasítása vagy a
teljesítésre nyitva álló (illetve a meghosszabbított) határidő
eredménytelen eltelte esetén, valamint – ha a költségtérítést nem fizette
meg – a másolat készítéséért megállapított költségtérítés összegének
felülvizsgálata érdekében a Fővárosi Törvényszéken (1363 Budapest, Pf. 16
- 1055 Budapest, Markó utca 27.) keresettel élhet.

 

A közérdekű adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatos
jogsértés esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz
(1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.) is fordulhat.

 

A pert az igény elutasításának közlésétől, a határidő eredménytelen
elteltétől, illetve a költségtérítés megfizetésére vonatkozó határidő
lejártától számított harminc napon belül kell megindítani. Ha az igény
elutasítása, nem teljesítése vagy a másolat készítéséért megállapított
költségtérítés összege miatt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóságnál bejelentést tesz, a pert a bejelentés érdemi vizsgálatának
elutasításáról, a vizsgálat megszüntetéséről vagy lezárásáról, továbbá az
adatkezelő jogsérelem orvoslására, illetve annak közvetlen veszélye
megszüntetésére történő felszólítása eredményéről szóló értesítés
kézhezvételét követő harminc napon belül lehet megindítani.

 

Tisztelettel:

Miniszterelnöki Kormányiroda

 

 

idézett részek megjelenítése

Miniszterelnöki Kormányiroda

Tisztelt Igénylő!

Elektronikus levelében az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban
Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján közérdekű adatigénylést küldött.

Közérdekű adatigénylése kapcsán az alábbiakról tájékoztatjuk.

Az Ön által kért adatokat az alábbi linken tekintheti meg:

https://kikap.kormany.hu?hash=d993463cf9...

 

Adatvédelmi, adatkezelési tájékoztató

Az igénylésében elektronikusan kért adat a [1]kikap.kormany.hu honlapon
került közzétételre.

Tájékoztatjuk, hogy a közérdekű adatigénylésre küldött válasz kiküldése és
az igénylésében kért adat [2]kikap.kormany.hu honlapon történő nyilvános
közzététele céljából a Miniszterelnöki Kormányiroda adatfeldolgozói
megbízási szerződés alapján a [3]kikap.kormany.hu honlap üzemeltetőjét a
NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. (1081 Budapest, Csokonai
u. 3.) adatfeldolgozóként igénybe vette. A személyes adatokat az
adatkezelő az adatfeldolgozókon kívül harmadik személynek nem adja át és
nem továbbítja.

 

Tájékoztatjuk, hogy személyes adatokat az Infotv. 28. § (2) bekezdése
alapján a Miniszterelnöki Kormányiroda maximum 1 évig kezelheti.
Amennyiben az adatkezelés célja megszűnt a Miniszterelnöki Kormányiroda a
személyes adatait haladéktalanul törli.

 

Jogorvoslati tájékoztató

A közérdekű adat megismerésére vonatkozó igény elutasítása vagy a
teljesítésre nyitva álló (illetve a meghosszabbított) határidő
eredménytelen eltelte esetén, valamint – ha a költségtérítést nem fizette
meg – a másolat készítéséért megállapított költségtérítés összegének
felülvizsgálata érdekében a Fővárosi Törvényszéken (1363 Budapest, Pf. 16
- 1055 Budapest, Markó utca 27.) keresettel élhet.

A közérdekű adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatos
jogsértés esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz
(1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11.) is fordulhat.

A pert az igény elutasításának közlésétől, a határidő eredménytelen
elteltétől, illetve a költségtérítés megfizetésére vonatkozó határidő
lejártától számított harminc napon belül kell megindítani. Ha az igény
elutasítása, nem teljesítése vagy a másolat készítéséért megállapított
költségtérítés összege miatt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóságnál bejelentést tesz, a pert a bejelentés érdemi vizsgálatának
elutasításáról, a vizsgálat megszüntetéséről vagy lezárásáról, továbbá az
adatkezelő jogsérelem orvoslására, illetve annak közvetlen veszélye
megszüntetésére történő felszólítása eredményéről szóló értesítés
kézhezvételét követő harminc napon belül lehet megindítani.

 

Budapest, 2021-07-07 

Üdvözlettel:

Miniszterelnöki Kormányiroda

References

Visible links
1. http://kikap.kormany.hu/
2. http://kikap.kormany.hu/
3. http://kikap.kormany.hu/

Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Karácsony Gergely, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.